Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada domē darbojas šādas pastāvīgās komitejas:

  1. Finanšu komiteja;
  2. Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komiteja;
  3. Tautsaimniecības komiteja;
  4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja;
  5. Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komiteja;

Komitejās var izskatīt:

  • Domes lēmumu projektus;
  • deputātu iesniegumus;
  • speciālistu ziņojumus;
  • fizisko un juridisko personu iesniegumus.


Komiteja savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta izdotos noteikumus u.c. normatīvos aktus, tai skaitā Lielvārdes novada pašvaldības nolikumu.

Ja komitejas sēdē izskatāmais jautājums skar fiziskās personas aizsargājamos datus, jautājums tiek skatīts slēgtā sēdē (vai sēdes vadītājs izsludina slēgto sēdes daļu), kuras laikā nav pieļaujami audio vai video ieraksti, kas nav saistīti ar sēdes protokolēšanu.

Komiteju pieņemtie lēmumi un sagatavotie dokumenti nevar tikt izsludināti domes/pašvaldības vārdā, izņemot gadījumus, ja šādas pilnvaras ir noteiktas ar domes lēmumu.

Komiteju sēdēs izskatāmajiem dokumentiem (iesniegumi, ziņojumi u.tml.) un sagatavotajiem lēmuma projektiem (un ar tiem saistītiem dokumentiem) līdz to iekļaušanai domes sēdes darba kārtībā ir iestādes iekšējās lietošanas informācijas statuss.
 X