Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.24. (30. decembris) Darba kārtība Protokols
431. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi 

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

432. Par Lielvārdes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu

Lēmums

Plāns

433. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām piešķiršanas komisijas sastāvā Lēmums
434. Par noteikumu Nr.14 „Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

435. Par grozījumiem 2019.gada 29.martā noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP LNP10.1-3/19/2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” Lēmums
436. Par grozījumiem 2015.gada 9.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.LEPP/2-3/15/23 Lēmums
437. Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.JUPP/2-5/15/2 laušanu Lēmums
438. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un SIA “Māras aptieka” 2013.gada 8.aprīlī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. JUPP/2-5/13/2 Lēmums
439. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un O.B. 2015.gada 7.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. JUPP/2-5/15/5 Lēmums
440. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un G.T. ģimenes ārsta prakses 2009.gada 1.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12 Lēmums
441. Par īres maksas apmēru Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Lēmums
442. Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
443. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
444. Par nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
445. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meža ielā 12C, Lielvārdē, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130010607 sadalīšanu

Lēmums

Pielikums

446. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [..], Lielvārdē Lēmums
447.

Par atteikumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu „Individuālais augļu dārzs Nr.170”, „Individuālais augļu dārzs Nr.168”, „Individuālais augļu dārzs Nr.154”, „Individuālais augļu dārzs Nr.183” „Individuālais augļu dārzs Nr.184” Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijām

Lēmums
448. Par papildu finansējuma piešķiršanu tīmekļa bāzētas ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājuma iegādei un inženiertīklu infrastruktūras datu apkopošanai un ievadīšanai sistēmā par Lielvārdes novada Kaibalas, Dzelmju, Jumpravas un Lēdmanes ciemiem Lēmums
449. Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem Lēmums
450. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.G. par īpašumu [..], Lielvārdē Lēmums
451. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu E.E.par īpašumu [..], Lielvārdē Lēmums
452. Par SIA „FASHION LINE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Avotu ielā 1, Lielvārdē Lēmums
453. Par A/S “Cerība” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam “Laimiņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
454. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu U.V. par īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
455. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Lēmums
456. Par dzīvokļa [..] Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu Lēmums
457. Par dzīvokļa [..] Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu Lēmums
458. Par dzīvokļa [..] Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu Lēmums
459. Par dzīvokļa [..] Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres un komunālo pakalpojumu parāda norakstīšanu Lēmums
460. Par tehniskas kļūdas labojumu 2019.gada 25.septembra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.306 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” Lēmums
461. Par sociālā dzīvokļa [..], Lēdmanē, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu [..] Lēmums
462. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu
[..]
Lēmums


Sēde Nr.23. (18. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols
430. Par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādāto pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modeli un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”  LēmumsSēde Nr.22. (12. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
425. Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja iecelšanu amatā Lēmums
426. Par prēmiju Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem  Lēmums
427. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmuma Nr.420 “Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu” 6.pielikumā Lēmums
428. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”

Lēmums

Deleģēšanas līgums

429. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

Izsoles noteikumi Sēde Nr.21. (27. novembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
382. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi grozījumi

Paskaidrojuma raksts

383. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.10 “Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

384. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.__“Par Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

385. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

386.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi 

Paskaidrojuma raksts

387. Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 "Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

388. Par nolikuma Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

389. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta aktualizētā Darba plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Darba plāns

390.

Par Ginta Tempelfelda atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums
391. Par Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

392. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta" būvniecības iepirkuma rezultātu apstiprināšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
393. Par papildu finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums

Tāme

394. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - traktortehnikas nodošanu turējumā
SIA “Lielvārdes Remte”
Lēmums
395. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - autotransporta nodošanu turējumā SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
396. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nodošanu turējumā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

397. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.94 "Par dalību projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā" un finansējuma sadalījuma apstiprināšanu" Lēmums
398.

Par grozījumiem 2019.gada 30.martā noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.LNMMS 4-1/19/12

Lēmums
399.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūrenes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
400. Par likvidējamās Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras debitoru parādu administrēšanas procesa nodošanu un pilnvarojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” Lēmums
401.

Par  sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”AI Auto” parādu dzēšanu

Lēmums
402. Par komercsabiedrības SIA ”LENNEWARD rabbitry” parādu dzēšanu Lēmums
403. Par SIA „LENNEWARD rabbitry” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Rezidence” Lēmums
404. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. P. par īpašumu [..], Lielvārdes novadā Lēmums
405.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. M.

Lēmums
406.

Par atlaides piemērošanu telpu nomai basketbola komandai “Lielvārde”

treniņu procesam

Lēmums
407. Par Lielvārdes novada Sporta centra organizēto Lielvārdes novada sporta sacensību un pasākumu dalības maksu noteikšanu Lēmums
408. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas organizētā starptautiskā konkursa “Vispārējās klavierēs” dalībniekiem Lēmums
409. Par grāmatas “Lielvārdes teātris otrajā simtgadē 1974-2018” realizācijas cenas noteikšanu Lēmums
410.

Par prēmiju Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem

Lēmums
411. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.decembra lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” Lēmums
412. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar I. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
413. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
414. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
415. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
416. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Dz. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
417. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
418. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
419.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
420. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu Lēmums
421. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
222. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma
pagarināšanu
Lēmums
423. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu Lēmums
424. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums


Sēde Nr.20. (25. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols
381.  Par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 19.aprīļa sprieduma lietā Nr. A420347315 izpildi Lēmums


Sēde Nr.19. (30. oktobris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
332. Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums

Tāme

333.

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes

2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošo noteikumu grozījumi 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

334.

Par instrukcijas ,,Par inventarizāciju veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

Veidlapa

335.

Par nolikuma Nr.11 “Konkursa “Lielvārdes novada Jauniešu gada balva”

nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Konkursa nolikums 

336. Par iekšējo noteikumu Nr.12 “Par pašvaldības atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai Lielvārdes novadā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

337.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Artim Munduram

Lēmums
338.

Par tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” apstiprināšanu

Lēmums
339.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 29.maija lēmumā Nr.155 "Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras"Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra" likvidāciju"

Lēmums
340. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

Līgums

341.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Spīdolas iela 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums
342.

Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Latvian Amusement Agency”

Lēmums
343.

Par 2019.gada 7.jūnija Pārjaunojuma līguma Nr.LNP/10.1-2/19/3 2000.gada 30.jūnijā noslēgtajam Nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.LNP/8-2./3 pārjaunošanu

Lēmums
344.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.[..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
345.

Par nekustamā īpašuma “Artēziskais urbums pie Ozoliņiem”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
346.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Individuālais augļu dārzs Nr.3”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
347.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viņķelmanes grants karjers”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
348.

Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2019.gada 4.oktobra lēmumā Nr.330 “Par nekustamā īpašuma “Mazkaktiņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

Lēmums
349.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

Pielikums

Grafiskie pielikumi 

350.

Par zemes vienības Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640090022 nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā

Lēmums

351.

Par Andreja Pumpura ielas atzara uz īpašumu Andreja Pumpura ielā 24, Lielvārdē, iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē

Lēmums

352.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

353.

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

354.

Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

355.

Par nomas maksas atlaides piešķiršanu telpu nomai angļu valodas nodarbībām

Lēmums

356.

Par atlaides piemērošanu telpu nomai bērnu deju kolektīva nodarbībām

Lēmums

357.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu S.R. par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

358.

Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.K. par īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

359.

Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” autostāvvieta Slimnīcas ielā, Lielvārdē”

Lēmums
360.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai

Lēmums
361.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu individuālās sportistes A.R.R. mātei R.L.

Lēmums
362.

Par projekta Nr. 9.2.21/15/I/002 “Deinstitucionalizācijas un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (107459) budžeta tāmes palielinājumu

Lēmums
363.

Par līdzfinansējumu biedrībai “Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” projekta

“Biedrības “Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” organizēto jauniešu nometņu mobilitātes nodrošinājums” īstenošanai

Lēmums
364.

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē”

Lēmums
365.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.13 ,,Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības politika” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

366.

Par nekustamā īpašuma – [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
367.

Par grozījumiem 2019.gada 4.oktobra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.323

“Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” katlu mājas pārbūvei”

Lēmums
368. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres tiesību pagarināšanu Lēmums
369. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā [..] Lēmums
370. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu [..] Lēmums
371.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Andim Pētersonam

Lēmums
372. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Veltai Ozoliņai Lēmums
373. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Ilgai Vetšteinai Lēmums
374.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Kasparam Loginam

Lēmums
375. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Sarmai Lasei Lēmums
376.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Didzim Pučam

Lēmums
377. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Vijai Dzērvei Lēmums
378. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Inesei Neretai Lēmums
379. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Diānai Keivišai Lēmums
380. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Marinai Ivanovai Lēmums


Sēde Nr.18. (7. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
331. Par Arta Mundura iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā Lēmums


Sēde Nr.17. (4. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
323. Par galvojuma sniegšanu SIA “Lielvārdes Remte” katlu mājas pārbūvei Lēmums
324. Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja amatu

Lēmums

Konkursa nolikums

325. Par Ineses Glīzdenieces iecelšanu par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums
326. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumā Nr.313 “Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem” Lēmums
327. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumā Nr.300 “Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
328. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 31.jūlija lēmumā Nr.236 „Par lokālplānojuma, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” sastāvā esošo zemes vienību teritorijām Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā” Lēmums
329. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā Nr.258 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”” Lēmums
330. Par nekustamā īpašuma “Mazkaktiņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums


Sēde Nr.16. (25. septembris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
289. Par noteikumu Nr.11 “Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

290. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Lēmums
291. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gada 1.semestrim Lēmums
292. Par Progresa pārskata par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2018.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Progresa pārskats

293. Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Parka iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

Darba uzdevumi

Līgums

294. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
295. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Atpūtu ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
296. Par nekustamā īpašuma “Ziedaverkas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
297. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Asteres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
298. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.63”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
299. Par finanšu saistību izpildes nodrošināšanu mikroautobusa iegādei operatīvajā līzingā Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām Lēmums
300. Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
301. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu Lēmums
302. Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2019.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Lēmums

Izdevumi

303. Par atļauju Lēdmanes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu Lēmums
304. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu biedrībai “FK ĶEGUMS” telpu nomu Jumpravas pamatskolā Lēmums
305. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pamatskolai Lēmums
306. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts” Lēmums
307. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadiona nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram Lēmums
308. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai Reķei Lēmums
309. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora Jāņa Šimanovska atbrīvošanu no amata Lēmums
310. Par grāmatas “Elza Bērziņa “Ikdienība un zilais putns”” realizācijas cenas noteikšanu Lēmums
311. Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” norēķinu konta AS “SEB bankā” pārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības turējumā Lēmums
312. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības pedagogu darba samaksai 2019. gada septembra- decembra mēnešiem Lēmums
313. Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem Lēmums
314. Par Lielvārdes novada pašvaldības VPII “Pūt vējiņi” vadītājas Ilzes Mazitānes atbrīvošanu no amata Lēmums
315. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Lielvārdē Lēmums
316. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma noslēgšanu Lēmums
317. Par F. M dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības dzīvoklī [..], Lielvārdes novadā Lēmums
318. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
319. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
320. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
321. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
322. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums


Sēde Nr.15. (11. septembris) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
288.

Par papildu finansējuma piešķiršanu “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.Nr.012- pārbūve” būvdarbiem

Lēmums


Sēde Nr.14. (30. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
284.

Par kustamās mantas - nekustamajā īpašumā „Meža gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
285.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” par apgaismojuma izbūvi autoceļa V987 Pievadceļš Jumpravas stacijai

Lēmums

Līguma projekts

286.

Par papildu finansējuma piešķiršanu tirgus laukuma izveidei Lāčplēša laukuma pārbūves ietvaros (tirdzniecības nojumes un publiskās tualetes novietošana)

Lēmums
287.

Par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādāto pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modeli

Lēmums


Sēde Nr.13. (28. augusts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
252. Par nolikuma Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvārī apstiprinātajā nolikumā “Lielvārdes novada valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksai sadales komisijas nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Komisijas veidlapa 

253. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
254.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumā Nr.302

“Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
Lēmums
255. Par piedalīšanos projekta “Apkārt Rīgai- vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā Lēmums
256.

Par nolikuma Nr.10 “Auto - foto orientēšanās sacensības “Lielvārdes josta”” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums 

Dalībnieka reģistrācijas lapa

257.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pilnvarojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā

Lēmums
258.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala daļas iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums
259. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lielvārdē Lēmums
260.

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Tematiskais plānojums „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns”” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums
261.

Par finansējumu tīmekļa bāzētas ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājuma iegādei un inženiertīklu infrastruktūras datu apkopošanai un ievadīšanai sistēmā

Lēmums
262. Par grozījumiem 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.208 “Par projekta pieteikuma “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” Lēmums
263.

Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidācijas procesa nodrošināšanai

Lēmums
264. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Jumpravas pašvaldības aģentūra” centralizētā ūdensvada pārbūvei Lēmums
265. Par finansējumu tīmekļa vietnes EDURIO abonēšanai Lēmums
266.

Par SIA „QUE RICO” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Lāčplēši 11/34 (Raiņa iela 48C)

Lēmums
267.

Par SIA „DAVO” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu

Lēmums
268.

Par S.R. parādu apmaksu

Lēmums
269.

Par S.S. parādu apmaksu

Lēmums
270.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 23C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības domājamās daļas iegādi pašvaldības vajadzībām

Lēmums
271.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Silamala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
272.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un tām funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai

Lēmums
273.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.27 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
274.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.51 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
275.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.52 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
276.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
277.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.98 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
278.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.113 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
279.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
280.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
281.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Andim Pētersonam

Lēmums
282.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Andrai Sparānei

Lēmums
283.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinība” piešķiršanu Klaudijai Irmijašai

Lēmums


Sēde Nr.12. (6. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
250.

Par Lielvārdes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu

Lēmums

Aptaujas anketa

251.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Skolas ielas pārbūves, posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa ielai, Lielvārdē, un ātruma vaļņa izbūves būvdarbu veikšanai

Lēmums


Sēde Nr.11. (31. jūlijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
228.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4. un 5. pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

229.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

230.

Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu

Lēmums
231.

Par Lielvārdes novada pašvaldības privātuma politikas apstiprināšanu

Lēmums

Privātuma politika

232.

Par Lielvārdes novada pašvaldības sīkdatņu izmantošanas politikas apstiprināšanu

Lēmums

Sīkdatņu politika

233.

Par noteikumu Nr.9 “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Iekšējie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

234.

Par noteikumu Nr.10 “Iekšējā trauksmes celšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

Pielikums

235.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.205  

Lēmums
236.

Par lokālplānojuma, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” sastāvā esošo zemes vienību teritorijām Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

237.

Par zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 74480010066 (nekustamais īpašums “Vilciņi-1’) sadalīšanu

Lēmums

Grafiskais pielikums

238.

Par nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

239.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.474 “Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu

Lēmums
240.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr. 447

“Par Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvu”

Lēmums
241.

Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra lēmumā Nr. 448

“Par Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”

Lēmums
242.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
243.

Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
244.

Par Lielvārdes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
245.

Par Lēdmanes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums
246.

Par dalības maksas noteikšanu nometnes “Latviskā dzīvesziņa” dalībniekiem

Lēmums
247. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
248.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
249.

Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra lēmuma Nr.53 “Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu” atcelšanu

Lēmums


Sēde Nr.10. (5. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
226. Par papildu finansējuma piešķiršanu poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošanai Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
227. Par finansējuma nodrošināšanu Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada budžetā
pirmsskolas izglītības iestādes ēkai (jaunbūve) Meža ielā 18A, Lielvārdē, būvprojekta izstrādei
Lēmums


Sēde Nr.9. (26. jūnijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
193. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Lielvārdes novada izglītības iestādēm” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

194.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

195.

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

196.

Par pieteikuma "Lielvārdes tautas tērpa kultūrvēsturiskā nozīme " iesniegšanu nemateriālā kultūras mantojuma elementu izvērtēšanai

Lēmums
197.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 28.augusta lēmumā Nr.31 “Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

Lēmums
198.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.decembra lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 5.pielikumā, 11.pielikumā un 15.pielikumā

Lēmums
199.

Par Baibas Runčas atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums
200.

Par Ingas Škapares iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amatā

Lēmums
201. Par Ginta Tempelfelda iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amatā Lēmums
202. Par Jutas Dzenes ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
203.

Par Vitas Poles ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmums
204.

Par dzīvojamās mājas Avotu iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Avotu nams 7”

Lēmums
205.

Par grozījumiem 2015.gada 12.augustā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP.10.1-9/15/13

Lēmums
206.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
207.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, kadastra Nr.74640030111, sadalīšanu

Lēmums
208. Par projekta pieteikuma “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lēmums
209.

Par papildu finansējuma piešķiršanu “Lāčplēša kapu” kapličas, vārtu, kapu kancelejas ēkas un zvana torņa atjaunošanas būvdarbiem

Lēmums
210.

Par Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu un finansējuma nodrošināšanu 2020.gada budžetā līguma saistību izpildei

Lēmums
211.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas teritorijas iežogošanai

Lēmums
212. Par finansējumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Lēmums
213.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas

RENAULT MASTER atsavināšanu izsolē
Lēmums
214.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Meža gabali”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 3.kvartāla 1.nogabalā atrodošās mežaudzes cirsmas atsavināšanu

Lēmums
215.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
216.

Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 1L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
217.

Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
218.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Dz. V.

Lēmums
219.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J. L.

Lēmums
220.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. G.

Lēmums
221.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A. T.

Lēmums
222.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu M. U.

Lēmums
223.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
224. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu Lēmums
225.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 2019.gada 11.februāra lēmuma Nr.13 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā A. S.” apstrīdēšanu

Lēmums


Sēde Nr.8. (29. maijs) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

155.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidāciju

Lēmums

156.

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Īstenošanas un uzraudzības kārtība

Stratēģija

Pašreizējās situācijas raksturojums

Rīcības plāns

Investīciju plāns

157.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

158.

Par Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

159.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Komisijas nolikums

160.

Par komisijas izveidošanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai     

Lēmums

161.

Par atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa amata

Lēmums

162.

Par iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa amatā

Lēmums

163.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Žannai Stajevskai

Lēmums

164.

Par piedalīšanos projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr.9.2.1.1/15/I/001)

Lēmums

165.

Par 2000.gada 30.jūnijā noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./3 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārjaunošanu

Lēmums

166.

Par 2007.gada 14.jūnija līguma Nr.8-2/7-07 “Par nedzīvojamo telpu nomu Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” termiņa pagarināšanu

Lēmums

167.

Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu

Lēmums

168.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

169.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

170.

Par nekustamā īpašuma Muižas iela A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

171.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, nekustamajā īpašumā "Viņķelmane", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

172.

Par Lielvārdes novada pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodikas un apstiprināšanas kārtības apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

173.

Par pašvaldības līdzfinansējumu interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei citu pašvaldību izglītības iestādēs

Lēmums

174.

Par naudas balvas piešķiršanu florbola komandai Lielvārde/FatPipe

Lēmums

175.

Par naudas balvu piešķiršanu Lielvārdes novada individuālajiem sportistiem

Lēmums

176.

Par finansējumu pensionēto izglītības darbinieku pasākumam

Lēmums

177.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums

178.

Par papildu finansējumu tirgus laukuma izveidei Lielvārdē

Lēmums

179.

Par finansējuma avota maiņu Lēdmanes pamatskolas ēkas vienkāršotai atjaunošanai

Lēmums

180.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda kvējuma naudas dzēšanu S. B. par īpašumu "Jaundimdāni"

Lēmums

181.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.106 “Par piedalīšanos projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Lēmums

182.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

183.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai – SIA “LIELVĀRDES REMTE” nodotās kustamās mantas  – automašīnas VW LT uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļu bilancē

Lēmums

184.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas VW LT norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

Lēmums

185.

Par Lielvārdes novada pašvaldības uzskaitē reģistrēto pašvaldības ceļa “Autoceļš A6-Lipsēni”, Jumpravas pagastā, posmu

Lēmums

186.

Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta “Bruģēšanas darbi Lielvārdes pamatskolā” realizācijai

Lēmums

187.

Par finansējumu projekta “Būvdarbi pašvaldības PII “Pūt vējiņi” autostāvvietas Slimnīcas ielā Lielvārdē izbūvei” realizācijai

Lēmums

188.

Par Ingas Reķes  atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļa amata

Lēmums

189.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

190.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

191.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Kasparam Kreimanim

Lēmums

192.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma Atzinība piešķiršanu Tomam Akmeņlaukam

LēmumsSēde Nr.7. (24. aprīlis) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

135.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu E. A.

Lēmums

136.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

137.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Agrim Pikšenam

Lēmums

138.

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Gada Novadnieks" piešķiršanu Aināram Bajinskim

Lēmums

139.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

140.

Par atļauju piedalīties Valsts programmas projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Lēmums

141.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmumā Nr.216 “Par Rīgas plānošanas deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”

Lēmums

142.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam (Dz.Troskas un R.Šmita ģimenes ārsta prakses)

Lēmums

143.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projekta konkursā ģimenes ārstu prakšu atbalstam (G. Tīcmanes prakse)

Lēmums

144.

Par dzīvojamās mājas Spīdolas iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Spīdolas nams 6”

Lēmums

145.

Par dzīvojamās mājas Spīdolas iela 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Spīdolas nams 8"

Lēmums

146.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31 oktobra lēmumā Nr.420 "Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu"

Lēmums

147.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020782, 74130020784, 74130020920

Lēmums

148.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jumpravas pagastā

Lēmums

149.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā Nr.118 “Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Lēmums

150.

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā 2019.gadā

Lēmums

151.

Par papildu finansējumu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai

Lēmums

152.

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu

Lēmums

153.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai

Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai Reķei

Lēmums

154.

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē

LēmumsSēde Nr.6. (5. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

130.

Par papildu finansējuma piešķiršanu “Lāčplēša kapu” kapličas, vārtu, kapu kancelejas ēkas un zvana torņa atjaunošanas būvdarbiem

Lēmums

131.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā Nr.117 “Par dalību Valsts atbalsta pasākumam no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projekta konkursā”

Lēmums

132.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Lēdmanes pagastā

ar kadastra apzīmējumu 74640030265 (“[..]”)

Lēmums

133.

Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Lielvārdes novadā ar kadastra apzīmējumu 74330030138 un 74480040217 sadalīšanu un par iekšzemes publisko ūdeņu valdījuma tiesībām

Lēmums

134.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

LēmumsSēde Nr.5. (27. marts) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

96.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 16.novembra vēstuli Nr LND3-8.1/18/676 “Par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem” apstrīdēšanu

Lēmums

97.

Par iekšējā audita ziņojuma izskatīšanu

Lēmums

98.

Ziņojuma  "Par pamatkapitāla palielināšanu SIA ‘’Lielvārdes Remte” izskatīšana

Lēmums

99.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu Z.A.P

Lēmums

100.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

101.

Par Ingas Reķes iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatā

Lēmums

102.

Par grozījumiem domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.618 “Par finansējuma piešķiršanu SIA’’ Lielvārdes Remte” projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā)”

Lēmums

103.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.22 “Par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu”  precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

104.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.3 par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

105.

Par Lielvārdes novada domes iekšējo noteikumu Nr. 6 “Iepirkumu organizēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

106.

Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums

107.

Par Līgas Zariņas izlēgšanu no Lielvārdes novada Administratīvās komisijas sastāva

Lēmums

108.

Par Vitas Poles iekļaušanu Lielvārdes novada administratīvās komisijas sastāvā

Lēmums

109.

Par saskaņojumu derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanai nekustamajā īpašumā “Dzelmes”, kadastra apzīmējums 74480050112

Lēmums

110.

Par Jumpravas internātpamatskolas nosaukuma maiņu

Lēmums

111.

Par Valdemāra pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

112.

Par grozījumiem 2018.gada 14.novembrī noslēgtajā Deleģēšanas līgumā Nr. LNP10.1-9/18/26 (3-8/2018/421)

Lēmums

Vienošanās

113.

Par 2001.gada 2.aprīlī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./33 par nedzīvojamo telpu nomu Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārjaunošanu

Lēmums

114.

Par atvieglojumu piešķiršanu telpu nomas maksai “LNSKAF/Lielvārde” basketbola komandas treniņu procesam

Lēmums

115.

Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Vizbuļu meža labiekārtošana”

Lēmums

116.

Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Brīvdabas kino Lielvārdē”

Lēmums

117.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumam no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projekta konkursā

Lēmums

118.

Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums

119.

Par dalības maksas noteikšanu LdNKC rīkotajos tematiskajos tirdziņos 2019.gadā

Lēmums

120.

Par Jumpravas pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

121.

Par dzelzsbetona plākšņu  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites konta 2119 - pārējie materiāli

Lēmums

122.

Par nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmpirkuma tiesībām

Lēmums

123.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Lēmums

124.

Par nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.140", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

125.

Par nekustamā īpašuma "Vecozoliņi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

126.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

127.

Par pamatlīdzekļa – zemes - izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības bilances

Lēmums

128.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Sandrai Pudānei

Lēmums

129.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvja dalībai starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā

LēmumsSēde Nr.4. (22. marts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

87.

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta" īstenošanai un SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitāla palielināšanai

Lēmums

88. 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta lēmumā Nr.355 “Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" atlasē” 

Lēmums

89. 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" realizācijai 

Lēmums

90. 

Par aizņēmumu Valsts kasē mikroautobusa ar pacēlāju iegādei Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām 

Lēmums

91. 

Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte” par dzīvokļu un telpu pārvaldīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

Lēmums

92. 

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldības pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte” 

Lēmums

93. 

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu 

Lēmums

94.

Par dalību projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā" 

Lēmums

95. 

Par biedrības "Traida" atbrīvošanu no telpu nomas maksas 

LēmumsSēde Nr.3. (1. marts) / ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

82.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.32 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

83.

Par komisijas apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām

Lēmums

84.

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz jaunbūvēm Saules ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

85.

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta" būvniecības iepirkuma rezultātu apstiprināšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu

Lēmums

86.

Par Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP/10.1-9/18/6 noteikto pārvaldes uzdevumu izpildes 2018.gada izdevumu samaksu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “Lielvārdes Remte”

LēmumsSēde Nr.2. (27. februāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

57.

Par iekšējo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem”” apstiprināšanu 

Lēmums

Grozījumi 

58.

Par Lielvārdes novada vietējo inicatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu 2019.gadam 

Lēmums

59.

Par nolikuma Nr. 5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta nolikumā Nr.9 "Lielvārdes novada   jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums” apstiprināšanu 

Lēmums

60.

Par nolikuma Nr. 6 “Grozījumi Jumpravas pamatskolas nolikumā” apstiprināšanu 

Lēmums

61.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai  Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājam  Aivaram Samsonam 

Lēmums

62.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai 

Lēmums

63.

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas piedalīšanos Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektā

Lēmums

64.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas dalību Eiropas brīvprātīgā darba projektos 

Lēmums

65.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestāžu 2018.gada izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā 

Lēmums

Pielikums

66.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2019. gadam 

Lēmums

67.

Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībai mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei sadali 2019.gadam

Lēmums

68.

Par atļauju Lielvārdes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju G.S.

Lēmums

69.

Par atļauju Lielvārdes pamatskolas direktoram noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar skolotāju J.A.Dz.

Lēmums

70.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Māris un Co" par īpašumu Parka iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

71.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Veina Plus" par īpašumu Lāčpleša iela 23B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

72.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

73.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Individuālais augļu dārzs Nr.84", Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu 

Lēmums

74.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu (2017.-2019.gadam)

Lēmums

Rīcības plāns

Investīciju plāns

75.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4-5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

76.

Par piedalīšanos projektu atlasē ar pieteikumu "Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā"

Lēmums

77.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

78.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu 

Lēmums

79.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu

Lēmums

80.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu V.K.

Lēmums

81.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu J.A.M.

LēmumsSēde Nr.1. (30. janvāris) Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

1.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2. pielikums

3. pielikums

2.

Par iekšējo noteikumu Nr. 1 "Par kārtību, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā,kādā tiek izsniegtas amatu savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem Lielvārdes novada pašvaldībā"

Lēmums

Noteikumi nr.1

3.

Par iekšējo noteikumu Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu sadarbība un kompetences darbā ar nepilngadīgajiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.2

4.

Par iekšējo noteikumu Nr.3 "Grozījumi "Ētikas kodeksā"" apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.3

5.

Par nolikuma Nr.1 "Grozījumi Ētikas komisijas nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

6. 

Par nolikuma Nr.2 "Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

7.

Par iekšējo noteikumu Nr. 4 “Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi nr.4

8.

Par nolikuma Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

9.

Par nolikuma Nr.4 "Grozījumi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā" apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

10.

Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 ”Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.-2024.gada izstrādes uzsākšanu”

Lēmums

Pielikums

11.

Par Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu

Lēmums
12.

Par Ineses Zaporožecas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva

Lēmums
13.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu sarunām ar Chaves reģiona pašvaldību

Lēmums
14.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2019.gadam apstiprināšanu

Lēmums
15.

Par Lielvārdes novada pašvaldības komisiju un darba grupu darba samaksas noteikšanu

Lēmums
16.

Par darba algas likmes noteikšanu Lielvārdes novada Sporta centra direktoram

Lēmums
17.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centra treneru atalgojumam

Lēmums
18.

Par Lielvārdes novada domes 28.12.2018. lēmuma Nr.512 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 12.pielikuma precizēšanu

Lēmums

Pielikums

19.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā Nr.228 Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums
20.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumā Nr.141 "Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu"

Lēmums
21.

Par programmas "Latvijas skolas soma" finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm 2018./2019.m.g. 2.semestrim

Lēmums
22.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumā Nr.483 “Par Lielvārdes novada pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošanai”"

Lēmums
23.

Par grozījumiem Lielvārdes nov.domes 29.11.2017.lēmumā Nr.542“Par piedalīšanos un līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” īstenošanai”

Lēmums
24.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/089 “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” realizācijai

Lēmums
25.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūrai "Jumpravas pašvaldības aģentūra" nodotā "Viņķelmanes grants karjera" uzņemšanu pašvaldības bilancē

Lēmums
26.

Par Jumpravas kultūras nama telpu nodošanu bezatlīdzībā biedrībai “Jumpravas māmiņu klubs”

Lēmums
27.

Par Lielvārdes novada Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lielvārdes attīstības fonds”

Lēmums
28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J. Š. par īpašumu "[..]"

Lēmums
29.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
30. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
31. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
32. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
33. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un tām funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai Lēmums
34. Par pašvaldības kustamās mantas - lietota apkures katla UK 800 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai Lēmums
35. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
36. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. F. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
37. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. J. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
38. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
39. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
40. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
41. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
42. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
43. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
44. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
45. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
46. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
47. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar Ģ. S. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē Lēmums
48.

Par finansējuma nodrošināšanu Lielvārdes novada sociālā dienesta mikroautobusa iegādei

Lēmums
49.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā

Lēmums
50.

Par grozījumiem Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

Lēmums
51. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 23A un Puškina iela 41A, Lielvārdē, pirmpirkuma tiesībām Lēmums
52. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līgumu Lēmums
53. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
54. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
55. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
56. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu