Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.28. (29. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
619. Par saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

620. Par naudas balvām Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, izmantojot valsts budžeta mērķdotācijas darba algu fonda ietaupītos līdzekļus Lēmums


Sēde Nr.27. (27. decembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
582.

Par noteikumu Nr.6 “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda

piedziņas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

583. Par noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembra noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

584. Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm Lēmums
585.

Par saistošo noteikumu Nr.22 „ Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

586. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā Lēmums
587.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas un

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

Plāns

588. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2018.gada janvāra- augusta mēnešiem Lēmums
589.

Par Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas

nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

590. Par pašvaldības pārstāvja ievēlēšanu Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lēmums
591.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

592.

Par noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

593. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu Lēmums nav parakstīts
594.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

595.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

596. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Tabula

Noteikumi

597.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.5 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
598. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.42 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
599.

Par grozījumiem 28.12.2001. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./22

Lēmums
600. Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.septembra lēmuma Nr. 442 “Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - metāla seifa - atsavināšanu” atcelšanu Lēmums
601.

Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr.31 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
602. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr. 21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
603.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
604. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām Lēmums
605. Par piebraucamā ceļa ierīkošanu Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130010590 (Meža iela 18A) teritorijā

Lēmums

Shēma

606.

Par Jumpravas pagasta ceļa izslēgšanu no bilances

Lēmums
607. Par Lēdmanes pagasta ceļu izslēgšanu no pašvaldības bilances Lēmums
608. Par īres parāda norakstīšanu K.Z. Lēmums
609. Par konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” finanšu izlietojuma apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

610.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Mārim Rožānam

Lēmums
611.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” “izdošanu

Lēmums

Noteikumi

612.

Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr.4 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
613.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2.kārta”

Lēmums
614.

Par sociālā dzīvokļa Nr.7 mājā “Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums
615. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N.J. Lēmums
616. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.B. Lēmums
617. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.D. Lēmums
618. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O.C. Lēmums


Sēde Nr.26. (13. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
575. Par pašvaldības projektu īstenošanai nepieciešamās, privātpersonu īpašumā esošās nekustamā īpašuma daļas - zemes zem pašvaldības ceļiem Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā – nomu (SAM 3.3.1.) Lēmums

576. Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 21.jūnija lēmuma Nr.287 “Par Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu” atcelšanu Lēmums
577. Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu Lēmums
578. Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļu ievēlēšanu Lēmums
579. Par Lielvārdes novada domes Attīstības komitejas locekļu ievēlēšanu Lēmums
580. Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļu ievēlēšanu Lēmums
581. Par Lielvārdes novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas locekļu ievēlēšanu Lēmums


Sēde Nr.25. (6. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
572. Par kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšanas automašīnas GAZ-66 pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums

573. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniecei Vitai Volontei Lēmums
574. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai Santai Ločmelei Lēmums


Sēde Nr.24. (29. novembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
527. Par saistošo noteikumu Nr.17. “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „ Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

528. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

529. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

530. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.20 “’Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

531. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016. gada 29. decembra lēmuma Nr.693 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu”6. pielikumā “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas aģentūras amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Saraksts

532. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.5 ,,Noteikumi par Lielvārdes pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” Lēmums
533. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.jūlijā ar lēmumu Nr. 392 apstiprinātajos noteikumos Nr.11 ”Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA”

Lēmums

Noteikumi

534. Par nolikuma „Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas nolikums” un Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

535. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas un Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Jumpravas pamatskolu Lēmums
536. Par Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas reorganizāciju un Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu Lēmums
537. Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

538. Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
539. Par Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolas direktora Andra Eglīša atbrīvošanu no amata Lēmums
540. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolas direktora amatu

Lēmums

Konkursa nolikums

541. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

542. Par piedalīšanos un līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” īstenošanai Lēmums
543. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

544. Par mācību maksas daļēju kompensēšanu Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogam J.L. Lēmums
545. Par Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) Ziemassvētku gadatirgus “Ziemassvētku labumi Lielvārdē” dalības maksas noteikšanu Lēmums
546. Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Lēmums

Darba uzdevums

547. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustāmo īpašumu – inženierbūvju un pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
548. Par nekustamā īpašuma Meža iela 12C, Lielvārdē, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Izaugsmei un attīstībai” (sabiedriskā labuma organizācija) Lēmums
549. Par nekustamā īpašuma „Veczeļģi 2”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai Lēmums
550. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu Lēmums
551. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagastmāja”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļas - nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņa pagarināšanu Lauksaimniecības datu centram Lēmums
552. Par 07.10.2015. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/10.1-2/15/14 darbības termiņa pagarināšanu Lēmums
553. Par grozījumiem 30.05.2011. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. 10-7.1/28-11 Lēmums
554. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
555. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.53 Avotu ielā 4, Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
556. Par īres parādu norakstīšanu Lēdmanes pagastā Lēmums
557. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu
D.Š.
Lēmums
558. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no F.M. Lēmums
559. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.K. Lēmums
560. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B. Lēmums
561. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.C. Lēmums
562. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.L. Lēmums
563. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.J. Lēmums
564. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
565.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no R.K.

