Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Sēde Nr.8. (11. maijs) / ārkārtas Darba kārtība


Sēde Nr.7. (11. maijs) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts
217. Par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētā 2016. gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

218. Par konkursa organizēšanu uz Jumpravas vidusskolas vakanto direktora amatu

Lēmums

Nolikums

219. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa atkārtotu izsludināšanu Lēmums
220.

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem kultūras projektu konkursā 2017. gadā

Lēmums
221. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējiem, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Lēmums


Sēde Nr.6. (26. aprīlis) Darba kārtība Video ieraksts
175 Par Guntas Smalkās iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Lēmums
176 Par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora Intara Gegusta atbrīvošanu no amata Lēmums
177 Par Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas direktores Rutas Dišereites atbrīvošanu no amata Lēmums
178 Par Gunas Jansones iecelšanu par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums
179 Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

180 Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

181 Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

182 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada 26.novembrī ar lēmumu Nr.408 apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā Lēmums
183 Par instrukcijas “Kārtība kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

184 Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu

Lēmums

Investīciju plāns

185 Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" īstenošanu Lēmums
186 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2017.gadā Lēmums
187 Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta” Lēmums

188

Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē”

Lēmums
189 Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldei bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai Lēmums
190 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei autobusa Iveco Thesi valsts Nr. JJ8095 ārkārtas remontam Lēmums
191 Par programmas apstiprināšanu pasākumam “Lielvārdes novada svētki 2017 “Zīmju ceļš Laimas zīmē”” Lēmums
192 Par Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2017 programmas un finansējuma plāna apstiprināšanu Lēmums
193 Par Vispārējai pirmsskolas izglītības iestādei “Pūt Vējiņi” sniegtā ziedojuma pieņemšanu Lēmums
194 Par telpu nomas maksas samazināšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas personas dibinātam bērnu tautas deju kolektīvam Lēmums
195 Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta lēmumā Nr.436 “Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” Lēmums
196 Par "Citu personu īpašumā esošas zemes zem pašvaldības ielām un ceļiem" saraksta apstiprināšanu

Lēmums

Saraksts

197 Par nekustamā īpašuma „Pamati-6”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
198 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības (ar mežaudzi) atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
199 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

200 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Kļavām”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

201 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

202

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mētras”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

203 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Plēsumi”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

204 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

205 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

206 Par dzīvokļa Nr.21 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
207 Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
208 Par dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
209 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas stadiona žoga remontam Lēmums
210 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kūlas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

211 Par vaļējās lietusūdeņu novadīšanas sistēmas (grāvju) atjaunošanas darbu plānu 2017.gadam Lēmums
212 Par finansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”  politiski represēto personu salidojuma organizēšanai Lēmums
213 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu – ielu un ceļu garumu precizēšanu un vērtību pārrēķinu Lēmums
214 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķinu un pamatlīdzekļu nolietojuma  normu precizēšanu Lēmums
215 Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta ,,Lāčplēša laukuma labiekārtojuma pārbūve I.kārta” realizācijai Lēmums
216 Par Ivetas Bules iecelšanu par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora pienākumu izpildītāju uz laiku LēmumsSēde Nr.5. (29. marts) Darba kārtība Video ieraksts
127. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

128. Par Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

129.

Par fotokonkursa „Lielvārdes novads caur fotoobjektīvu” nolikuma

 apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

130. Par iestāšanos biedrībā ,,Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” Lēmums
131. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija” un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums
132. Par Lauku atbalsta dienestā iesniegtā  projekta „Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē” apstiprināšanu. Lēmums
133. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektos izglītībā. Lēmums
134. Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Lēmums
135.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa finansējuma saņemšanu.

Lēmums
136. Par Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas Award apmācību nometnes organizēšanu Lielvārdē. Lēmums
137. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” rīkotajām starpnovadu „Pirmās palīdzības sniegšanas” sacensībām. Lēmums
138. Par finansējuma piešķiršanu projektam ,,Viedzīmes”. Lēmums
139. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projekta konkursa finansējuma saņemšanu. Lēmums
140. Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam. Lēmums
141. Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Lēmums
142. Par finansējuma piešķiršanu telpas Nr.10 Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā remontam. Lēmums
143. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībai „Jumpravas bibliotēka” gaismekļu iegādei. Lēmums
144. Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali. Lēmums
145. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

146. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Pielikums

147. Par pašvaldības kustamās mantas – malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

148.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
149.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 74480020780 (Ozolu iela) un

74480020785 (Neatkarības iela) apvienošanu vienā zemes vienībā.
Lēmums
150. Par dzīvokļa Nr.47 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
151. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu. Lēmums
152. Par izīrētā pašvaldības dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā un dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā maiņu. Lēmums
153. Par Lielvārdes novada domes 22.02.2017. lēmuma Nr.101 ,,Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu” atcelšanu. Lēmums
154.

Par sociālā dzīvokļa Avotu ielā 3 dz.40, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums
155. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.7 mājās “Gatves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
156. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.4 mājās “Teikas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
157. Par normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildes pienākumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Lielvārdes novada būvvaldei. Lēmums
158. Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības ,,Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu. Lēmums
159. Par pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu lēmuma pieņemšanai par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas maiņu Lēmums
160. Par Jāņa Pamiljana ievēlēšanu par Lielvārdes novada bāriņtiesas locekli. Lēmums
161. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.693 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

162. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.493 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba samaksu”. Lēmums
163. Par atļauju Jumpravas internātpamatskolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu. Lēmums
164. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Imantam Balodim. Lēmums
165. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei. Lēmums
166. Par dzīvojamās mājas „Zemzari”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lēdmanes „Zemzari””. Lēmums
167. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Lēmums
168. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016. gada 29.decembra lēmumā Nr. 693 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 8 „Lielvārdes novada Kultūras centra amatu un amatalgu sarakstā”.

Lēmums

Pielikums

169. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
170. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
171. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Raiņa nams 9c”. Lēmums
172. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 26.oktobra noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”. Lēmums
173. Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļa ievēlēšanu. Lēmums
174. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas siltummezgla iekārtas avārijas seku likvidēšanai. LēmumsSēde Nr.4. (22. februāris) Darba kārtība Video ieraksts
1./77. Par Lielvārdes novada domes deputāta Māra Mālmeistera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Lēmums
2./78. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādi. Lēmums
3./79. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2016.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

4./80. Par nolikuma „Koku novērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

5./81. Par nolikuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde-gadatirgus 2016” grozījumiem.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

6./82. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā. Lēmums
7./83. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 29.10.2014. nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”. Lēmums
8./84. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

9./85. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

10./86. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

11./87. Par grozījumiem 26.10.2016. noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību”.

Lēmums

12./88. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 „Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu”.

Lēmums

1.pielikums

13./89. Par vides objekta „Goda krēsla” izveidi un uzstādīšanu Lielvārdes pilsētā.

Lēmums

14./90. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B.

Lēmums

15./91. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē.

Lēmums

16./92. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu.

Lēmums

17./93. Par T. Vilciņas atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

Lēmums

18./94. Par M.R. atbrīvošanu no LNP Ētikas komisijas.

Lēmums

19./95. Par S.K. izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām.

Lēmums

20./96. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V. Volontei.

Lēmums

21./97. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I. Balodim.

Lēmums

22./98. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.Ā. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē.

Lēmums

23./99. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums

24./100 Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu.

Lēmums

25./101. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

26./102. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.16 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

27./103. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.8 Spīdolas ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

28./104. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.17 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

29./105. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

30./106. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viņķelmanes” grants karjera” un nekustamā īpašuma „Meža gabali” daļas Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums

31./107. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0347 sadalīšanu.

Lēmums

1.pielikums

32./108. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Papardes – Pazuļi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 004 0232.

Lēmums

1.pielikums

33./109. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.48 „Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu”.

Lēmums

34./110. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

35./111. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

36./112. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

37./113. Par nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

38./114. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

39./115. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

40./116. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

41./117. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

42./118. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

43./119. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

44./120.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

45./121. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

46./122. Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

47./123. Par pašvaldības kustamās mantas - malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

48./124. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

Lēmums

Struktūra

49./125. Par piedalīšanos konkursā „Radām novadam”.

Lēmums

50./126. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ārstu praksēm.

LēmumsSēde Nr.3. (10. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts
1./74. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
2./75. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums

Noteikumi

Tabula

3./75. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Gunāra Jaunsleiņa atbrīvošanu no amata. Lēmums


Sēde Nr.2. (31. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Video ieraksts
69. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

70. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu.

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

71. Par Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmuma Nr.51 „Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu. Lēmums
72. Par dzīvokļa Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu. Lēmums
73. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai D.B. LēmumsSēde Nr.1. (25. janvāris) Darba kārtība Video ieraksts
1. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu. Lēmums
2. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu. Lēmums
3. Saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumiem Lielvārdes novada domes 31.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

4. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2017.gada janvāra - augusta mēnešiem. Lēmums
5. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.520 "Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem". Lēmums
6. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta "Konkursa "Lielvārdes novada sakoptākā sēta" nolikumā". Lēmums
8. Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
9. Par Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
10. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa finansējumu 2017. gadā. Lēmums
11. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

12. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmu.

Lēmums

13. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

14. Par telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu PPP biedrības“ Zied zeme” kultūras namā “Lielvārde” organizētajam pasākumam 2017.gada 27.janvārī.

Lēmums

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.B.

Lēmums

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M.D.

Lēmums

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

Lēmums

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.O. Lēmums
19. Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
20. Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

21. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
25. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zemgales", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Ligzdiņas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mētras", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Plēsumi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Upmalas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mākslinieku darbnīca", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6" apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

40. Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu, nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Noteikumi

41. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Cīruļi" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu.

Lēmums

42. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte".

Lēmums

43. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0693 (Kūtiņas pie Zvaigznītēm) sadalīšanu.

Lēmums

44. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lēdmanes pagastā „Ceļš Lejskaļi – Birzmaļi” ar kadastra numuriem 74640090092 un 74640060005 apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā.

Lēmums

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0493.

Lēmums

46. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

47. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

48. Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

49. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

50. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

51. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
52. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Parka ielā 3. Lēmums
53. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu E.Kauliņa alejā 21. Lēmums
54. Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - malkas atsavināšanu. Lēmums
55. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā. Lēmums
56. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Zaporožecai. Lēmums
57. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.Stajevskai. Lēmums
58. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Zaharenkovai. Lēmums
59. Par I.Samsones atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas Lēmums
60. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plānu 2017.gadam.

Lēmums

Paskaidrojums

Darba plāns

61. Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 ,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību".

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

62. Par piešķirtā finansējuma ielu un autoceļu infrastruktūras atjaunošanai/remontam izlietojumu. Lēmums
63. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.605 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu”. Lēmums
64. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Buholcam. Lēmums
65. Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu. Lēmums
66. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Zelčai. Lēmums
67. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Bergmanei. Lēmums
68. Par biedrības "Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds" Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājumu. Lēmums


Sēde Nr.0. (31. maijs) Darba kārtība

 X