Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.23. (23. decembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
375.

Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes

2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums

376.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums
377.

Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, nomas maksas samazinājumu ārstu praksēm

Lēmums
378.

Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, nomas līgumā Nr.8-2./8

Lēmums
379.

Par grozījumiem 2019.gada 29.martā noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā

LNP 10.1-3/19/2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”

Lēmums

Pielikums

380.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
381.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.augusta lēmumā Nr.241 “Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma –

dzīvokļa Nr.28 Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,

pārdošanu par brīvu cenu”

Lēmums
382.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.50, Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
383.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
384.

Par Lēdmanes pagasta pārvaldes 2014.gada 18.februārī ar Lauksaimniecības datu centru noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.1802/2014 darbības termiņa pagarināšanu

Lēmums
385.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640060358

Lēmums
386.

Par pašvaldības īpašuma iznomāšanu atkritumu konteineru novietošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nomas maksas un nomas maksas samazinājuma apstiprināšanu

Lēmums
387.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu

Lēmums
388.

Par debitoru parādu dzēšanu

Lēmums
389.

Par īres un komunālo pakalpojumu parādu norakstīšanu

Lēmums
390.

Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu K. L., Č. M. un O. J.

Lēmums
391.

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.607 Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
392.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 8D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
393.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Parka ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, un tam piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu no zemes un būvēm izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
394.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Parka ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, un tam piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu no zemes un būvēm izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
395.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
396. Par laikraksta “Lielvārdes Novada Ziņas” darbības izbeigšanu un informatīva izdevuma “Lielvārdes Novada Ziņas” izveidošanu un izdošanu Lēmums
397.

Par pilnvarojumu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram uz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku

Lēmums
398.

Par Jumpravas pagasta pārvaldes 2016.gada 2.martā ar VAS “Latvijas Pasts” noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. JUPP/2-5/15/6 darbības termiņa pagarināšanu

Lēmums
399.

Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa - Lielvārdes luterāņu baznīcas remontam (restaurācijai)

Lēmums
400.

Par fizisku personu piedāvājumu nodot Lielvārdes novada pašvaldībai īpašumā/apsaimniekošanā servitūta ceļu gar dzīvojamām mājām Vidus ielā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums
401. Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanē, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Lēmums
402.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
403.

Par Lielvārdes novada būvvaldes 2020.gada 26.oktobra atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-11616 apstrīdēšanu

LēmumsSēde Nr.22. (11. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
372. Par vecāku līdzfinansējuma samazināšanu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Lēmums

373. Par 2010.gada 1.janvārī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.10-2/1-10 darbības termiņa pagarināšanu ar SIA “Māras aptieka”.

Lēmums

374. Par vecāku līdzfinansējuma samazināšanu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

LēmumsSēde Nr.21. (25. novembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
345. Par saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

346. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Lielvārdes novada pašvaldībā” precizēšanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

347. Par saistošo noteikumu Nr.22 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 ”Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”” izdošanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

348. Par Karīnas Zadvinskas iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības  bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amatā  Lēmums
349. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu bērna/pieaugušas personas  īslaicīgai izmitināšanai valstī noteikto Covid-19 infekcijas izplatības epidemioloģiskās drošības draudu laikā  Lēmums
350. Par grozījumiem 2020.gada 9.septembra lēmumā Nr.271 “Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada domes pašvaldības iestāžu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 11.pielikumā” Lēmums
351. Par budžeta grozījumiem Jumpravas pamatskolai Lēmums
352. Par saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

353. Par atļauju Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju K. P.  Lēmums
354. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas organizētajā IV Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkursā “Vispārējās klavierēs” dalībniekiem  Lēmums
355. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu telpu nomai angļu valodas nodarbībām  Lēmums
356. Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas atbalsta personāla atalgojumam  Lēmums
357. Par naudas balvas piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem  Lēmums
358. Par vienošanās slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" par ietves un apgaismojuma atjaunošanu un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vietējā autoceļa V987 Pievedceļš Jumpravas stacijai

Lēmums

Vienošanās

359. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmuma Nr.420  “Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu” 6.pielikumā  Lēmums
360. Par atļauju autobusu pieturu paviljonu iegādei un uzstādīšanai  Lēmums
361.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE” 

Lēmums

Līgums

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

4.Pielikums

5.Pielikums

6.Pielikums

7.Pielikums

8.Pielikums

9.Pielikums

362. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes – Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai  Lēmums
363. Par 2010.gada 1.maijā ar SIA "Lāčplēša grauds" noslēgtā Zemes nomas līguma  Nr.10-7.1/51-10 darbības termiņa pagarināšanu  Lēmums
364. Par Lēdmanes pagasta pārvaldes 2016.gada 3.martā ar VAS “Latvijas Pasts” noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LEPP/1-23/16/10 darbības termiņa pagarināšanu  Lēmums
365. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,  garāžas telpas Nr.68 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības  otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
366. Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves atradnes izveidošanai nekustamā īpašuma „Vecumnieki –4”, Jumpravas pagastā, teritorijā  Lēmums
367. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jumpravas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 74480040333 pievienošanu nekustamajam īpašumam  “Ceļš Kalniņi – Jumpravas kapsēta”  Lēmums
368. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640090110 sadalīšanu 

Lēmums

Pielikums

369. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  74130020367 daļai 

Lēmums

Pielikums

370. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielvārdē  ar kadastra apzīmējumu 74130020764 (Opernieku iela 11A)  Lēmums
371. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu  LēmumsSēde Nr.20. (28. oktobris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
321. Par instrukcijas Nr.1 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.novembra instrukcijā Nr.1 “Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

322. Par grozījumiem aizdevuma līguma nosacījumos, kas ir saistoši pašvaldībai kā galvotājam par Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” sniegto galvojumu Lēmums
323. Par aizņēmumu investīciju projektam “Riekstu ielas izbūve” Lēmums
324. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē 2021.gadam 

Lēmums

Noteikumi

325. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”

Lēmums

Līgums

326. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu – inženierbūvju nodošanu turējumā  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” Lēmums
327. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Lēmums

Pielikumi

328. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
329. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skrīveru jaunais ceļš”, Lēdmanes pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Lēmums
330. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
331. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
332. Par 2010.gada 30.septembrī noslēgtā Zemes nomas līguma pārjaunošanu
par zemes nomu Dravnieku ielā 9C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Lēmums
333. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.63 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
334. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,  garāžas telpas Nr.85 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības  pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
335. Par atļauju veikt iepirkumu investīciju projekta “Lielvārdes pilsētas Lāčplēša
laukuma pārbūve” būvdarbiem
Lēmums
336. Par aizņēmumu investīciju projekta “Raiņa ielas posmu (no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai) un stāvlaukuma Raiņa ielā 5 atjaunošanai” īstenošanai Lēmums
337. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

338. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
339. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "GODA LIELVĀRDIETIS" piešķiršanu Mārītei Puriņai Lēmums
340. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "ATZINĪBA" piešķiršanu  Kārlim Lišmanim  Lēmums
341. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "GODA LIELVĀRDIETIS" piešķiršanu Lidijai Peiseniecei Lēmums
342. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "ATZINĪBA" piešķiršanu Rudītei Volohai Lēmums
343. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "GODA LIELVĀRDIETIS" piešķiršanu Andai Zaharenkovai  Lēmums
344. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Janai Rutmanei LēmumsSēde Nr.19. (30. septembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

273. Par saistošo noteikumu Nr.18 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
274. Par nekustamā īpašuma Parka iela 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, dzīvokļu īpašumu Nr.2 un Nr.3, un tiem piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu no zemes un būvēm nodošanu atsavināšanai Lēmums
275. Par nekustamā īpašuma Saules iela 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai Lēmums
276. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 5L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu  Lēmums
277. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu  Lēmums
278. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sprogas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
279. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.80 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
280. Par nekustamā īpašuma „Graudiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
281. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
282. Par nekustamā īpašuma “Mārsili”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
283.

Par 2001.gada 12.februārī noslēgtā Zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes nomu Skolas ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
284. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas īslaicīgu nepiemērošanu nekustamajā īpašumā
Parka iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Lēmums
285. Par tehniskajiem grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr.63 “Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanu, ieguldot tos pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitālā” Lēmums
286. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta prakses 2009.gada 1.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12 Lēmums
287. Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” turējumā nodotā pamatlīdzekļa – iekārtas OZON Q10 uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē Lēmums
288. Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” turējumā nodotā pamatlīdzekļa – spiedkatla AFV500 uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē Lēmums

289.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” turējumā nodotā mazvērtīgā inventāra – printera HP LASERJET PRO P1102 uzņemšanu pašvaldības mazvērtīgā inventāra uzskaitē Lēmums
290. Par komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu U. V. Lēmums
291. Par atlaides piemērošanu telpu nomai bērnu deju kolektīva nodarbībām Lēmums
292. Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
293. Par instrukcijas “Kārtība, kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” atcelšanu Lēmums
294. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Lēmums

Pielikums

295. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumā Nr.313 “Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem” Lēmums
296. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai  2020. gada septembra- decembra mēnešiem Lēmums
297. Par finansējumu mentora atalgojumam  Lēmums
298. Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolai  Lēmums
299. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai  Lēmums
300. Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei  Lēmums
301. Par nolikuma Nr.11 “Grozījumi 2019.gada 27.marta nolikumā Nr.7  “Valdemāra pamatskolas  nolikums”” apstiprināšanu 

Lēmums

Nolikums

302. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību programmā “Fast Track Kids”  Lēmums
303. Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības programmas  “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos  Lēmums
304. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020./2021. mācību gada 1.semestrim  Lēmums
305. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.94  "Par dalību projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā””  Lēmums
306. Par grāmatas “Mūžs kā asara uz vaiga” realizācijas cenas noteikšanu  Lēmums
307. Par Lielvārdes novada Kultūras centra sadarbības līguma slēgšanu  ar Valsts asinsdonoru centru  Lēmums
308. Par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.20 „Lokālplānojuma, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027.gadam nekustamajos īpašumos „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.Pielikums

2.Pielikums

309. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Apsēni 2”, Jumpravas pagastā, sastāvā reģistrētajām zemes vienībām 

Lēmums

310. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Eijas”,  Lēdmanes pagastā, sadalīšanu

Lēmums

Grafiskais pielikums

311. Par atļauju veikt iepirkumu investīciju projekta “Divu Raiņa ielas posmu no Slimnīcas ielas līdz Gaismas ielai virsmas seguma, gājēju ietvju un auto stāvlaukuma atjaunošana Lielvārdes pilsētā” būvdarbiem  Lēmums
312. Par finansējumu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai  Lēmums
313. Par dalības maksas noteikšanu kursu “Meistarklašu cikls profesionālās ievirzes mūzikas pedagogiem” dalībniekiem  Lēmums
314. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu  Lēmums
315. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres tiesību atjaunošanu L.G.  Lēmums
316. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
317. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
318. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu  Lēmums
319. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā  Lēmums
320. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma slēgšanu LēmumsSēde Nr.18. (9. septembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
269. Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Lēmums

Darba uzdevums

Izstrādes plāns

270. Par Jumpravas pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos  Lēmums
271. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 11.pielikumā Lēmums
272. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu A.K. Lēmums


Sēde Nr.17. (26. augusts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
235. Par grozījumiem 2019.gada 7.novembrī noslēgtajā Pārjaunojuma līgumā Nr.LNP/10.1-2/19/4 Lēmums
236. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  nodošanu atsavināšanai  Lēmums
237. Par nekustamā īpašuma „Kastaņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā,  zemes vienības nodošanu atsavināšanai  Lēmums
238. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un tām funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai  Lēmums
239. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.80 nomas tiesību izsoli  Lēmums
240. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Graudiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu  Lēmums
241. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu  Lēmums
242. Par nekustamā īpašuma “Zemgales”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
243. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13, nekustamajā īpašumā “Krasti”, Dzelmēs, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
244. Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas RENAULT MASTER  izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
245. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas RENAULT KANGO ar valsts reģistrācijas Nr.FA9738 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai  Lēmums
246. Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – SIA “LIELVĀRDES REMTE” turējumā nodotā pamatlīdzekļa – ūdenssildāmā katla UKC-1,0H Nr.O24 1 MW uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē  Lēmums
247. Par pašvaldības mantas – lietota pamatlīdzekļa Ūdenssildāmā katla UKC-1.0H Nr.O24 1MW norakstīšanu un nodošanu utilizācijai  Lēmums
248. Par finansējumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” pilnvarojuma līguma “Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” izpildei  Lēmums
249. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. V. par īpašumiem [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
250. Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

Lēmums

Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

251. Par noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2020.gada 12.augusta noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas norēķinu kārtība”” apstiprināšanu 

Lēmums

Noteikumi

252. Par nolikuma Nr.9 “Grozījumi 2015.gada 26.augusta Lielvārdes novada domes nolikumā “Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā”” apstiprināšanu 

Lēmums

Nolikums

253. Par nolikuma Nr.10 “Grozījumi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 2018. gada 28.februāra nolikumā” apstiprināšanu 

Lēmums

Nolikums

254. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu mācību procesa organizāciju 2020./2021.mācību gadā  Lēmums
255. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu  Lēmums
256. Par Lielvārdes novada pašvaldības piedalīšanos agrīnās intervences programmā STOP 4-7  Lēmums
257. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.un 3.pielikumā  Lēmums
258. Par atļauju Jumpravas pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju K. P.  Lēmums
259. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”  Lēmums
260. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Lāčplēša ielā 24, Lielvārdē, kadastra apzīmējums 74130020506, sadalīšanu

Lēmums

Grafiskais pielikums

261. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada 2.jūnijā izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu - smilts ieguvei īpašumā  „Tentēni”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atļaujas Nr.1 termiņa pagarināšanu  Lēmums
262. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmuma Nr.483 “Par Jumpravas internātskolas amatiem, kuriem pienākas speciālās piemaksas, un piemaksu apmēru” 1.pielikumā Lēmums
263. Par papildu finansējuma piešķiršanu “Kanalizācijas, ūdens vada nomaiņas un pagraba pārseguma siltināšanas VPII “Pūt vējiņi”” darbiem  Lēmums
264. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
265. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
266. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Andai Bariņai  Lēmums
267. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu  Rudītei Kažociņai  Lēmums
268. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu  Sandrai Pētersonei  LēmumsSēde Nr.16. (12. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
229. Par grozījumiem aizdevuma līguma nosacījumos, kas ir saistoši pašvaldībai kā galvotājam, par Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” sniegto galvojumu  Lēmums
230. Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" īstenošanai  Lēmums
231. Par finansējumu Riekstu ielas izbūvei investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” ietvaros  Lēmums
232. Par dalību ERAF atklātā projektu konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam ar projektu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā A.Kauliņas un L.Rancānes ārsta praksēs”  Lēmums
233. Par dalību ERAF atklātā projektu konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam ar projektu “Lēdmanes doktorāta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana I.Pokules ģimenes ārsta praksē”  Lēmums
234. Par noteikumu Nr.2 "Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas norēķinu kārtība" apstiprināšanu 

Lēmums

NoteikumiSēde Nr.15. (6. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
227. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.206 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” atbrīvošanu no drošības naudas, veicot rakšanas darbus pašvaldības īpašumā, īstenojot “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu” Lēmums
228. Par tehniskas kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.204 “Par dzīvojamās mājas Avotu iela 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Avotu nams 9”  Lēmums


Sēde Nr.14. (29. jūlijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
200. Par nolikuma Nr.8 "Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas nolikums" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Pielikums

201. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „ Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” izdošanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

202. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu (2020.gads, 2.redakcija)

