Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Sēde Nr.5. (29. marts) Darba kārtība
127. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

128. Par Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

129.
130.
131.Sēde Nr.4. (22. februāris) Darba kārtība Video ieraksts
1./77. Par Lielvārdes novada domes deputāta Māra Mālmeistera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Lēmums
2./78. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādi. Lēmums
3./79. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2016.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

4./80. Par nolikuma „Koku novērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

5./81. Par nolikuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde-gadatirgus 2016” grozījumiem.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

6./82. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā. Lēmums
7./83. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 29.10.2014. nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”. Lēmums
8./84. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

9./85. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

10./86. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

11./87. Par grozījumiem 26.10.2016. noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību”.

Lēmums

12./88. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 „Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu”.

Lēmums

1.pielikums

13./89. Par vides objekta „Goda krēsla” izveidi un uzstādīšanu Lielvārdes pilsētā.

Lēmums

14./90. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B.

Lēmums

15./91. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē.

Lēmums

16./92. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu.

Lēmums

17./93. Par T. Vilciņas atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

Lēmums

18./94. Par M.R. atbrīvošanu no LNP Ētikas komisijas.

Lēmums

19./95. Par S.K. izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām.

Lēmums

20./96. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V. Volontei.

Lēmums

21./97. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I. Balodim.

Lēmums

22./98. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.Ā. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē.

Lēmums

23./99. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums

24./100 Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu.

Lēmums

25./101. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

26./102. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.16 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

27./103. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.8 Spīdolas ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

28./104. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.17 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

29./105. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

30./106. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viņķelmanes” grants karjera” un nekustamā īpašuma „Meža gabali” daļas Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums

31./107. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0347 sadalīšanu.

Lēmums

1.pielikums

32./108. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Papardes – Pazuļi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 004 0232.

Lēmums

1.pielikums

33./109. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.48 „Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu”.

Lēmums

34./110. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

35./111. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

36./112. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

37./113. Par nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

38./114. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

39./115. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

40./116. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

41./117. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

42./118. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

43./119. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

44./120.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

45./121. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

46./122. Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

47./123. Par pašvaldības kustamās mantas - malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

48./124. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

Lēmums

Struktūra

49./125. Par piedalīšanos konkursā „Radām novadam”.

Lēmums

50./126. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ārstu praksēm.

LēmumsSēde Nr.3. (10. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts
1./74. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
2./75. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

Tabula

3./75. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Gunāra Jaunsleiņa atbrīvošanu no amata. Lēmums


Sēde Nr.2. (31. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts
69. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

70. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

71. Par Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.51 „Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu. Lēmums
72. Par dzīvokļa Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
73. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai D.B. LēmumsSēde Nr.1. (25. janvāris) Darba kārtība Video ieraksts
1. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu. Lēmums
2. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu. Lēmums
3. Saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumiem Lielvārdes novada domes 31.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

4. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2017.gada janvāra - augusta mēnešiem. Lēmums
5. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.520 "Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem". Lēmums
6. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta "Konkursa "Lielvārdes novada sakoptākā sēta" nolikumā". Lēmums
8. Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
9. Par Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
10. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa finansējumu 2017. gadā. Lēmums
11. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

12. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmu.

Lēmums

13. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

14. Par telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu PPP biedrības“ Zied zeme” kultūras namā “Lielvārde” organizētajam pasākumam 2017.gada 27.janvārī.

Lēmums

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.B.

Lēmums

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M.D.

Lēmums

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

Lēmums

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.O. Lēmums
19. Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
20. Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

21. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
25. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zemgales", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Ligzdiņas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mētras", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Plēsumi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Upmalas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mākslinieku darbnīca", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6" apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

40. Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu, nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Noteikumi

41. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Cīruļi" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu.

Lēmums

42. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte".

Lēmums

43. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0693 (Kūtiņas pie Zvaigznītēm) sadalīšanu.

Lēmums

44. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lēdmanes pagastā „Ceļš Lejskaļi – Birzmaļi” ar kadastra numuriem 74640090092 un 74640060005 apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā.

Lēmums

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0493.

Lēmums

46. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

47. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

48. Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

49. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

50. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

51. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
52. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Parka ielā 3. Lēmums
53. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu E.Kauliņa alejā 21. Lēmums
54. Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - malkas atsavināšanu. Lēmums
55. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā. Lēmums
56. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Zaporožecai. Lēmums
57. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.Stajevskai. Lēmums
58. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Zaharenkovai. Lēmums
59. Par I.Samsones atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas Lēmums
60. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plānu 2017.gadam.

Lēmums

Paskaidrojums

Darba plāns

61. Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 ,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību".

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

62. Par piešķirtā finansējuma ielu un autoceļu infrastruktūras atjaunošanai/remontam izlietojumu. Lēmums
63. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.605 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu”. Lēmums
64. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Buholcam. Lēmums
65. Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu. Lēmums
66. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Zelčai. Lēmums
67. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Bergmanei. Lēmums
68. Par biedrības "Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds" Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājumu. Lēmums


Sēde Nr.0. (26. aprīlis) Darba kārtība

 X