Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Komitejas sastāvs:

Aivars Peisenieks – priekšsēdētājs,
Edgars Gribusts – priekšsēdētāja vietnieks,
Imants Balodis,
Toms Tīdemanis,
Ainars Puķītis.

Tautsaimniecības komitejas nolikums

Tautsaimniecības komitejas nolikuma pielikums


Tautsaimniecības komiteja
:

 1. izskata jautājumus par zemes izmantošanas un apbūves kārtību saskaņā ar teritorijas plānojumu, tai skaitā, Apbūves noteikumiem, un citiem saistošiem noteikumiem un normatīviem aktiem;
 2. izskata jautājumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu;
 3. izskata jautājumus un sniedz domei priekšlikumus par pašvaldības nekustamo un kustamo īpašumu izmantošanu, tai skaitā, zemes apsaimniekošanu, ēku un būvju uzturēšanu, apsaimniekošanu, izmantošanu, teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanas jautājumiem; (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, pārbūve, atjaunošana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; kapsētu vietu izveidošana un uzturēšana);
 4. izskata jautājumus, kas saistīti ar civilās un vides aizsardzības pasākumiem;
 5. izskata jautājumus par SIA „Lielvārdes Remte” sniegto komunālo pakalpojumu sniegšanu un to kvalitāti, tai skaitā sniedz domei priekšlikumus iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizācijas uzlabošanā (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, uzglabāšana vai pārstrāde);
 6. izskata jautājumus par vietējās satiksmes organizāciju;
 7. pārrauga autoceļu fonda līdzekļu izlietošanu paredzētajiem mērķiem
 8. izskata juridisku un fizisku personu iesniegumus par pašvaldības īpašuma (nedzīvojamo telpu, ēku un zemes) iznomāšanu, kā arī pašvaldības iestāžu iesniegumus par nepieciešamību nomāt citu personu īpašumu, un sniedz atzinumu Finanšu komitejai par nomas mērķtiecību un lietderību;
 9. organizē ar īpašumu apsaimniekošanu un sakopšanu saistītus konkursus Lielvārdes novada teritorijā un izvērtē to rezultātus;
 10. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 11. savas kompetences robežās sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, un sagatavo tos izskatīšanai domes sēdē;
 12. izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju Lielvārdes novada domes deputāti lielākoties strādā kopkomitejās

Aktuālā gada kopsēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
2 Komiteju kopsēde
1 Komiteju kopsēde

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu