Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pagājušā gada jūlijā Lielvārdes novada dome pieņēma lēmumu par koplietošanas meliorācijas sistēmas – ūdensnotekas (ŪSIK kods Nr. 415192:02, pik.00/00 – 31/00) statusa maiņu uz pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēmas statusu. Lielvārdes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par iesniegtā projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve lauksaimniecības zemē Lielvārdes pagastā” apstiprinājumu. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 73 615,54, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 66 253,99 (90% atbalsta intensitāte).

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt ūdensnoteku apmēram 3,1 km garā posmā, meliorācijas platība ir 470 ha. Plānots iztīrīt ūdensnoteku, izrokot apmēram 9 300 m3 grunts un to izlīdzinot atbērtnē gar ūdensnoteku vai nogādājot atkritumu izgāztuvē; noņemts apaugums. Tiks veikta 71 drenu iztekas atjaunošana, divu caurteku pārbūve un videi draudzīga elementa - sedimentācijas baseina izbūve, pārbūvējot ūdensnoteku tā, lai būtu iespējams uzņemt un novadīt visu virszemes ūdeņu apjomu un neveidotos jauni ūdensnotekai piegulošo īpašumu applūšanas riski vai pieļauta esošo applūšanas risku pastiprināšanās. Pasākumu komplekss nodrošinās lauksaimniecības zemju ražīguma pieaugumu, kā arī pārmitru un bezskābekļa augšņu augu augšanas samazināšanos lauksaimniecības zemēs. Atjaunojot caurtekas, tiks novērsts izskalošanās radīts ceļa pamatnes sabrukums zem pašvaldības autoceļa „Upmaļi – Rantes - Rēdnieki”. Projekta īstenošanas gaitā notiks šādu 23 īpašumu robežu sakārtošana: Ābeles, Mežābeles, Saules, Vecrudgaļi, Lejasrantes 2, Lejasrantes 1, Dambenieki, Vecrantes, Ābelītes, Štamītes, Šmidres, Upītes, Žagatnieki, Rītiņi, Vēsmas, Laimstari, Ceļmalas, Kalves, „Salu” ferma, Eglone, Purgaiļi, pašvaldības autoceļš – „Upmaļi – Rantes - Rēdnieki”, Jaunzaļenieki.

Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts objekta būvniecības darbu veikšanai. Iesaistītos zemju īpašniekus lūgsim būt atsaucīgiem un saprotošiem būvniecības darbu izpildīšanas laikā, pašvaldības administrācijas un būvuzrauga uzraudzībā uzņēmumam pārbūvējot meliorācijas sistēmu. Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada 31.oktobrim.

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informāciju sagatavoja Airita Brenča, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja
 X