Lēmums

Investīciju plāns

203. Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lokālplānojums, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027.gadam nekustamajos īpašumos „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā” 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  Lēmums
204. Par dzīvojamās mājas Avotu iela 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Avotu nams 9”  Lēmums
205. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Gaļas nams - Ādaži”  Lēmums
206. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” atbrīvošanu no drošības naudas, veicot rakšanas darbus pašvaldības īpašumā, īstenojot “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” projektu  Lēmums
207. Par Atpūtu ielas, Lielvārdē, atzara uz pašvaldības zemes īpašumu, kadastra numurs 74330020989, iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē Lēmums
208. Par atļauju uzsākt būvdokumentācijas sagatavošanu Lielvārdes pilsētas ielu atjaunošanai  Lēmums
209. Par nomas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
210. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4E, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
211. Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
212. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.3”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
213. Par kapitālā remonta veikšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.2 un dzīvoklim Nr.3 un kopīpašumā esošām koplietošanas telpām nekustamajā īpašumā Parka ielā 4, Lielvārdē  Lēmums
214. Par finansējumu investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” 1.kārtas īstenošanai  Lēmums
215. Par finansējumu Lēdmanes pagasta gājēju tiltiņa remontam  Lēmums
216. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Pūt vējiņi” Lēmums
217. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu I. S.  Lēmums
218. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu V. Č.  Lēmums
219. Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu J. L.  Lēmums
220.  Par īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu K. L.  Lēmums
221. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu I. S. par īpašumu [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
222. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu I. B. par īpašumiem [..] Lēmums
223. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu  Lēmums
224. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu  Lēmums
225. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu  Lēmums
226. Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma slēgšanu  LēmumsSēde Nr.13. (23. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
199. Par kompensāciju nekustamā īpašuma īpašniekam A.K. par nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, apgrūtināšanu Lēmums


Sēde Nr.12. (8. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
192. Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu 

Lēmums

193. Par pašvaldības atbalstu dzelzceļa pasažieru staciju infrastruktūras modernizācijai  Lēmums
194. Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” ūdensvada izbūvei Liepu ielā, Lielvārdē Lēmums
195. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmumā Nr.216 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. -2020.gadam 2. redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu” Lēmums
196. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvojamās mājas Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā jumta maiņai  Lēmums
197. Par Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu un finansējuma nodrošināšanu 2021.gada budžetā līguma saistību izpildei Lēmums
198. Par finansējumu Riekstu ielas izbūvei investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” ietvaros Lēmums


Sēde Nr.11. (17. jūnijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
180. Par nolikuma Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums” apstiprināšanu 

Lēmums

Nolikums

181. Par grozījumiem 2020.gada 27.maija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.168  “Par Lielvārdes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  Lēmums
182. Par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./2  par zemes nomu Parka ielā 3, Lielvārdē Lēmums
183. Par grozījumiem 2019.gada 28.novembrī noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP/10.1-10/19/1 Lēmums
184. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zemgales”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu  Lēmums
185. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai  Dravnieku ielā 12, Lielvārdē  Lēmums
186. Par aizdevumu Jumpravas pagasta doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai  Lēmums
187. Par aizdevumu autostāvvietas izbūvei un Slimnīcas ielas pārbūvei pie Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” Lēmums
188. Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmuma Nr.354 izpildi un patvaļīgas būvniecības seku likvidēšanu „[..]”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā  Lēmums
189. Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanē, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu  Lēmums
190. Par pašvaldības dzīvokļa [..] Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres tiesību atjaunošanu Z. K.  Lēmums
191. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Ingas Reķes 2020.gada 15.maijā pieņemtā lēmuma “Par atteikumu izsniegt atļauju transporta līdzekļa iebraukšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” apstrīdēšanu Lēmums


Sēde Nr.10. (27. maijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
148. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  Lēmums
Publiskais pārskats
149. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34 „ Par kārtību bērnu rotaļu un
atpūtas laukumu teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

150. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „ Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
151. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
152.

Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Lielvārdes novada simboliku” izdošanu

Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
153. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
154. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
155. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
156. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu
Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
157. Par nolikuma Nr.5 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.septembrī apstiprinātajā nolikumā "Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas nolikums"" apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
Pielikums
158. Par nolikuma Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembrī apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā” apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
159. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.decembra lēmuma Nr.441 “Par īres maksas apmēru Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” 6. un 7.punktā  Lēmums
160. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.115
“Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu”
Lēmums
161. Par “Ilgtspējīga rīcības plāna Lielvārdes novada darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbībai un kapacitātes stiprināšanai” apstiprināšanu

Lēmums

Rīcības plāns

162. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 8.pielikumā Lēmums
163. Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" grozījumiem Lēmums
164. Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" īstenošanai Lēmums
165. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu konkursā 2020.gadā Lēmums
166. Par papildu finansējuma piešķiršanu atkritumu konteineru nojumju iegādei pie Avotu ielas nr.6 ēkas, pie Avotu ielas nr.8 ēkas un starp Avotu ielas nr.7 un nr.9 ēkām Lēmums
167. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā Nr.102 “Par grozījumiem domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.618 “Par finansējuma piešķiršanu SIA “Lielvārdes Remte” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā)”   Lēmums
168. Par Lielvārdes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
169. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu smilts atradnei „Tentēni”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
170. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13, nekustamajā īpašuma “Krasti”, Dzelmēs, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
171. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
172. Par nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
173. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.8 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
174. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.107 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības
pārdošanas rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
175. Par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Lēmums
176. Par grozījumiem aizdevuma līguma nosacījumos, kas ir saistoši pašvaldībai kā galvotājam par Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” sniegto galvojumu Lēmums
177. Par Lielvārdes novada būvvaldes 2020.gada 14.janvāra lēmuma apstrīdēšanu par atteikumu akceptēt izmaiņas būvprojektā Lēmums
178. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
179. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisijas 2020.gada 3.marta lēmuma Nr. 4 [..] apstrīdēšanu Lēmums


Sēde Nr.9. (13. maijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
145. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” izdošanu Lēmums
146. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, darba organizāciju ārkārtējas situācijas laikā Lēmums
147. Par atļauju piedalīties Valsts programmas projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” Lēmums


Sēde Nr.8. (29. aprīlis) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
114. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

115. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

116. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu  Lēmums
117. Par noteikumu Nr.1 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu 

Lēmums

Noteikumi

118. Par Jumpravas pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos  Lēmums
119. Par Valdemāra pamatskolas izglītojamo ēdināšanu attālināta mācību procesa laikā  Lēmums
120. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.8 nomas tiesību izsoli  Lēmums
121. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./7  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē   Lēmums
122. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./8  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
123. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, nomas līgumā Nr.8-2./9 Lēmums
124. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./11  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
125. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./21  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
126. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./30  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
127. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.LNP/10.1-2/16/2  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
128. Par nekustamā īpašuma Parka iela 8E, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
129. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.3 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
130. Par 2020. gada 1.un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu  Lēmums
131. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  J. U. par īpašumiem [..],  Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novad Lēmums
132. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu K. B. par īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
133. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  K. Z. par īpašumiem [..], Lielvārdē,  Lielvārdes novadā  Lēmums
134. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu G. T. par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā  Lēmums
135. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  V. L. par īpašumu [..], Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
136. Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
137. Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
138. Par Valdemāra pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
139. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas mikroautobusa izmantošanas maksas noteikšanu  Lēmums
140. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
141. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
142. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
143. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
144. Par kompensāciju nekustamā īpašuma īpašniecei I.A. par nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, apgrūtināšanu  LēmumsSēde Nr.7. (17. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
111. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.87 “Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” īstenošanai un SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitāla palielināšanai Lēmums
112. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
113. Par finansējumu Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūvei un kultūras nama lielās zāles atjaunošanai, būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem Lēmums


Sēde Nr.6. (3. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
104. Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu Lēmums
105. Par Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļa ievēlēšanu Lēmums
106. Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu Lēmums
107. Par pilnvarojumu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram uz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku Lēmums
108. Par papildu finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta doktorāta ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu veikšanai Lēmums
109. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu attālināta mācību procesa laikā Lēmums
110. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums

Sēde Nr.5. (25. marts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
74. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu Lēmums
75. „Lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Lēmums
76. Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
77. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Avotu ielā 6, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
78. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.50, Avotu ielā 10, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
79. Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.139”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
80. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 31, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
81. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
82. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
83. Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
84. Par nekustamā īpašuma “Jāņu laukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
85. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
86. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumos Nr.8-2./8 un Nr.10-2/13-09 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē Lēmums
87. Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu izslēgšanu no bilances Lēmums
88. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūve” Lēmums
89. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daudzdzīvokļu mājas “Mednieki” Jumpravā, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas avārijas situācijas novēršanai Lēmums
90. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.87 “Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” īstenošanai un SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitāla palielināšanai Lēmums
91. Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
92. Par 2020.gada 1.ceturkšņa Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu Lēmums
93. Par mācību maksas atcelšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Lēmums
94. Par Jutas Dzenes izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva Lēmums
95. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegumu par Ikšķiles novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas darījumu Lēmums
96. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
97. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
98. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
99. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
100. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
101. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
102. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
103. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu LēmumsSēde Nr.4. (26. februāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
33. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

34. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.3“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

35. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

36. Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

Lēmums

1.pielikums

37. Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu 2019.gada izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā

Lēmums

1.pielikums

38. Par nolikuma Nr.2 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta nolikumā Nr.9 “Lielvārdes novada jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

39. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

5.pielikums

40. Par Lielvārdes novada pašvaldības nolikuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

41. Par nolikuma Nr.4 “Grozījumi ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.471 apstiprinātajā Lielvārdes novada bāriņtiesas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

42.

Par Žannas Stajevskas atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekļa amata

Lēmums
43. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 14.pielikumā Lēmums
44. Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu – dolomīta ieguves darbiem atradnē „Upesvekteri – Ceļavekteri”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
45. Par projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” ietvaros radīto pamatlīdzekļu nodošanu Ķeguma novada pašvaldībai Lēmums
46. Par Lielvārdes novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā Lēmums
47. Par Lielvārdes novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lēmums
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ē. K. par īpašumu [..], Lielvārdē Lēmums
49. Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" īstenošanai Lēmums
50. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta Nr.EKII-3/10 “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai Lēmums
51. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
52. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
53. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. G. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
54.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
55.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
56. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. O. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
57. Par Dzintara Laganovska atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa amata Lēmums
58. Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas RENAULT KANGOO nodošanu atsavināšanai Lēmums
59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
60. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Lielvārdes novadā, iznomāšanu Lēmums
62.

Par grozījumiem 2003.gada 1.martā noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22 par zemes nomu [..], Lielvārdes novadā (PII „Pūt vējiņi”)

Lēmums
63.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanu, ieguldot tos pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitālā

Lēmums
64.

Par grozījumiem 2019.gada 28.novembrī noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP/10.1-10/19/1

Lēmums
65. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2020.gadam apstiprināšanu Lēmums
66. Par finansējumu Lielvārdes pamatskolas pedagoga atlaišanas pabalsta un atvaļinājuma kompensācijas nodrošināšanai Lēmums
67. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
68. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
69. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
70. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
71. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
72. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
73. Par tiesas lietu Lēmums


Sēde Nr.3. (17. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
32. Par administratīvi teritoriālās reformas modeli, apvienojoties Lielvārdes novadam un Ķeguma novadam vienā teritoriālā vienībā  Lēmums


Sēde Nr.2. (29. janvāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
3. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lēmums
4. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2
“Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā, 2.pielikumā, 5.pielikumā, 6.pielikumā un 12.pielikumā
Lēmums
5. Par Andra Buholca atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekļa amata Lēmums
6.

Par nolikuma Nr.1 “Lielvārdes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

7. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem Lēmums
8. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem Lēmums
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S. R. Lēmums
10. Par SIA „ROKON” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam “Ražošanas centrs “Rokon”” Lēmums
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Ausekļa 16” par īpašumu Ausekļa ielā 16, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
13. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
14. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 39L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
15. Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.84”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
18. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.decembra lēmumā Nr.435 “Par grozījumiem 2019.gada 29.martā noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP10.1-3/19/2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”” Lēmums
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480020904 Lēmums
20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130010802 Lēmums
21. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2020.gads)

Lēmums

Investīciju plāns

Rīcības plāns

22. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Paskaidrojuma raksts

23. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gada 2.semestrim Lēmums
24. Par pieteikuma "Tautas tērpa izpēte Lielvārdes novadā " iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fondā Lēmums
25. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
26.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu

Lēmums
27.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
28. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma slēgšanu Lēmums
29. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā Lēmums
30. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma slēgšanu Lēmums
31. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Ainaram Puķītim Lēmums


Sēde Nr.1. (8. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lielvārdes novadā tautas nobalsošanas ierosināšanai Lēmums
2. Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu