Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma Avotu iela 1- 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413  001 0391 005, nedzīvojamo telpu 51,7 m2 platībā, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 2,35 (divi euro un trīsdesmit pieci centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un nomas termiņu pieci (5) gadi.

Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 2018. gada 19. aprīļa plkst. 17.00

Izsoles noteikumi
 X