Lēmums
566.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no P.O.

Lēmums
567. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no T.L. Lēmums
568. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Z.K. Lēmums
569. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju Lēmums
570. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai Santai Ločmelei Lēmums
571. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei Lēmums


Sēde Nr.23. (3. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
524. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes  2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

525. Lielvārdes novada pašvaldības Apliecinājums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III.kārta” saskaņošanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
526.

Par grozījumiem 2010.gada 26.augustā ar SIA “Lielvārdes Remte” noslēgtajā līgumā Nr.10-9/46-10 par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Lēmums


Sēde Nr.22. (25. oktobris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
478. Par I.Bules iecelšanu Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatā Lēmums
479. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu Lēmums nav pieņemts
480. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

481.

Par Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma

„Lielvārdes Novada Ziņas” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

482. Par Sadarbības līguma slēgšanu “Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2018” organizēšanai Lēmums
483. Par Lielvārdes novada pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanai Lēmums
484. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.141 “Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” Lēmums
485.

Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums
486.

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas 2018.gada 7.februārī rīkotā pasākuma “Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss – Vispārējās klavierēs” dalības maksas noteikšanu

Lēmums
487. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Gaismas iela 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
488. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Lāčplēša iela 28, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
489. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Mēness iela 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
490. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
491.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā,

Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
492.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

Tabula

493.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, 1.kvartālā atrodošos triju cirsmu pārdošanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

494.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

495.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšanas automašīnas

GAZ-66 atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

496.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanu

Lēmums
497. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.159 ,,Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu lēmuma pieņemšanai par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas maiņu” Lēmums
498. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai Lēmums
499.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ivetai Bergmanei

Lēmums
500. Par grozījumiem 12.07.2017. noslēgtajā Līgumā Nr.LNP/10.1-7.1/17/9 Lēmums
501.

Par 09.02.2016. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10.1-7.2/16/1 izbeigšanu

Lēmums
502.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020647 (Skolas iela) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130020495 (Lāčplēša laukums 4) daļām

Lēmums
503.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Spīdolas ielā 4-17,

Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
504.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr. 26 dzīvojamā mājā ,,Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
505.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V. Z. par īpašumu „Viņķelmane” - 3, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
506.

Par SIA „Zemeka” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu par īpašumu „Jaunrūcēji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
507.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu L.P.

Lēmums
508.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu I.K. par īpašumu Avotu ielā 9-63

Lēmums
509.

Par SIA „RAIŅA NAMS” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu par īpašumiem Raiņa ielā 7 un Raiņa ielā 7C, Lielvārdē

Lēmums
510.

Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu A.D. par īpašumu Zvaigžņu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
511.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Ē.M.

Lēmums
512.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Z.L.

Lēmums
513.

Lēmuma ar šo numuru nav.
514.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no Ž.K.

Lēmums
515.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S.K.

Lēmums
516.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu N.I.

Lēmums
517.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu G.J.

Lēmums
518.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu A.L.

Lēmums
519.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu E.O.

Lēmums
520.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu V.T.

Lēmums
521.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu R.Z.

Lēmums
522.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu D.L.

Lēmums
523.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu I.R.

Lēmums


Sēde Nr.21. (5. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
470

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2017.gada septembra- decembra mēnešiem

Lēmums
471

Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

Lēmums
472

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmēs

Lēmums
473

Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas izdevumu tāmēs (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
474

Par skolēnu regulāro pārvadājumu maršruta grafika papildinājumu

Lēmums
475

Par finansējuma piešķiršanu gāzesvada armatūru kapju pacelšanai

Lēmums
476

Par tehniskas kļūdas labojumu 2017.gada 27.septembra domes lēmumā Nr.426 “Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  un „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai”

Lēmums
477

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas organizētās pedagogu konferences dalības maksu

Lēmums


Sēde Nr.19. (27. septembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
420

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums

5.pielikums

6.pielikums

421

Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

422

Par Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai Lielvārdes novadā Nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

423

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Jumpravas internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

424

Par grozījumiem 2016.gada 9.novembrī ar lēmumu Nr. 599 apstiprinātajā instrukcijā "Par inventarizācijas veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā”

Lēmums

5.pielikums

6.pielikums

425

Par Lielvārdes novada pašvaldības vēlētu amatpersonu un

darbinieku atlīdzības sistēmu

Lēmums

426

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai

Lēmums

427

Par papildu finansējumu Lielvārdes novada Jumpravas pagasta skolēnu transporta pārvadājumiem 2017/2018 mācību gadam

Lēmums

428 Par finansējuma piešķiršanu elektroniskās dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāju licenču iegādei

Lēmums

429

Par grozījumiem Lielvārdes novada Kultūras centra 2017.gada budžetā (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

430

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sporta centra 2017.gada budžetā (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

431

Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

432

Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas izdevumu tāmēs (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

433

Par grozījumiem Lielvārdes novada bāriņtiesas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums

434

Par Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvju dalību URBACT konferencē (Urbact City Festival) 2017.gada 3. – 5.oktobrī

Lēmums

435

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

1.pielikums

436

Par nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas par brīvu cenu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

437

Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas par brīvu cenu izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

438 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Izsoles noteikumi

4.pielikums

439

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Izsoles noteikumi

440

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

Lēmums

Izsoles noteikumi

441 Par 1997.gada 1.oktobrī ar SIA “Tele 2” noslēgtā Nomas līguma Nr.504 par zemi Jumpravas pagastā termiņa pagarināšanu un līguma pārjaunošanu

Lēmums

442

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – metāla seifa - atsavināšanu

Lēmums

443

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām „Ataugas”, “Dainas”, Šalkas” Lēdmanes pagastā

Lēmums

444

Par Lielvārdes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010679 (Smilšu iela) sadalīšanu

Lēmums

445

Par Lielvārdes novada domes pastāvīgajām komitejām

Lēmums

446

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda Lielvārdietis”, Atzinība, “Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes ievēlēšanu

Lēmums

447

Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu

Lēmums

448

Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un  mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu

Lēmums

449

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā

Lēmums

450

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 10.12.2014. lēmumā Nr.441 “Par komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai izveidošanu”

Lēmums

451

Par Egijas Sniedzītes atbrīvošanu no komisijas ”Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām” locekļa pienākumu pildīšanas

Lēmums

452

Par Lienes Bērziņas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva

Lēmums

453

Par Lienes Bērziņas izslēgšanu no Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāva

Lēmums

454

Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējā maksājuma termiņa pagarināšanu un pamatparāda un kavējuma naudas daļas dzēšanu SIA “LENNEWARD rabbitry”

Lēmums

455

Par administratīvās lietas “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa par īpašumu “Ražošanas centrs “Rokon”” izbeigšanu pret SIA “ROKON”

Lēmums

456

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.7 mājā “Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

457

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumā Nr.62 "Par Jumpravas vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

458

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.490 "Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem  maksas pakalpojumiem"

Lēmums

459

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta

lēmumā Nr.228 "Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

460

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 29.aprīļa

lēmumā Nr.99 "Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Lēmums

461

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai Dacei Kļavai

Lēmums

462

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājai Diānai Borozkinai

Lēmums

463

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldes un Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmēs

Lēmums

464

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.S.

Lēmums

465

Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

466

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.10 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

467

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

468

Par sociālā dzīvokļa Nr.7 mājā “Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

469

Par sociālā dzīvokļa Avotu ielā 3 dz. 40, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu

Lēmums

Sēde Nr.18. (4. septembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
417. Par Kaibalas skolas ēkas slēgšanu Lēmums
418.

Par Lielvārdes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmuma Nr. 366

izpildes atlikšanu
Lēmums
419.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017. gada 30. augusta

lēmumā Nr. 403
Lēmums


Sēde Nr.17. (30. augusts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
355. Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

356. Par Lielvārdes novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

357. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 29. oktobra “Jauniešu biznesa ideju konkursa Lielvārdes novadā” nolikumā

Lēmums

Pielikums

358.

Par auto – foto orientēšanās sacensību „Lielvārdes josta” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

359. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.martā ar lēmumu Nr.115 apstiprinātajā konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumā

Lēmums

Nolikums

360. Par 22.02.2017. Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Pielikums

361. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
362. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
363. Par biedrības “Sporta klubs “ Lielvārde” neattiecināmo izmaksu attiecināšanu Lēmums
364. Par papildu finansējumu Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pilnveidošanai Lēmums
365. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei “Pūt vējiņi” avārijas situācijas novēršanai Lēmums
366. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt Vējiņi” dūmvada nomaiņai Lēmums
367. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas ēkas fasādes sienas remontam Lēmums
368.

Par papildus finansējumu piešķiršanu asfalta seguma nomaiņa uz bruģa segumu gar ēkas Skolas ielā 10, Lielvārdē, priekšpusi, Lāčplēša laukumā 4

Lēmums
369. Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei Lielvārdes novada domes lēmuma Nr. 253 “Par nekustamās mantas – nekustamā īpašuma “Sila-Mala” kadastra nr. 74640030111), Lēdmanes pagastā, 1. kvartāla nogabala atrodošās mežaudzes sagatavošanu izsolei” izpildei Lēmums
370. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lielvārde”” Lēmums
371. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Paegļu iela 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
372.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Paegļu iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
373. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Gunāra Priedes iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
374. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Madaru iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
375. Par Lielvārdes novada pašvaldības projekta “Apstādījumu atjaunošana Rembates parkā” īstenošanu Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Lēmums
376. Par Lielvārdes novada pašvaldības konceptuālo piedalīšanos  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektu konkursā Lēmums
377. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" īstenošanai Lēmums
378. Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā" īstenošanai Lēmums
379.

Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā” īstenošanai

Lēmums
380. Par finansējumu biedrības "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" projekta" 1.kategorijas šautuves ierīkošana biedrības "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" teritorijā" īstenošanai Lēmums
381. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa) Lēmums
382.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
383.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas  Lielvārdes kapu teritorijas apsaimniekošanas - investīcijas izdevumu tāmē

Lēmums
384.

Par telpu nomas maksas samazināšanu “FK Ķegums” bērnu un jauniešu futbola nodarbībām

Lēmums
385.

Par grozījumiem 2017.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par telpu nomas maksas samazināšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas personas dibinātam bērnu tautas deju kolektīvam”

Lēmums
386.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Vēsmiņas” Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030035 daļai ar kadastra apzīmējumu 746400300358002

Lēmums
387.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030409

Lēmums
388.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

389.

Par nekustamā īpašuma „Mētras”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
390.

Par nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
391.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Lēmums
392.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Lēmums
393.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
394.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
395.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.5 Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
396.

Par grozījumiem 30.06.2000. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./3

Lēmums
397.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā Nr.342 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē”

Lēmums
398.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas atsavināšanu

Lēmums
399.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45, Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums
400.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

Pielikums

Noteikumi

401.

Par administratīvās ēkas Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā ekspluatācijā nenodotās daļas nojaukšanu

Lēmums
402.

Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Lēmums
403.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.497 "Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi"

Lēmums
404.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes teritoriju apsaimniekošanas - investīciju tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
405.

Par atsaukumu projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā" iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā

Lēmums
406.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

407.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

408.

Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.524 “Par Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu”

Lēmums
409.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei ,,Pūt vējiņi” asfaltbetona celiņu nomaiņai uz bruģa segumu

Lēmums
410.

Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projekta "LIFE Connects" iesniegšanai Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmā LIFE

Lēmums

Pielikums

411.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.F.

Lēmums
412.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.S.

Lēmums
413.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.M.

Lēmums
414.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā

Lēmums
415. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no K.V. Lēmums
416. Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Lēmums


Sēde Nr.16. (26. jūlijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
330 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldei jauna mikroautobusa iegādei Lēmums
331

Par grozījumiem budžeta programmā ,,Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums
332 Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.,3.pielikums

4.,5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

333 Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes maiņu Lēmums
334 Par līdzfinansējumu biedrībai “Lielvārdes novada invalīdu biedrība” Vidzemes apgabala invalīdu sporta spēlēm Lēmums
335 Par basketbola laukumu Lāčplēša dzīvojamo māju masīvā Lēmums
336 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 "Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu” Lēmums
337 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017. gada 31. maija lēmumā Nr. 256 “Par finansējuma piešķiršanu solu iegādei Lielvārdes novada Kultūras centram” Lēmums
338 Par finansējuma piešķiršanu atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas atkārtotā projektu konkursā Lēmums
339

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014. gada 26. februārī ar lēmumu Nr. 50 apstiprinātajās “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijās”

Lēmums
340

Par Lielvārdes novada domes 25.11.2015. sēdes (protokols Nr.25) lēmuma Nr.439 atcelšanu

Lēmums
341

Par nekustamā īpašuma „Vecstrumalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, būvju 1/2 domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
342

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

Tabula

343

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.06.2017.lēmumā Nr.295

Lēmums
344 Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu Lēmums
345 Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” padomes locekļa pārstāvja atsaukšanu Lēmums
346 Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu, par izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam un pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Domes locekļa amatam Lēmums
347 Par Sandras Rības ievēlēšanu par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Lēmums
348 Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei Lēmums
349 Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai Santai Ločmelei Lēmums
350 Par saistošo noteikumu  Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

351 Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Noteikumi

352 Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Lēmums
353

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.S.

Lēmums
354

Par Lielvārdes novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums


Sēde Nr.15. (10. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
328 Par Daces Kļavas iecelšanu par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju Lēmums
329

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldes izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums


Sēde Nr.14. (30. jūnijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
323 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Pārskats

324 Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” Lēmums
325 Par nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
326 Par nekustamā īpašuma „Pie Kļavām”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
327 Par nekustamā īpašuma „Plēsumi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums


Sēde Nr.13. (28. jūnijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
290 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Ingrīdas Baikovas atbrīvošanu no bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces pienākumu pildīšanas Lēmums
291 Par Lielvārdes novada domes deputātes Daces Kļavas ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
292 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 31. maija lēmumā Nr. 269 Lēmums
293 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 31. maija lēmumā Nr. 270 Lēmums
294 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.8 mājā „Skolas internāts” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
295 Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Lielvārdes novada pašvaldības izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna (APP) apstiprināšanu

Lēmums

Projekts

296 Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un izglītības fondam „Upe” bērnu un jauniešu vasaras nometnes projekta „Upe 2017” īstenošanai Lēmums
297 Par realizēto starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apmācību nometni Lēmums
298 Par papildu finansējumu transporta nodrošināšanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas bērnu kora “Lielvārde” dalībai 3. Eiropas koru olimpiādes lielkoncertā Lēmums
299 Par vecāku līdzmaksājuma noteikšanu bērnu un jauniešu dienas āra nometnē “Latviskā dzīvesziņa” Lēmums
300

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” Kaibalas skola izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
301 Par papildu finansējumu kases aparātu pielāgošanai vai iegādei Lēmums
302

Par ciema statusa atcelšanu ciemiem Everti, Lēdmanes muiža, Mizas, Rītarasas, Rozītes, Tīrumnieki, Tomēni, Tropmači, Tūjas, Vālodzes, Bekas, Aviekste, Bricēni Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā un adrešu precizēšanu

Lēmums

Precizētās adreses

304 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640070137 Lēdmanes pagastā platības precizēšanu Lēmums
305 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Vēsmiņas” Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030035 un zemes vienības daļas lietošanas mērķi Lēmums
306 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

307 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

308 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0754, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
309 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0151, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
310

Par nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
311 Par nekustamā īpašuma „Kūlas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
312 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
313 Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

314 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas atkārtotā projektu konkursā Lēmums
315

Par Lielvārdes novada domes deputātes Egijas Širovas atbrīvošanu no Sociālo un veselības lietu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas

Lēmums
316

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Mazitāna ievēlēšanu Sociālo un veselības lietu komitejā

Lēmums
317

Par sociālā dzīvokļa Nr.[..] mājā “Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums
318 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
319 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
320 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
321 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
322 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu [..], Lielvārdes novadā Lēmums


Sēde Nr.12. (21. jūnijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
285 Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu Lēmums
286 Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

287 Par Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu Lēmums
288 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.09.2009. Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā Lēmums
289 Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu Lēmums


Sēde Nr.11. (20. jūnijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
284 Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu Lēmums


Sēde Nr.10. (9. jūnijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
277

Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 26.aprīļa

saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” precizēšanu

Lēmums

Noteikumi

278 Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Paskaidrtojuma raksts

279 Par 22.02.2017. Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

1.pielikums

280 Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta ,,Lāčplēša laukuma labiekārtojuma pārbūve I. kārta” realizācijai Lēmums
281 Par papildu finansējumu vides objekta “Goda krēsls” izveidei un uzstādīšanai Lielvārdes pilsētā Lēmums
282 Par grozījumiem Lielvārdes novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa) Lēmums
283 Par kredīta ņemšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadiona būvniecībai Lēmums


Sēde Nr.9. (31. maijs) Darba kārtība Audio ieraksts
224 Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

225 Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

226 Par noteikumu Nr.5 ”Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

227 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas Ētikas kodeksa apstiprināšanu

Lēmums

Kodekss
228

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmuma Nr.610

„Par saistošo noteikumu Nr.31 „Kārtība, kādā izmantojami

Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” izdošanu” atcelšanu

Lēmums

229 Par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030.gadam  uzraudzības ziņojuma (2013 - 2015) apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums
230 Par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030.gadam uzraudzības ziņojuma par 2015.gadu apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

Pielikums

231 Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma - izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai

Lēmums

232 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. B.

Lēmums

233 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.G.

Lēmums

234 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no L.J.

Lēmums

235 Par grozījumiem 14.06.2007. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2/7-07

Lēmums

236 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ceļš Pamati – Lejasplošas ”, Lēdmanes pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060318 sadalīšanu

Lēmums

Shēma

237 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0754, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

Noteikumi

238 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0151, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

Noteikumi

239 Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”,  Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

240 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.112 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

241 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.9 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

242 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.6 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

243 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.5 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

244 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.122 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

245 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.86 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

246 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.57 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

247 Par nekustamā īpašuma „Mākslinieku darbnīca”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

248 Par pašvaldības kustamās mantas – malkas 86 m3, Lielvārdē, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

249

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

Lēmums

Noteikumi

250

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

251

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

252 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
253 Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Sila-Mala”( kadastra Nr.74640030111), Lēdmanes pagastā, 1.kvartāla nogabalos atrodošās mežaudzes sagatavošanu izsolei Lēmums
254

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.augusta

lēmumā Nr.436 „Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Lēmums
255 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Kultūras centra ēkas Parka ielā 3, Lielvārdē padziļinātas tehniskās izpētes veikšanai Lēmums
256 Par finansējuma piešķiršanu solu iegādei Lielvārdes novada Kultūras centram Lēmums
257 Par līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda projektu pieteikumu sagatavošanai Lēmums
258 Par līdzfinansējumu Eiropas Sociālā fonda projektam SAM 8.3.1.  “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” piešķiršanu Lēmums
259 Par pirmsskolas grupu izveidi Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” Kaibalas skolā Lēmums
260 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 15.pielikuma II daļas “Lielvārdes novada pašvaldības VPII “Pūt vējiņi”, Kaibalā, amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Amatu saraksts

261 Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Gribu visu zināt” īstenošanai Lēmums
262 Par atkārtota Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Par līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai” izsludināšanu Lēmums
263 Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā Lēmums
264 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursā Lēmums
265

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas remontdarbu veikšanai

Lēmums
266 Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē” īstenošanai Lēmums
267 Par finansējuma piešķiršanu uzvarētājam “Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā” Lēmums
268 Par Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2017 budžeta finanšu izlietojuma apstiprināšanu

Lēmums

Atskaite

269 Par esošo ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņu uz LED spuldzēm Lielvārdes pilsētā Lēmums
270 Par ielu apgaismojuma jaunu līniju izbūvi Lielvārdes pilsētā Lēmums
271 Par Jumpravas pašvaldības aģentūras budžeta finansējuma mērķa maiņu Lēmums
272

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lailai Robežniecei

Lēmums
273 Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centra trenažieru zāles durvju stikla nomaiņai Lēmums
274

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā

Lēmums
275

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā

Lēmums
276 Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada Novadnieks” piešķiršanu Lēmums


Sēde Nr.8. (11. maijs) / ārkārtas Darba kārtība


Sēde Nr.7. (11. maijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
217. Par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētā 2016. gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

218. Par konkursa organizēšanu uz Jumpravas vidusskolas vakanto direktora amatu

Lēmums

Nolikums

219. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa atkārtotu izsludināšanu Lēmums
220.

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem kultūras projektu konkursā 2017. gadā

Lēmums
221. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Lēmums


Sēde Nr.6. (26. aprīlis) Darba kārtība Audio ieraksts
175 Par Guntas Smalkās iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Lēmums
176 Par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora Intara Gegusta atbrīvošanu no amata Lēmums
177 Par Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas direktores Rutas Dišereites atbrīvošanu no amata Lēmums
178 Par Gunas Jansones iecelšanu par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums
179 Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

180 Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

181 Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

182 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada 26.novembrī ar lēmumu Nr.408 apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā Lēmums
183 Par instrukcijas “Kārtība kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

184 Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu

Lēmums

Investīciju plāns

185 Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" īstenošanu Lēmums
186 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2017.gadā Lēmums
187 Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta” Lēmums

188

Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē”

Lēmums
189 Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldei bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai Lēmums
190 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei autobusa Iveco Thesi valsts Nr. JJ8095 ārkārtas remontam Lēmums
191 Par programmas apstiprināšanu pasākumam “Lielvārdes novada svētki 2017 “Zīmju ceļš Laimas zīmē”” Lēmums
192 Par Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2017 programmas un finansējuma plāna apstiprināšanu Lēmums
193 Par Vispārējai pirmsskolas izglītības iestādei “Pūt Vējiņi” sniegtā ziedojuma pieņemšanu Lēmums
194 Par telpu nomas maksas samazināšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas personas dibinātam bērnu tautas deju kolektīvam Lēmums
195 Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta lēmumā Nr.436 “Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” Lēmums
196 Par "Citu personu īpašumā esošas zemes zem pašvaldības ielām un ceļiem" saraksta apstiprināšanu

Lēmums

Saraksts

197 Par nekustamā īpašuma „Pamati-6”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
198 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības (ar mežaudzi) atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
199 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

200 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Kļavām”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

201 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

202

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mētras”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

203 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Plēsumi”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

204 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

205 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

206 Par dzīvokļa Nr.21 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
207 Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
208 Par dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
209 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas stadiona žoga remontam Lēmums
210 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kūlas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

211 Par vaļējās lietusūdeņu novadīšanas sistēmas (grāvju) atjaunošanas darbu plānu 2017.gadam Lēmums
212 Par finansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”  politiski represēto personu salidojuma organizēšanai Lēmums
213 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu – ielu un ceļu garumu precizēšanu un vērtību pārrēķinu Lēmums
214 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķinu un pamatlīdzekļu nolietojuma  normu precizēšanu Lēmums
215 Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta ,,Lāčplēša laukuma labiekārtojuma pārbūve I.kārta” realizācijai Lēmums
216 Par Ivetas Bules iecelšanu par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora pienākumu izpildītāju uz laiku LēmumsSēde Nr.5. (29. marts) Darba kārtība Audio ieraksts
127. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

128. Par Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

129.

Par fotokonkursa „Lielvārdes novads caur fotoobjektīvu” nolikuma

 apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

130. Par iestāšanos biedrībā ,,Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” Lēmums
131. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija” un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums
132. Par Lauku atbalsta dienestā iesniegtā  projekta „Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē” apstiprināšanu. Lēmums
133. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektos izglītībā. Lēmums
134. Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Lēmums
135.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa finansējuma saņemšanu.

Lēmums
136. Par Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas Award apmācību nometnes organizēšanu Lielvārdē. Lēmums
137. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” rīkotajām starpnovadu „Pirmās palīdzības sniegšanas” sacensībām. Lēmums
138. Par finansējuma piešķiršanu projektam ,,Viedzīmes”. Lēmums
139. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projekta konkursa finansējuma saņemšanu. Lēmums
140. Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam. Lēmums
141. Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lēmums
142. Par finansējuma piešķiršanu telpas Nr.10 Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā remontam. Lēmums
143. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībai „Jumpravas bibliotēka” gaismekļu iegādei. Lēmums
144. Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali. Lēmums
145. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

146. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Pielikums

147. Par pašvaldības kustamās mantas – malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

148.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
149.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
150. Par dzīvokļa Nr.47 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
151. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu. Lēmums
152. Par izīrētā pašvaldības dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā un dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā maiņu. Lēmums
153. Par Lielvārdes novada domes 22.02.2017. lēmuma Nr.101 ,,Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu” atcelšanu. Lēmums
154.

Par sociālā dzīvokļa Avotu ielā 3 dz.40, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums
155. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.7 mājās “Gatves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
156. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.4 mājās “Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
157. Par normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildes pienākumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes novada būvvaldei. Lēmums
158. Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības ,,Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu. Lēmums
159. Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu lēmuma pieņemšanai par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas maiņu Lēmums
160. Par Jāņa Pamiljana ievēlēšanu par Lielvārdes novada bāriņtiesas locekli. Lēmums
161. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

162. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.493 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba samaksu”. Lēmums
163. Par atļauju Jumpravas internātpamatskolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu. Lēmums
164. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Imantam Balodim. Lēmums
165. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei. Lēmums
166. Par dzīvojamās mājas „Zemzari”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lēdmanes „Zemzari””. Lēmums
167. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Lēmums
168. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016. gada 29.decembra lēmumā Nr. 693 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 8 „Lielvārdes novada Kultūras centra amatu un amatalgu sarakstā”.

Lēmums

Pielikums

169. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
170. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
171. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Raiņa nams 9c”. Lēmums
172. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 26.oktobra noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”. Lēmums
173. Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļa ievēlēšanu. Lēmums
174. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas siltummezgla iekārtas avārijas seku likvidēšanai. LēmumsSēde Nr.4. (22. februāris) Darba kārtība Audio ieraksts
77. Par Lielvārdes novada domes deputāta Māra Mālmeistera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Lēmums
78. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādi. Lēmums
79. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2016.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

80. Par nolikuma „Koku novērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

81. Par nolikuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde-gadatirgus 2016” grozījumiem.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

82. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā. Lēmums
83. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 29.10.2014. nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”. Lēmums
84. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

85. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

86. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

87. Par grozījumiem 26.10.2016. noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību”.

Lēmums

88. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 „Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu”.

Lēmums

1.pielikums

89. Par vides objekta „Goda krēsla” izveidi un uzstādīšanu Lielvārdes pilsētā.

Lēmums

90. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B.

Lēmums

91. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē.

Lēmums

92. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu.

Lēmums

93. Par T. Vilciņas atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

Lēmums

94. Par M.R. atbrīvošanu no LNP Ētikas komisijas.

Lēmums

95. Par S.K. izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām.

Lēmums

96. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V. Volontei.

Lēmums

97. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I. Balodim.

Lēmums

98. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.Ā. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē.

Lēmums

99. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums

100. Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu.

Lēmums

101. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

102. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.16 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

103. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.8 Spīdolas ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

104. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.17 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

105. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

106. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viņķelmanes” grants karjera” un nekustamā īpašuma „Meža gabali” daļas Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums

107. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0347 sadalīšanu.

Lēmums

1.pielikums

108. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Papardes – Pazuļi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 004 0232.

Lēmums

1.pielikums

109. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.48 „Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu”.

Lēmums

110. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

111. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

112. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

113. Par nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

114. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

115. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

116. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

117. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

118. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

119. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

120.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

121. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

122. Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

123. Par pašvaldības kustamās mantas - malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

124. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

Lēmums

Struktūra

125. Par piedalīšanos konkursā „Radām novadam”.

Lēmums

126. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ārstu praksēm.

LēmumsSēde Nr.3. (10. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
74. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
75. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

Tabula

75. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Gunāra Jaunsleiņa atbrīvošanu no amata. Lēmums


Sēde Nr.2. (31. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
69. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

70. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

71. Par Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.51 „Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu. Lēmums
72. Par dzīvokļa Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
73. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai D.B. Lēmums


Sēde Nr.1. (25. janvāris) Darba kārtība Audio ieraksts
1. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu. Lēmums
2. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu. Lēmums
3. Saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumiem Lielvārdes novada domes 31.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

4. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2017.gada janvāra - augusta mēnešiem. Lēmums
5. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.520 "Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem". Lēmums
6. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta "Konkursa "Lielvārdes novada sakoptākā sēta" nolikumā". Lēmums
8. Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
9. Par Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
10. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa finansējumu 2017. gadā. Lēmums
11. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

12. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmu.

Lēmums

13. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

14. Par telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu PPP biedrības“ Zied zeme” kultūras namā “Lielvārde” organizētajam pasākumam 2017.gada 27.janvārī.

Lēmums

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.B.

Lēmums

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M.D.

Lēmums

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

Lēmums

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.O. Lēmums
19. Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
20. Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

21. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
25. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zemgales", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Ligzdiņas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mētras", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Plēsumi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Upmalas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mākslinieku darbnīca", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6" apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

40. Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu, nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Noteikumi

41. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Cīruļi" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu.

Lēmums

42. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte".

Lēmums

43. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0693 (Kūtiņas pie Zvaigznītēm) sadalīšanu.

Lēmums

44. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lēdmanes pagastā „Ceļš Lejskaļi – Birzmaļi” ar kadastra numuriem 74640090092 un 74640060005 apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā.

Lēmums

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0493.

Lēmums

46. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

47. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

48. Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

49. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

50. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

51. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
52. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Parka ielā 3. Lēmums
53. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu E.Kauliņa alejā 21. Lēmums
54. Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - malkas atsavināšanu. Lēmums
55. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā. Lēmums
56. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Zaporožecai. Lēmums
57. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.Stajevskai. Lēmums
58. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Zaharenkovai. Lēmums
59. Par I.Samsones atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas Lēmums
60. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plānu 2017.gadam.

Lēmums

Paskaidrojums

Darba plāns

61. Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 ,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību".

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

62. Par piešķirtā finansējuma ielu un autoceļu infrastruktūras atjaunošanai/remontam izlietojumu. Lēmums
63. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.605 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu”. Lēmums
64. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Buholcam. Lēmums
65. Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu. Lēmums
66. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Zelčai. Lēmums
67. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Bergmanei. Lēmums
68. Par biedrības "Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds" Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājumu. Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu