Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības

NosaukumsPieņemšanas datums
Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas nolikums 06.08.2018.
Administratīvās nodaļas nolikums 06.08.2018.
Izglītības nodaļas nolikums 06.08.2018.
Administratīvās un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikums 06.08.2018.
Lielvārdes novada būvvaldes nolikums 06.08.2018.
Komunikācijas un tūrisma nodaļas nolikums 06.08.2018.
Juridiskās nodaļas nolikums 02.08.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums un struktūra 28.03.2018.
Audita nolikums 27.11.2013.

Lielvārdes novada pašvaldības iestādes

NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra nolikums 14.04.2018.
Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikums 27.12.2017.
Lielvārdes novada bāriņtiesas nolikums 28.09.2016.
Lielvārdes novada Kultūras centra nolikums 01.09.2016.
Jumpravas internātpamatskolas nolikums 27.07.2016.
Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikums 25.11.2015.
VPII "Pūt vējiņi" nolikums 30.09.2015.
VPII "Zvaniņš" nolikums 27.05.2015.
Lēdmanes pamatskolas nolikums 25.05.2015.
Jumpravas pagasta pārvaldes nolikums 29.04.2015.
Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikums 29.04.2015.
Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums 30.12.2014.
Lielvārdes novada Sporta centra nolikums 26.11.2014.
Lielvārdes pamatskolas nolikums 30.10.2013.
Jumpravas vidusskolas nolikums 30.10.2013.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas nolikums 27.06.2012.

Komiteju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums

Komisiju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas nolikums 06.06.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums 31.01.2018.
Koku novērtēšanas komisijas nolikums 22.02.2017.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību 28.09.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes nolikums 27.07.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķiršanas komisijas nolikums 31.03.2016.
Dzīvokļu komisijas nolikums 20.10.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums 14.10.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums 29.04.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums 27.06.2014.
Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 29.08.2012.
Lielvārdes novada pašvaldības iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas nolikums 30.05.2012.
Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas nolikums 23.02.2011.
Lielvārdes novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums 26.05.2010.
Administratīvās komisijas nolikums 30.09.2009.

Dažādi

NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika 23.10.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 18.09.2018.
Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 2018.-2021. 12.09.2018.
Lielvārdes novada teritorijas pašvaldības videonovērošanas noteikumi 12.09.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu telpu videonovērošanas noteikumi 12.09.2018.
Par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību Lielvārdes novadā 12.09.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 25.07.2018.
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikums 25.04.2018.
Kārtība, kādā piešķir atbalstu Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem 28.03.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības institūciju IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS SARAKSTS 14.02.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Lielvārdes Novada Ziņas” nolikums 25.10.2017.
Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikums 29.03.2017.
Koku novērtēšanas komisijas nolikums 08.03.2017.
Kārtība , kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 28.09.2016.
Nolikums „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”, Atzinība, „Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes darbību” 27.07.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības konkursa „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums 31.03.2016.
Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs 25.11.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums 12.11.2015.
Nolikums par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs 12.11.2015.
Par stipendijām izglītojamiem Lielvārdes novadā 26.08.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības ētikas kodekss 29.04.2015.
Lielvārdes novada Jauniešu domes nolikums 26.11.2014.

Noteikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai 18.09.2018.
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Lielvārdes novada pašvaldībā 28.02.2018.
Noteikumi par iepirkumu un cenu aptauju organizēšanas kārtību 03.01.2018.
Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība pārvalda pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumus 27.03.2017.
Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi 22.02.2017.
Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi 22.02.2017.
Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto Lielvārdes novada pašvaldība budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus 29.12.2016.
Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā (grozījumi 30.11.2016.) 30.11.2016.
Noteikumi, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba kārtībai 28.09.2016.
Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 28.09.2016.
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība” un „Gada Novadnieks” 27.07.2016.
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – "Pateicība" 27.07.2016.
Noteikumi "Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem" 27.04.2016.
Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” 31.03.2016.
Noteikumi "Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu kultūras projektu konkursam" 31.03.2016.
Lielvārdes novada ielu, autoceļu un tiltu Ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas 24.02.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība 24.02.2016.
Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību 24.02.2016.
Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos 01.12.2015.
Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem 12.11.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība 12.11.2015.
Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā 25.03.2015.
Noteikumi par Lielvārdes pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu un neizīrēto dzīvojamo telpu apsaimniekošanu 30.12.2014.
Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm 30.12.2014.
Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un darbības izbeigšanu 28.12.2013. X