Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.20. (28. decembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
491. Par Lielvārdes novada Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu Lēmums
492.

Par Diānas Borozkinas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām

Lēmums
493.

Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Lielvārdes novada domes gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

3. ielikums

494.

Par saistošo noteikumu Nr.30"Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi"" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

495.

Par saistošo noteikumu Nr.31 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

496.

Par saistošo noteikumu Nr.32 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

497.

Par noteikumu Nr.27 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 31.maija noteikumos Nr.5 "Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās"" izdošanu

Lēmums

Noteikumi

498.

Par nolikuma Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 29. marta apstiprinātajā Lielvārdes novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

499.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.12.2013. sēdes Nr.22 lēmumā Nr.11 „Par dalības maksu Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas kolektīvos”

Lēmums
500.

Par dalības maksas III Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursam apstiprināšanu

Lēmums
501.

Par finanšu saistības izpildes nodrošināšanu mikroautobusa ar pacēlāju iegādei Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām

Lēmums
502.

Par SIA "LPK" nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Dravnieku ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
503.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.M. par īpašumu "Bērzi"-26, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
504.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. M. par īpašumu [..] Lielvārdes novadā

Lēmums
505.

Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances

Lēmums
506.

Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu norakstīšanu no bilances

Lēmums
507.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480040331, 74480040332, 74480040333

Lēmums
508.

Par ceļa servitūtu nekustamajam īpašumam “Jaunzeļģi” (kadastra Nr.74640070075), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
509.

Par nekustamā īpašuma "Lēdmanes skola", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, ēkā "Skolas internāts" nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
510.

Par naudas balvām Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Lēmums
511.

Par Lielvārdes novada domes deputātu darba samaksas noteikšanu

Lēmums
512.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

1. pielikums 

2.pielikums 

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

14. pielikums

15. pielikums

513.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumā Nr.462 „Par finansējumu īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) un parkam pieguļošo ielu koku un krūmu inventarizācijai un aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) rekonstrukcijas projekta izstrādei”

Lēmums


Sēde Nr.19. (5. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
489.

Par Lielvārdes novada Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājas

Diānas Borozkinas atbrīvošanu no amata

Lēmums
490. Par noslēgto finanšu līzinga līgumu starp pašvaldības aģentūru “Jumpravas pašvaldības aģentūra” un SIA “SEB līzings” Lēmums


Sēde Nr.18. (28. novembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
447. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

448.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.27 “’Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ”Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

449.

Par Lielvārdes novada domes iekšējo noteikumu Nr.21 “Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

450. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.22 “Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

451.

Par iekšējo noteikumu Nr.23 „ Lielvārdes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

452.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.24 “Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

453.
Par noteikumu Nr.25 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā” apstiprināšanu
Lēmums Noteikumi
454.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.28 „Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums 1.lpp.

1.pielikums 2.lpp.

2.pielikums

455.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem

Lēmums
456. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

Līgums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

457.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.154 (prot.Nr.7, 1.punkts) Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums
458.

Par piedalīšanos projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”

Lēmums
459.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

460. Par SIA „NH TEHNIKA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Dravnieku ielā 8 Lēmums
461. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V.Z. Lēmums
462.

Par finansējumu īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) un parkam pieguļošo ielu koku un krūmu inventarizācijai un aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) rekonstrukcijas projekta izstrādei

Lēmums
463.

Par līdzekļu piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai RVS G-VEDIS ieviešanai

Lēmums
464.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā

Lēmums
465. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra rīkotajā tematiskajā tirdziņā ”Ziemassvētku tirdziņš Lielvārdē” Lēmums
466. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un G. T. ģimenes ārsta prakses 2009.gada 1.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12 Lēmums
467. Par līguma “Lielvārdes pilsētas ielu, laukumu un Lielvārdes pagasta autoceļu uzturēšana ziemas sezonā” slēgšanu Lēmums
468.

Par līguma slēgšanu par “Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūvei” un finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžetā

Lēmums
469.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

470.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.497 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi”

Lēmums
471.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 11.pielikumā ,,Lielvārdes novada sociālā dienesta amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

11.pielikums

472.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 17.pielikumā “Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

17.pielikums

473.

Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumā Nr.436 “Par nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

Lēmums
474.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
475.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
476.

Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas MAZDA 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
477.

Par nekustamā īpašuma “Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
478.

Par nekustamā īpašuma „Lēdmanes skola”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, ēkā “Skolas internāts” pašvaldības telpu iznomāšanu

Lēmums
479.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecozoliņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
480.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.32, Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
481.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.3”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
482.

Par ēku nojaukšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Dravnieku iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
483.

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu

Lēmums
484.

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sporta centra budžetā

Lēmums
485.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.26 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra noteikumos Nr.5 "Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

486.

Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums

487.

Par izīrēto pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā un dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īrnieku maiņu

Lēmums

488.

Par Lielvārdes novada domes rīcību tiesas lietā A420176218

LēmumsSēde Nr.17. (31. oktobris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
405. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas budžeta grozījumiem Lēmums
406. Par Lielvārdes novada sporta centra budžeta grozījumiem Lēmums
407. Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
408. Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
409. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vineta AV” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Daugavmalas” Lēmums
410. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „B.M.S.W.-13” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Bērzi”-29, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
411. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jump energo” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu Lēmums
412. Par atļauju Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktores vietnieci Ilzi Cābi Lēmums
413. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 2, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130020494 Lēmums
414. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Intas”, Lēdmanes pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060134 sadalīšanu Lēmums
415. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020667 (Parka iela) sadalīšanu Lēmums
416. Par noteikumu Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu Lēmums
417. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas internātpamatskolas vecāku padomes projektam "RIPO DROŠI!" Lēmums
418. Par Lielvārdes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra darbību 2019. - 2020. gadā. Lēmums
419. Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” deleģēšanu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība" Lēmums
420. Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu Lēmums
421. Par līgumu pašvaldības līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Lēmums
422. Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas HYUNDAI H1, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
423. Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
424. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.[..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
425. Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 2L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
426. Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
427. Par nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
428. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Raiņa ielā 11A un Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
429. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā” Lēmums
430. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baseini”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
431.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
432. Par grozījumiem 2017.gada 29.marta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.141 "Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu" Lēmums
433. Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.166 “Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
434. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.25 “Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 ”Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” atcelšanu” izdošanu Lēmums
435. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
436. Par nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
437. Par kustamās mantas – lietotas automašīnas OPEL VIVARO pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
438. Par kustamās mantas – lietotu divu konteinera tipa katlu māju Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
439. Par Lielvārdes novada pašvaldības papildu līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
440. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
441. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Inesei Delviņai Lēmums
442. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Regīnai Aleksandrovičai Lēmums
443. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Jurijam Pļaviņam Lēmums
444. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Gundegai Širovai Lēmums
445. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Skaidrītei Tilakai Lēmums
446. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Guntas Smalkās atbrīvošanu no amata Lēmums


Sēde Nr.16. (10. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
399

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 26.septembra lēmumā Nr.391 “Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2018. gada septembra- decembra mēnešiem”

Lēmums
400

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai

Lēmums
401

Par Lielvārdes novada administrācijas Izglītības nodaļas organizētās pedagogu konferences dalības maksu

Lēmums
402

Par nekustamā īpašuma “Baseini”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums
403

Par piedalīšanos Eiropas Savienības “Horizonts 2020” projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam (C-TRACK-50)”

Lēmums
404 Par vienošanās slēgšanu pie 2018.gada 3.augusta dāvinājuma līguma ar uzlikumu Nr.LNP10.1-8/18/27 Lēmums


Sēde Nr.15. (26. septembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
363. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts

364.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta

saistošo noteikumu Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

365.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta

saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

366. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.289 atcelšanu Lēmums
367. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

368. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.19 ,,Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

369. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums

370. Par Lielvārdes novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politikas apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

371.

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.16 “Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums” apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Nolikums

372. Par Baibas Markunas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva Lēmums
373. Par nolikuma Nr.17 “Auto – foto orientēšanās sacensību “Lielvārdes josta 2018” nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

374. Par nolikuma Nr. 18 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes pamatskolas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

375. Par nolikuma Nr.19 “Jumpravas internātpamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Pielikums

376. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
377. Par papildu finansējumu 2018.gadam vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai Lēmums
378. Par naudas balvām Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem Lēmums
379. Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Lēmums

Pielikums

380.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

381. Par programmas “Latvijas Skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm Lēmums
382. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra rīkotajā tematiskajā tirdziņā ”Rudens ražas tirdziņš Lielvārdē” Lēmums
383.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums
384.

Par pašvaldības sadarbības pārtraukšanu ar Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas piegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai

Lēmums
385. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16 Lēmums
386.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 11B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu apsaimniekošanā

SIA „Lielvārdes Remte”
Lēmums
387.

Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 30.augusta lēmuma Nr.373 „Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu

Lēmums
388.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0527 sadalīšanu

Lēmums

Pielikums

389.

Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 12A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
390.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas

OPEL VIVARO atsavināšanu izsolē

Lēmums
391.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2018.gada septembra- decembra mēnešiem

Lēmums
392.

Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem

Lēmums
393.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
394.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
395.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
396.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
397. Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 30.jūlija lēmuma Nr.60 apstrīdēšanu Lēmums
398.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 1.augusta lēmuma Nr.63 apstrīdēšanu

LēmumsSēde Nr.14. (5. septembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
360

Par finansējumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūvei

Lēmums
361

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta lēmumā Nr.355 “Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atlasē”

Lēmums
362

Par Lielvārdes novada vēlēšanu iecirkņa Nr.693 “Kaibalas pamatskola” slēgšanu

Lēmums


Sēde Nr.13. (29. augusts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
311. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.20 “Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

312. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma

raksts

313. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.22 “Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

314.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

315.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma pamatotību (Lielvārdes novada domes 2018.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.12 “Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”)

Lēmums

316. Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi

317. Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.14 ”Attīstības komitejas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Veidlapa

318.

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.15 “Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lielvārdes Novada Ziņas” nolikums” apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Nolikums

319.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmuma Nr.213 atcelšanu

Lēmums
320.

Par noteikumu Nr.15 “Par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību Lielvārdes novadā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

321.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.16 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra noteikumos Nr.13 “Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

322.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr.447

“Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu”

Lēmums

323.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra domes lēmumā Nr. 448 “Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”

Lēmums

324.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projektam “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros īstenotajam aktīvajam nodarbinātības pasākumam “Pasākums noteiktām grupām”

Lēmums

325.

Par pirmsskolas izglītības metodiķa amata vietas izveidi Lielvārdes pamatskolā

Lēmums

326.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018. gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 lēmuma Nr.54 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 16. pielikumā “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas aģentūras amatu un amatalgu saraksts” (Jumpravas pašvaldības aģentūra)

Lēmums

Pielikums

327.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.584 “Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm”.

Lēmums

328.

Par koncepcijas “Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 2018. – 2021.” apstiprināšanu

Lēmums

Koncepcija

329.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr. 17 “Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu telpu videonovērošanas noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

330.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.18 “Lielvārdes novada teritorijas videonovērošanas noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

331.

Par atļauju Jumpravas pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju A. M.

Lēmums

332.

Par pilnvarojumu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai, vēlētāju uzrunāšanai un bukletu, avīžu un citu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu dalīšanai

Lēmums

333.

Par finansējuma piešķiršanu Vietējo iniciatīvu konkursa projektam Nr.LNP/12-10/18/625 “Ceļa apmales nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela 9A, Lielvārde”

Lēmums

334.

Par saskaņojumu projekta Nr.LNP/12-10/18/610 “Skaistu daru pagalmiņu!” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Avotu ielā, Lielvārdē, kadastra apzīmējums 74130010694

Lēmums

335.

Par saskaņojumu projekta Nr. LNP/12-10/18/605 “Sakārtota vide –     skaista pilsēta” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Raiņa ielā 7C, Lielvārdē, kadastra apzīmējums 74130020540

Lēmums

336.

Par saskaņojumu projekta “Mēs Lāčplēsim” īstenošanai uz pašvaldības zemes vienības Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē

Lēmums

337.

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes budžetā

Lēmums

338.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 36, Lielvārdē

Lēmums

339.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības            Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

Lēmums

Pielikums

340.

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.607, Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

341.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Mētras”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

342.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Stāvlaukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atrodošās cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

343.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Birzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atrodošās cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

344.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

345.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

346.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

347.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības iznomāšanu

Lēmums

348.

Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Lielvārdes Remte” jaunas katlu mājas izbūvei

Lēmums

349.

Par grozījumiem 1997.gada 20.augustā noslēgtajā līgumā Nr.8-6/1-97

par siltumenerģijas piegādi

Lēmums

350.

Par Lielvārdes novada pašvaldības atļauju Jumpravas pašvaldības aģentūrai slēgt līgumu par asenizācijas mucas iegādi līzingā un finanšu saistību izpildes nodrošināšanu

Lēmums

351.

Par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvokļu īpašumu remonta darbu veikšanai Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

352.

Par 2018.gada 19.jūlija Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja lēmuma Nr.LNP10-1/18/1352 apstrīdēšanu

Lēmums

353.

Par Lēdmanes tautas nama telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra” organizētajam semināram

Lēmums

354.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai

Lēmums

355.

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" atlasē

LēmumsSēde Nr.12. (25. jūlijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
282

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 14.marta atteikuma Nr.LNP1.2-12/18/86 apstrīdēšanu

Lēmums
283

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.107 „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Interreg Europe programmas projektā Cult-Ring: Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

Lēmums
284

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.13 ,,Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Iesniegums

Atļauja

285

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”” izdošanu

 

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

286

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanu, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu un aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

287

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr,16 “Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

288

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.17 “Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Laukuma shēma

289

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

290

Par grozījumiem budžeta programmā ,,Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums
291

Par piešķirtā finansējuma novirzīšanu starp EKK kodiem

Lēmums
292

Par finansējuma mērķa maiņu

Lēmums
293

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centram

Lēmums
294

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

295

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra nolikumā ”Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi

296

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmuma Nr.211 (protokols Nr.10, 1.punkts) atcelšanu

Lēmums
297

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.599

Lēmums
298

Par nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

299

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Rezgaļi”, Jumpravas pagastā, kadastra apzīmējums 74480020028, daļai

Lēmums

Pielikums

300 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 13.pielikumā

Lēmums

Pielikums

301

Par grozījumiem 2017.gada 5.oktobra lēmumā Nr. 471 “Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem”

Lēmums

302

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

Lēmums

Esošās situācijas apraksts

303 

Par Lielvārdes novada  pašvaldības VPII “Pūt vējiņi” slēgtās filiāles “Kaibalas skola” pamatlīdzekļu nodošanu

Lēmums

Pielikums

304

Par Lielvārdes novada Sporta centra līdz 2018.gada decembrim organizēto Lielvārdes novada sporta sacensību un pasākumu dalības maksas noteikšanu

Lēmums
305

Par papildu finansējumu 2018.gadam ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam

Lēmums
306

Par Lielvārdes novada pašvadības darbinieku apdrošināšanu un 2018.gada budžetā paredzēto līdzekļu veselības apdrošināšanai sadali

Lēmums
307

Par Māras Jakubovskas grāmatas “Pauls Kvelde” iegādi

Lēmums
308

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
309

Par dāvinājuma pieņemšanu un dāvinājuma līguma ar uzlikumu slēgšanu

Lēmums
310

Par finansējuma piešķiršanu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dalībai nodibinājuma Kultūras un Izglītības fonda “UPE” nometnē

LēmumsSēde Nr.11. (27. jūnijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
242. Par Daces Kļavas iecelšanu Jumpravas pamatskolas direktora amatā Lēmums
243.

Par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas un vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas Daces Kļavas atbrīvošanu no amata

Lēmums
244. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr.132 “Par Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu” Lēmums
245.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.12 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

246. Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.14 ,,Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

247. Par Baibas Markunas ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
248. Par Arņa Jansona apstiprināšanu Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā Lēmums
249.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Edgara

 Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktoram Aivaram Peiseniekam
Lēmums
250. Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.734 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu Lēmums
251. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai Lēmums
252.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
253. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sūrenes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
254. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Asteres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
255. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nārbuļi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
256. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
257.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas HYUNDAI H1 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
258. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaibalas skola”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Lielvārdes Remte” Lēmums
259.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

SIA „Lielvārdes Remte”
Lēmums
260. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Mēness iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
261. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
262. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
263. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Skolas iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
264. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Druvas”, Lēdmanes pagastā, daļai ar kadastra apzīmējumu 746400700258001 Lēmums
265.

Par dzīvokļa Nr.[..] dzīvojamajā mājā “Viņķelmane”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,

īres parāda norakstīšanu
Lēmums
266. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

267. Par nepieciešamo finansējumu Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas darbinieku atalgojumam Lēmums
268. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā Lēmums
269.

Par finansējuma piešķiršanu LdNKC kultūras nama “Lielvārde” ēkas daļas bīstamības novēršanai

Lēmums
270. Par finansējuma piešķiršanu  Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolai Lēmums
271. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas internātpamatskolas budžetā Lēmums
272. Par dalības maksas noteikšanu nometnei “Latviskā dzīvesziņa” Lēmums
273. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.50 “Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē” atcelšanu Lēmums
274.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Izsoles noteikumi

275. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

276. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

277. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras 2017.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

278. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..] Lielvārdes novadā Lēmums
279. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
280. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
281. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums


Sēde Nr.10. (30. maijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
211. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to pārvadājumus” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

212. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskadrojuma raksts

213. Par saistošo noteikumu Nr.11 „ Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

214. Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarināšanu

Lēmums

215.

Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu”

Lēmums

Pielikums

216. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.- 2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu

Lēmums

Plāns

217. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Laumas Melitas Sniedzes atbrīvošanu no amata Lēmums
218. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.699 adreses un objekta maiņu Lēmums
219. Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu Lēmums
220. Par Gunas Baiko iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā Lēmums
221.

Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolas direktora amatu

Lēmums

Nolikums

222.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Lielvārdes Remte”

Lēmums
223. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - autotransporta nodošanu turējumā  SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
224.

Par ceļa daļas – “Ozolu ielas atzars” iekļaušanu grāmatvedības uzskaitē

Lēmums
225. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
226.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczeļģi 2”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
227.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45, Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
228.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74330020564 (Laimdotas iela 57) un 74330020560 (Laimdotas iela 57A) apvienošanu

Lēmums
229.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

Zvaigžņu ielā 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Lēmums
230.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums
231.

Par finansējuma piešķiršanu pasākumam “Latvijas Sirdsdziesmu fināls Lielvārdē”

Lēmums

Tāme

232.

Par papildu finansējumu Lielvārdes pamatskolai

Lēmums
233.

Par naudas balvu piešķiršanu Lielvārdes novada individuālajiem sportistiem

Lēmums
234.

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 25.maijā apstiprinātajā Lielvārdes novada svētku “Zīmju ceļš” nolikumā

Lēmums

Nolikums

235.

Par dalības maksas noteikšanu tematiskajā Līgo svētku tirdziņā

Lēmums
236.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..] Lielvārdes novadā

Lēmums
237.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
238.

Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums
239.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
240.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
241.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums


Sēde Nr.9. (16. maijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
204. Par Lielvārdes novada pašvaldības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora iecelšanu amatā Lēmums
205. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
206.

Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai pie Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

Lēmums
207. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai  nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidei Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā” īstenošanai Lēmums
208.

Par finanšu saistību izpildes nodrošināšanu Lielvārdes novada Sporta centra transportlīdzekļa nomai

Lēmums
209.

Par saskaņojumu SIA "Lielvārdes Remte" slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par

Eiropas Savienības fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta" īstenošanu
Lēmums
210. Par Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona organizētajā izglītības pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem Lēmums


Sēde Nr.8. (25. aprīlis) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
160. Par nolikuma Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

161. Par nolikuma Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

162. Par nolikuma Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

163. Par nolikuma Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

164. Par nolikuma Nr.6 “Grozījumi Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Pielikums

165.

Par nolikuma Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

166. Par nolikuma Nr.8 “Grozījumi ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta lēmumu Nr.115 apstiprinātā konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

167. Par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

168. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

169. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.584 “Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm” Lēmums
170. Par Lielvārdes novada būvvaldes pakalpojuma maksas noteikšanu un grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija sēdes lēmumā Nr.164 “Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
171. Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē” Lēmums
172. Par līdzfinansējuma piešķiršanu skolu jaunatnes foto konkursam Lēmums
173. Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam Lēmums
174. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2017. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

175. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr.546 „Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu Lēmums
176.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Raiņa ielā 22, Gaismas ielā 17 un Gaismas ielā 17A, Lielvārdē, apvienošanu un robežu pārkārtošanu

Lēmums
177. Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
178.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
179. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
180.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
181.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas [..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
182.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 13.pielikumā

Lēmums

1.pielikums

183.

Par Rutas Ozoliņas izslēgšanu no Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas

Lēmums
184.

Par Žanetes Somes izslēgšanu no Lielvārdes pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva

Lēmums
185.

Par Līgas Zariņas ievēlēšanu Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā

Lēmums
186.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Līgai Zariņai

Lēmums
187.

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē

Lēmums
188.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma

Avotu ielā 1-44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
189.

Par nolikuma Nr.9 “Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

190.

Par Lielvārdes novada domes Koku novērtēšanas komisijas 2018.gada 20.februāra lēmuma Nr.3 [..] apstrīdēšanu

Lēmums
191.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
192.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
193.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
194.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
195.

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Lēmums
196.

Par Lielvārdes novada pašvaldības maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma [..] nodokli 2018.gadam, [..] apstrīdēšanu daļā

Lēmums
197.

Par Lielvārdes novada pašvaldības maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma [..] nodokli 2018.gadam, [..] apstrīdēšanu daļā

Lēmums
198.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada Novadnieks” piešķiršanu Mārtiņam Brezauckim

Lēmums
199.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Jānim, Emīlam un Elmāram Tilakiem

Lēmums
200.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Inesei Neretai

Lēmums
201.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Ivetai Bulei

Lēmums
202.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aldim Lambergam

Lēmums
203.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aigai Kriņģelei

Lēmums


Sēde Nr.7. (16. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
154.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums

Līgums

Akts

Shēma

Saraksts

Saraksts2

Atskaite

Pieprasījums

155. Par dekoratīvo gleznojumu „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā

Lēmums

156. Par noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta noteikumos Nr.1 “Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

157.

Par nolikuma Nr.1 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi

158.

Par noteikumu Nr.13 “Grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.12.2014. noteikumos Nr.5 ,,Noteikumi par Lielvārdes pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu un neizīrēto dzīvojamo telpu apsaimniekošanu” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

159.

Par Ausmas Plūmes izslēgšanu no Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāva

LēmumsSēde Nr.6. (28. marts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
122.

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017. gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

123.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

124.

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

125. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

126. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2017.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

127.

Par noteikumu Nr.8 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

Struktūra

128.

Par noteikumu Nr.9 “Lielvārdes novada jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

1.pielikums

129.

Par noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 26.augusta Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

130.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumā

Lēmums
131.
Par noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

132.

Par Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu

Lēmums

133.

Par finansiālu atbalstu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu dalības maksai projektā "Esi līderis!"

Lēmums

134. Par Lielvārdes novada sporta centra 2018.gada aprīlī organizēto Lielvārdes novada florbola čempionāta un Lielvārdes novada Pavasara čempionāta tenisā dalības maksu noteikšanu Lēmums
135.

Par Lielvārdes novada domes 2018. gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 6.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

6.pielikums

136.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums
137. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums

7.pielikums

138.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
139.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
140.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa

Nr.3, nekustamajā īpašumā “Viņķelmane”, Jumpravas pagastā,

Lielvārdes novadā, atsavināšanu
Lēmums
141.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums
142.

Par atteikumu iegādāties īpašumā zemes gabalu Lāčplēša ielā 23C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
143.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640090110

Lēmums
144.

Par zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010608 (Andreja Pumpura iela 4B) un 74130010673 (Lauku iela) robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Lēmums

Pielikums

145.

Par zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020796 (Daugavas iela 20L) un 74130020763 (Opernieku iela 13A) apvienošanu un robežu precizēšanu

Lēmums

Pielikums

146.

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes

2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.35

Lēmums

147.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai

Lēmums

148.

Par interešu konflikta novēršanu Lielvārdes pamatskolas direktora A.Pētersona darbā

Lēmums

149.

Par interešu konflikta novēršanu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores M.Puriņas darbā

Lēmums

150.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

151.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

152.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

153.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

LēmumsSēde Nr.5. (7. marts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
121. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas bērnu kora “Lielvārde” un pedagogu apbalvošanu Lēmums


Sēde Nr.4. (28. februāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
66.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas direktora iecelšanu amatā

Lēmums
67. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā

Lēmums

Līgums

68. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

69. Par noteikumu Nr.2 “Grozījumi 2013.gada 27.novembrī apstiprinātajā vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

70.

Par noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes pamatskolas nolikumā”

izdošanu

Lēmums

Noteikumi

71. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembrī apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

72. Par noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.jūlijā apstiprinātajā Lielvārdes novada Kultūras centra nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

73. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumā Nr. 54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 6.pielikumā

Lēmums

Pielikums

74. Par noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

75.

Par noteikumu Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības konkursa “Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

76.

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

77.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta ceļu remontdarbu programmu 2018. gadam

Lēmums

Pielikums

78.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta satiksmes drošības organizācijas un gājēju drošības programmu 2018. gadam

Lēmums

Pielikums

79.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana programmu 2018.gadam

Lēmums

Pielikums

80.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums

Līgums

81.

Par Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora apstiprināšanu

Lēmums

82.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 4.pielikumā un 16.pielikumā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

83.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras

2017.gada darbības plāna izpildi un 2018.gada darba plāna apstiprināšanu

Lēmums

Atskaite

Izpilde

Plāns

84.

Par grozījumiem 2018.gada 31.janvāra Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu “ 1.pielikumā

Lēmums

Pielikums

85.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu darba organizāciju Lielvārdē 2018./2019.m.g.

Lēmums

86.

Par Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”  un Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” ēdināšanas pakalpojumiem

Lēmums

87.

Par ēkas “Aivas” Lēdmanes pagasta, Lielvārdes novadā un tajā esošā aprīkojuma nodošanu Lielvārdes novada Kultūras centram

Lēmums

88.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

89.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

90.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

91.

Par zemes gabala - nekustamā īpašuma "Selgas", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Lēmums

92.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Birzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1. kvartāla 1., 2., 3. nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

93.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla 2., 3., 4. nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

94.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Stāvlaukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla 1., 2.nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

95.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

Pielikums

96.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums Noteikumi

97.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – malkas atsavināšanu

Lēmums

98.

Par pilnvarojumu Lielvārdes novada domes 30.08.2017. sēdes lēmumu Nr.391 un Nr.392 izpildei

Lēmums

99.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. sēdes lēmumā Nr.31

Lēmums

100.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. sēdes lēmumā Nr.32

Lēmums

101.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra sēdes lēmumā Nr.33

Lēmums

102.

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22 par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā  (PII „Pūt vējiņi)

Lēmums

103.

Par zemes ierīcība projekta izstrādi Nekustamo īpašumu Meža iela 16 B, Meža iela 18 A, Meža iela 20 un Avotu iela 6 A, Lielvārde, Lielvārdes novads, teritoriju detālplānojuma teritorijai

Lēmums

Pielikums

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai

[..], Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130010366

Lēmums

105.

Par K.Bruģa izslēgšanu no Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāva

Lēmums

106.

Par piedalīšanos projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Lēmums

107.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Interreg Europe programmas projektā Cult-Ring: Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai

Lēmums

108.

Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) rīkotajā tematiskajā Lieldienu tirdziņā

Lēmums

109.

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu

Lēmums

110.

Par Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu

Lēmums

111.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

112.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu

Lēmums

113.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

114.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

115.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

116.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

117.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

118.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

119.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

120.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

LēmumsSēde Nr.3. (7. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
61. Par vienota ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa piemērošanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes pagasta Kaibalas ciemā un Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā Lēmums
62.

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III.kārta” pieslēgumu nodrošinājuma plāna projektā plānoto pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu

Lēmums

Plāns

63. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III.kārta” apjomu maiņu

Lēmums

Shēma

64.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustāmo īpašumu – inženierbūvju Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte”

Lēmums
65.

Par Lielvārdes novada domes 31.01.2018. lēmuma Nr. 54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 1. pielikuma 5. daļas precizēšanu

Lēmums

PielikumsSēde Nr.2. (31. janvāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
3. Par Sarmītes Lazdiņas iecelšanu par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
4. Par Kristīnes Kukas iecelšanu par Lēdmanes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
5.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā (2017.-2019.gadam) Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

6. Par piedalīšanos projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība” Lēmums
7.

Par Lielvārdes novada domes 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

8. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

9.

Par noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Nolikums

10.

Par pašvaldības autonomās funkcijas - veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildes nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram

Lēmums
11.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums
12. Par instrukcijas “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un uzskaites kārtība” izdošanu

Lēmums

Instrukcija

13.

Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali

Lēmums

14.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestāžu 2017. gada izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā

Lēmums

Pielikums

15.

Par Lielvārdes novada domes 27.12.2017. lēmuma Nr. 594 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 13.pielikuma I. daļas precizēšanu

Lēmums

Pielikums

16.

Par biedrības “Sporta klubs “Lielvārde”” līgumsaistību izpildi un līgumā paredzēto izmaksu attiecināšanu

Lēmums

17.

Par mācību maksas daļēju kompensēšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai A.Z.

Lēmums

18. Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

19.

Par Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu

Lēmums

20.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums

21.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

22.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

23.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

24.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Madaru iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

25.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, triju cirsmu pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

26.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

27.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060373 piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

Pielikums

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Vectutiķi”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050019 daļai

Lēmums

Pielikums

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Rītarasas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050001 daļai

Lēmums

Pielikums

30.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Mazirbes”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060326 daļai

Lēmums

Pielikums

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Māšēni”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060041 daļai

Lēmums

Pielikums

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Kļavnieki”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060170 daļai

Lēmums

Pielikums

33.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Jaunplošas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060327 daļai

Lēmums

Pielikums

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Jaunmāšēni”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640050004 daļai

Lēmums

Pielikums

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060033 daļai

Lēmums

Pielikums

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Dzenīši”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060188 daļai

Lēmums

Pielikums

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020903 daļām

Lēmums

Pielikums

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Lejasplošas”, Lēdmanes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060031 daļai

Lēmums

Pielikums

39.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

40.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

41.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

42.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar P.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

43.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U.K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

44.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M.G. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

45.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

46.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.R pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

47.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

48.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

49.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

50.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

51.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.R pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

52.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2018.gadam apstiprināšanu

Lēmums

53.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

54.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

55.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

56.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 13.decembra lēmumā Nr.575 “Par pašvaldības projektu īstenošanai nepieciešamās, privātpersonu īpašumā esošās nekustamā īpašuma daļas - zemes zem pašvaldības ceļiem Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā – nomu (SAM 3.3.1.)”

Lēmums

57.

Par sociālā dzīvokļa [..] Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

58.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa nepagarināšanu

Lēmums

59.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

60.

Par saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma rakstsSēde Nr.1. (17. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
1.

Par Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora Aigara Kruveša atbrīvošanu no amata

Lēmums
2. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora amatu

Lēmums

NolikumsSēde Nr.0. (8. februāris)


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu