Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0151, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, platība 1,02 hektāri, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro un nulle nulle centi) par vienu hektāru gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un nomas termiņu trīs (3) gadi.

Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2017.gada 12.jūnija pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldība (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads,  vai  Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldē, pie sekretāres, Daugavas iela 6, Jumpravā, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,  vai  pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv
 X