Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Komitejas sastāvs:

Egija Širova – priekšsēdētāja,
Edgars Gribusts - priekšsēdētājas vietnieks,
Daiga Brante,
Raimonds Graudiņš,
Vita Saleniece – Šmaukstele.


Attīstības komitejas nolikums

Veidlapa


Attīstības komiteja
:

 1. Izskata jautājumus par:
  • attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (attīstības programmas, stratēģiju, tai skaitā, mārketinga stratēģijas, koncepciju un rīcības plānu izstrāde);
  • teritorijas attīstības plānošanu (attīstības plāna izstrādi, teritorijas plānojuma grozījumu vai jaunu teritorijas plānojuma izstrādi, detālplānojumu izstrādi);
  • pašvaldības darbības efektivitātes un kapacitātes paaugstināšanu;
  • pašvaldībai piederošo īpašumu un teritorijas izmantošanu ilgtermiņā;
  • novada tēla veidošanu;
  • vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu plānošanu un organizēšanu;
  • starptautisko un sabiedrisko attiecību veidošanu novadā;
  • uzņēmējdarbības attīstību novadā;
  • investīciju piesaistes pasākumu un projektu sagatavošanu un realizāciju;
  • tūrisma attīstību un veicināšanu novadā.
 2. Sniedz atzinumus par Lielvārdes novada infrastruktūras attīstību.
 3. Sagatavo priekšlikumus Finanšu komitejai par pašvaldības īpašumu atsavināšanu vai nekustamā īpašuma iegādi.
 4. Izskata Domes lēmumu projektus, kuri saistīti ar teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, zemes izmantošanas perspektīvām, būvniecību un labiekārtošanu saskaņā ar detālplānojumu izstrādes procesiem un publiskās apspriešanas procedūrām, kas saistītas ar sabiedriski nozīmīgu būvju būvniecību atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, teritorijas attīstības plānam un Domes saistošajiem noteikumiem.
 5. Savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un sagatavotos gada budžeta projektus.
 6. Savas kompetences ietvaros apstiprina un pārrauga pašvaldības speciālistu, iestāžu un komisiju iesniegtās izdevumu tāmes.
 7. Savas kompetences robežās sagatavo Domes lēmumu projektus.
 8. Savas kompetences ietvaros pārrauga pašvaldības iestāžu, aģentūras un pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu rīcību darbību un attīstību.
 9. Sadarbojas ar pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļu.
 10. Savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus iestāžu materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšanai un infrastruktūras attīstībai.
 11. Izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju Lielvārdes novada domes deputāti lielākoties strādā kopkomitejās

Aktuālā gada kopsēžu darba kārtības un protokoli:

 
Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
2 Komiteju kopsēde
1 Komiteju kopsēde

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu