Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Komitejas sastāvs:

 1. Santa Ločmele - priekšsēdētāja,
 2. Imants Balodis;
 3. Daiga Brante;
 4. Raimonds Graudiņš;
 5. Edgars Gribusts;
 6. Dace Kļava;
 7. Jānis Lūsis;
 8. Toms Tīdemanis;
 9. Jānis Mazitāns;
 10. Aivars Peisenieks;
 11. Ainars Puķītis;
 12. Vita Saleniece-Šmaukstele;
 13. Anita Streile;
 14. Egija Širova;
 15. Vita Volonte.

Finanšu komitejas nolikums

Finanšu komiteja:

 1. nodrošina pašvaldības budžeta un tā grozījumu projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” izmantošanu vai grozījumiem budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā;
 4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu un iegūšanu īpašumā;
 6. izskata jautājumus par visa veida nomas (nomāšana un iznomāšana) maksu apmēriem, sagatavo domes lēmuma projektu;
 7. izskata lēmumu projektus, kuri saistīti ar nodokļu parādu un citu parādsaistību bezstrīdus piedziņu;
 8. izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu un citu budžeta līdzekļu saņēmēju pieprasījumus un projektus, kā arī nosaka līdzekļu piešķiršanas kārtību;
 9. kontrolē pašvaldības iestāžu, amatpersonu un citu budžeta līdzekļu saņēmēju finanšu darbību un sniedz atzinumus par finanšu līdzekļu izlietošanas mērķtiecību un lietderību;
 10. izvērtē pašvaldības budžeta izpildi uz 1.jūliju, 1.oktobri, 1.janvāri un nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu domei. Pēc deputāta rakstveida pieprasījuma ikmēneša atskaite par budžeta izpildi tiek izsniegta valsts kases noteiktajā formā;
 11. izskata gada pārskata projektu;
 12. izvērtē pašvaldības Gada publisko pārskatu un sniedz atzinumu domei;
 13. savas kompetences robežās sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem un sagatavo tos izskatīšanai domes sēdē;
 14. pašvaldības gada budžeta apstiprināšanas, domes noteiktajā kārtībā un apmēros, laika posmā starp Pašvaldības budžeta grozījumiem, izskata jautājumus par rezerves fondā iedalīto līdzekļu izlietojumu;
 15. pēc pašvaldības gada budžeta apstiprināšanas, domes noteiktajā kārtībā, izskata jautājumus par budžetā atsevišķos ekonomiskās klasifikācijas kodos apstiprināto līdzekļu sadali konkrētiem finansējuma saņēmējiem;
 16. saistošo noteikumu „Par budžetu konkrētajam gadam” noteiktajā kārtībā akceptē budžeta līdzekļu pārdali starp izdevumu kategorijām atsevišķiem budžeta izpildītājiem;
 17. izskata jautājumus par investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu un tiem nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu;
 18. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas saistīti ar atlīdzības sistēmu pašvaldībā;
 19. izskata jautājumus par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu un to apmēru;
 20. sniedz atzinumu pat nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā un pārvaldes struktūrā;
 21. izskata jautājumus par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu;
 22. izskata iekšējā un ārējā audita ziņojumus;
 23. izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju Lielvārdes novada domes deputāti lielākoties strādā kopkomitejās

Aktuālā gada kopsēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
2 Komiteju kopsēde
1 Komiteju kopsēde

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu