Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada būvvalde

Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis: 65053336, 28356913
Fakss: 65053336
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


Lielvārdes novada būvvalde ir Lielvārdes novada pašvaldības struktūrvienība, kas pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritorijas plānojuma, detālplānojumiem un Latvijas būvnormatīviem.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: 9:00-12:00; 13:00-18:00
Ceturtdienās: 9:00-12:00; 13:00-17:00.

Tikšanos citā laikā lūgums saskaņot iepriekš pa tālruni 65053336.

Darbinieki Kontaktinformācija Risināmie jautājumi
Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte
Ilze Staļģe
65053336,28356913
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314. kabinets
Skiču un tehnisko projektu izstrādes un izmaiņu saskaņošanu, kā arī būvniecības jautājumi, jautājumi par reklāmas un vizuālā noformējuma saskaņošanu un teritorijas labiekārtošanu.

Būvinspektors 

Vilnis Švagris

65020830
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
325. kabinets
Būvniecības kontrole novada administratīvajā teritorijā, būvatļauju izsniegšana, ēku pieņemšana ekspluatācijā, izziņu par jaunbūves tiesisko pamatojumu un raksturojumu sagatavošana un izsniegšana. 
Teritorijas plānotāja Benita Šteina 65053733
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314. kabinets
Detālplānojumu izstrādes vadīšana, Lielvārdes novada teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un citu plānojumu nosacījumu ievērošanas kontrole un uzraudzība.
Zemes ierīcības inženiere Anita Bērziņa 65053570
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
325. kabinets
Zemes ierīcības jautājumu risināšana novada administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (tai skaitā zemes ierīcības projektu izstrādes vadīšana); zemes vienību robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošana; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa; adresācijas jautājumi; pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņiem.
Būvvaldes speciālista palīgs Laila Zemīte

65053336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
314.kabiinets

Ar būvvaldes darbu saistītu informācijas sistēmu un datubāžu pārzināšana, uzturēšana, aktualizēšana, apmeklētāju konsultēšana vispārīgos būvniecības procesa jautājumos.

Tekstuālā informācija par būvniecības procesu atrodama:
https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

Ģeotelpiskā informācija par būvniecības procesu atrodama: X