Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.30. (29. decembris) Darba kārtība Audio ieraksts
678. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Lēmums
679. Saistošie noteikumi Nr.33 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā"".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

680. Saistošie noteikumu Nr.34 "Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība".

Lēmums

Saistošie noteikumi

681. Saistošie noteikumu Nr.35 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

682. Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par Lielvārdes novada simboliku" precizēšanu.

Lēmums

683. Par grozījumiem Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Lēmums
684. Par noteikumu Nr.15 "Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam "Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana" apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

685. Par grozījumiem 2013. gada 28. augusta Lielvārdes novada domes sēdes Nr.14 lēmumā Nr.31 „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. Lēmums
686. Par piedalīšanos “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” projektu konkursā. Lēmums
687. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
688. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
689. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
690. Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Lēmums
691. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu. Lēmums
692. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanu. Lēmums
693. Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu.

Lēmums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

14. pielikums

15. pielikums

16. pielikums

694. Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumus. Lēmums
695. Par finansējuma piešķiršanu projekta "Lielvārdes pilsētas centra laukuma pārbūve" realizācijai. Lēmums
696. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta pasākumiem 2017. gada budžeta ietvaros. Lēmums
697. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Lēmums
698. Par būvprojektu (beidzies derīguma termiņš) izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites konta 1129 "Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības". Lēmums
699. Par dzīvojamo telpu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Skolas internāts”-9 (servisa dzīvokļi), Lēdmanes pagastā komunālo pakalpojumu maksas noteikšanu. Lēmums
700. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Raiņa iela 5, Lielvārdē. Lēmums
701. Par Lielvārdes novada domes 27.06.2014. lēmuma Nr.259 „Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumos par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm” atcelšanu. Lēmums
702. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./8 darbības termiņa pagarināšanu (A.Kauliņas ģimenes ārsta prakse). Lēmums
703. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./11 darbības termiņa pagarināšanu (Dz.Troskas ģimenes ārsta prakse). Lēmums
704. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./9 darbības termiņa pagarināšanu (R.Šmita ģimenes ārsta prakse). Lēmums
705. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./7 darbības termiņa pagarināšanu (L.Rancānes ārsta prakse). Lēmums
706. Par 01.11.2001. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./8 darbības termiņa pagarināšanu (I.Melkertes ārsta prakse). Lēmums
707. Par 15.10.2001. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./19 darbības termiņa pagarināšanu (L.Šmites zobārstniecības prakse). Lēmums
708. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Pielikums

709. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Viesturi 2", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
710. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
711. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
712. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli. Lēmums
713. Par 26.08.2010. noslēgtā līguma Nr.10-9/46-10 par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
714. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Lāčplēša nams 9" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu. Lēmums
715. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte". Lēmums
716. Par 02.01.2012. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10-7.1/12/4 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
717. Par pilnvarojumu parakstīt zemes nomas līgumus par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu Lielvārdē un Lielvārdes pagastā. Lēmums
718. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Autoceļš A6 - Senči” sadalīšanu. Lēmums
719. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūvju „Ceļš Jumprava - Līmanti” un „Ceļš Līmanti – a/c Rīga – Daugavpils” apvienošanu vienā inženierbūvē un kadastra datu aktualizāciju par nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr.74480020766 un 74480050126. Lēmums
720. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Jumprava – Rezgaļi – Kaktiņi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 002 0770. Lēmums
721. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7433 002 0743 („Ceļš Strautmaņi – Sudrabiņi”), Lielvārdes pagastā, sastāvā reģistrēto zemes vienību. Lēmums
722. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0056. Lēmums
723. Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.1, lēmuma Nr.6. „Par zemes gabala Lāčplēša ielā 52, Lielvārdē detālplānojuma apstiprināšanu”, atcelšanu. Lēmums
724. Par saistošo noteikumu Nr.36 „Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Zemesgabala Lāčplēša ielā 52, Lielvārdē, detālplānojums” atcelšanu” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

725.

Par sociālā dzīvokļa “Cīruļi”-7, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums
726.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.126 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
727. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.119 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
728. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.116 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
729. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.108 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
730. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.107 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
731. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.104 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
732. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.102 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
733. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.93 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
734. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
735. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
736.

 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
737. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
738. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
739. Par pašvaldības nekustamā īpašuma parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.66 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
740. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.56 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
741. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.45 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
742. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.38 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
743. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.36 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
744. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.31 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
745. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
746. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.19 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
747. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.17 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
748. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.13 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
749. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.12 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
750. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.11 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
751. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.8 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
752. Par noteikumu Nr.16 „Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto Lielvārdes novada pašvaldība budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus” apstiprināšanu. Lēmums
753. Par patvaļīgi aizņemtā pašvaldības dzīvokļa Nr.24, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atbrīvošanu un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu no īrnieka. Lēmums
754. Par Ilgas Garosas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāva. Lēmums
755. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Meža ielā 18A, Lielvārdē, daļas pie Lielvārdes Romas katoļu draudzes baznīcas nodošanu atsavināšanai. Lēmums
Domes sēdes slēgtā daļa.
756. Par Ģ.R. iesniegumu par zaudējumu atlīdzību. Lēmums


Sēde Nr.29. (30. novembris) Darba kārtība Audio ieraksts
602 Par dalību projekta „Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” aktivitātēs. Lēmums
603 Par dalību projekta „Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” aktivitātēs. Lēmums
604

Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

605 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu. Lēmums
606 Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu „Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa”, ,,Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesa” un ,,Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa” darbības izbeigšanu un jaunas Lielvārdes novada pašvaldības iestādes ,,Lielvārdes novada bāriņtiesa” izveidošanu. Lēmums
607 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Lēmums
608 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma Nr.349 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļas Lielvārdes novada pašvaldības policija reorganizāciju” atcelšanu. Lēmums
609 Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

610 Par saistošo noteikumu Nr.31 „Kārtība, kādā izmantojami Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

611 Par saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

612 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu. Lēmums
613 Par grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”. Lēmums
614 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektiem”. Lēmums
615 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikumā. Lēmums
616 Par izdevumu norakstīšanu no Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kontu grupas Nr.1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana. Lēmums
617 Par finansējuma piešķiršanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Katlu mājas pārbūve un skursteņa demontāža „Āres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”” izdevumu daļējai segšanai (ieguldījums pamatkapitālā). Lēmums
618 Par finansējuma piešķiršanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā). Lēmums
619 Par Lielvārdes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonām apstiprināšanu. Lēmums
620 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Lēmums
621 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvās padomes sastāvā. Lēmums
622 Par mērķdotāciju sadalījumu izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31decembrim. Lēmums
623 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas un Jumpravas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta izdevumu tāmēs. Lēmums
624 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā. Lēmums
625 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijai ēkas E.Kauliņa alejā 15, Lielvārdē remontam. Lēmums
626 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai dalībai Ziemassvētku gadatirgus Esplanādes parkā, Rīgā no 29.novembra līdz 7.janvārim. Lēmums
627 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram jauniešu florbola U-12 grupas dalībai florbola sacensībās „Helsinki florball cup-2017”. Lēmums
628 Par atlīdzības apmēra noteikšanu Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas, iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, sekretāriem un komisiju locekļiem. Lēmums
629 Par finansējumu Lēdmanes pagasta pārvaldei Ģimenes un izglītības centra „Aivas” atjaunošanai. Lēmums
630 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.D. Lēmums
631 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
632 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.T. Lēmums
633 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu P.A. Lēmums
634 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu K.B-R. Lēmums
635 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A.O. Lēmums
636 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.Z. Lēmums
637 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu L.P. Lēmums
638 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu O.B. Lēmums
639 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A.K. Lēmums
640 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V.O. Lēmums
641 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu D.A. Lēmums
642 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lēdmanes ambulance”, Lēdmanes pagastā, sadalīšanu. Lēmums
643 ar platības precizēšanu nekustamā īpašuma „Sulas” sastāvā reģistrētajai zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640070035. Lēmums
644 Par dzīvojamās mājas „Avoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
645 Par dzīvojamās mājas „Āres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
646 Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
647 Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”.

Lēmums

Līguma paraugs

648 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 21A, Lielvārde, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
649 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzi”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
650 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Daugavkrasti 3”, Dzelmes, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
651 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu trešajā. Lēmums
652 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
653 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
654 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
655 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
656 Par 22.07.2011. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/30-11 termiņa pagarināšanu. Lēmums
657 Par 18.07.2011. Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/29-11 termiņa pagarināšanu. Lēmums
658 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 3A, Lielvārde, Lielvārdes novadā, zemes iznomāšanu. Lēmums
659 Par grozījumiem 01.02.2011. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/2. Lēmums
660 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar P.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
661 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Dz.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
662 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar M.M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
663 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar S.C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
664 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
665 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
666 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar U.K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
667 Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
668 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
669 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
670 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
671 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
672 Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu nekustamajā īpašumā Ceriņu ielā 2, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
673 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I.Balodim. Lēmums
674 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada kultūras centram kultūras namam „Lielvārde” ēkas Parka ielā 3, Lielvārdē tehniskās apsekošanas izdevumu segšanai. Lēmums
675 Par kustamās mantas - lietota mikroautobusa FORD Transit pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
676 Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
677 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā. Lēmums

 Sēde Nr.28. (9. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
598

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmē plānoto pasākumu mērķu precizēšanu

Lēmums
599

Par instrukcijas ,,Par inventarizāciju veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

Veidlapas

600

Par grozījumiem 2012.gada 29.jūnijā ar SIA „Lielvārdes Remte” noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.LNP/10-7.1/12/25

Lēmums
601

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

LēmumsSēde Nr.27. (2. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
593

Par piedalīšanos projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē”

Lēmums
594

Par piedalīšanos iespējamā publiskā līdzfinansējuma projektu iesniegumu konkursā par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību publiskā apgaismojuma infrastruktūrā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros

Lēmums
595

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana””

Lēmums
596

Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumā Nr.586. „Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu

Lēmums
597

Par atbalstu biedrības „Dzirnavu spēks” projekta „Avārijas brigādes darbnīca Lēdmanē” iesniegšanai PPPB „Zied zeme” projektu konkursā

Lēmums


Sēde Nr.26. (26. oktobris) Darba kārtība Audio ieraksts
542 Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

543 Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā””. Lēmums
544 Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

545 Saistošie noteikumi Nr.28 „Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

546 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

547 Par Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā" precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

548 Noteikumi Nr.14 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtība".

Lēmums

Noteikumi

Noteikumi Nr.__ „Par inventarizācijas veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā". Lēmumu atlika
Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju un telpu pārvaldības deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību - Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte". Lēmumu atlika
549 Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Lielvārdes novadā. Lēmums
550 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.519 „Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksa”. Lēmums
551 Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra lēmumā „Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem”. Lēmums
552 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 27.04.2016 lēmumā Nr.257 „Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu infrastruktūras atjaunošanai/remontam sadalījumu pa ielām/ceļiem". Lēmums
553 Par papildus finansējuma piešķiršanu Kaibalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai. Lēmums
554 Par atbalsta piešķiršanu frisbija sacensību organizēšanai. Lēmums
555 Par grozījumiem 2015.gada 26.augusta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.228 „Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Lēmums
556 Par telpu nomas maksas samazināšanu LdNKC struktūrvienības kultūras nama „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”. Lēmums
557 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu. Lēmums
558 Par nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas dzēšanu E.P. Lēmums
559 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu Centrālai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai. Lēmums
560 Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
561 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
562 Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam” 3.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. Lēmums
563 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu (inženierbūvju), kas atrodas uz citām personām piederošas zemes, izvērtējumu. Lēmums
564 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0607. Lēmums
565 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dravnieku ielā 1B, Lielvārdē. Lēmums
566 Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0677 (Stacijas iela) sadalīšanu. Lēmums
567 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sadalīšanu. Lēmums
568 Par nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
569 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji', Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
570 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Kļavām", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
571 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
572 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
573 Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē. Lēmums
574 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Tabula

575 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 26 garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Tabula

576 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Dambenieki", Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, Zemes nomas līguma Nr.8-7.1./28 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
577 Par 03.08.2012. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10-7.1/12/15 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
578 Par 03.01.2011. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/38-11 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
579 Par 01.01.2010. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/55-10 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
580 Par 01.07.2011. Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/31-11 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
581 Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Tirdzniecības centrs", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes iznomāšanu. Lēmums
582 Par pašvaldības īpašuma - zemes - Lāčplēša ielā 35, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu. Lēmums
583 Par pašvaldības nekustamo īpašumu Skolas iela un Lāčplēša laukums 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienību daļu iznomāšanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei. Lēmums
584 Par pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
585 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” (Jumpravas pagasta pārvalde). Lēmums
586 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”1.pielikumā (Administrācija). Lēmums
587 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonām. Lēmums
588 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Z. Lēmums
589 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Z. Lēmums
590 Par R.J. atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām komisijas priekšsēdētāja un Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa pienākumiem. Lēmums
591 Sadarbības līgums par Lielvārdes uzņēmēju nedēļu 2017.gadā. Lēmums
592 Par grozījumiem nolikumā „Par Lielvārdes novada apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība”, „Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes darbību” Lēmums


Sēde Nr.25. (6. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
530 Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības autoceļu būvprojektu izstrādei. Lēmums
531 Par īres līguma pagarināšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
532 Par atklāta konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amata vietu.

Lēmums

Nolikums

533 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu. Lēmums
544

Par R.Jirgensona atbrīvošanu no Komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai Lielvārdes novadā komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem.

Lēmums

Slēgtā daļaSēde Nr.24. (28. septembris) Darba kārtība Audio ieraksts

465

Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

466

Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

467

Par saistošo noteikumu Nr.23 „Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

468

Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts

469

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 05.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi


Paskaidrojuma raksts

470

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana””.

Lēmums

471

Lielvārdes novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšana

Lēmums

Nolikums

472

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.249 apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā”

Lēmums

Nolikums

473

Par nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

474

Par Lielvārdes novada pašvaldības vizuālā stila grāmatas apstiprināšanu

Lēmums

Stila grāmata

475

Par atļauju Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” tirdzniecības telšu noformēšanā

Lēmums

476

Par atļauju SIA „Māris & Co” izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” uz tirdzniecības teltīm

Lēmums

477

Par atļauju SIA „Māris & Co” izmantot grafisko zīmi „Radīts Lielvārdes novadā” tirdzniecības stenda noformēšanā

Lēmums

478

Par atļauju SIA „Garšas Pietura” izmantot Lielvārdes novada logotipu uz veikalā pārdodamās preces – šokolādes - iepakojuma

Lēmums

479

Par tehnisku kļūdu labojumiem 29.06.2016. Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.362 un 31.08.2016. Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.435.

Lēmums

480

Noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”

Lēmums

Noteikumi

481

Noteikumi Nr.13 Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai””

Lēmums

Noteikumi

482

Par Lielvārdes novada pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu

Lēmums

483

Par Jumpravas internātpamatskolas amatiem, kuriem pienākas speciālās piemaksas un to apmēru

Lēmums

484

Par instrukcijas „Kārtība kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

485

Par grozījumiem 2015.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.99 „Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

486

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumāNr.340 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā”

Lēmums

487

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.U.

Lēmums

488

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 20.pielikumā

Lēmums

489 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā

Lēmums

Pielikums

490 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” (Lielvārdes novada bāriņtiesu reorganizācija) Lēmums
Par Lielvārdes novada pašvaldības policijas amatu sarakstu Lēmums netika pieņemts
491 Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa). Lēmums
492 Par telpu nomas maksas samazināšanu Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienības Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Jump” Lēmums
493 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes novada sieviešu biedrībai „Iespēja”. Lēmums
494 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” Lēmums
495 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes pensionāru biedrībai Lēmums
496 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes novada invalīdu biedrībai Lēmums
497 Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam” 2.redakcijas pilnveidošanu

Lēmums

Teritorijas plānojums

498 Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izvērtējuma apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

499 Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā Lēmums
500 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
501 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
502 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākslinieku darbnīca”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
503 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

504 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

505 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

506 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

507 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

508 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Druvas ielā 10, Lielvārdē, neiznomāšanu un atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

509 Par 01.09.2008.noslēgtajā nedzīvojamo telpu Lielvārdes novada sporta centrā, Raiņa ielā 22, Lielvārdē, nomas līguma pagarināšanu un grozījumiem Lēmums
510 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Atpūtas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, daļas iznomāšanu Lēmums
511 Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

512 Par pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

513 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtotu izsoli

Lēmums

Noteikumi

514 Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas FORD var valsts reģistrācijas Nr.DC551 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai Lēmums
515 Par īres līguma slēgšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.10 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
516 Par īres līguma slēgšanu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
517 Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Skolas internāts”-9, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
518 Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.S. Lēmums
519 Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldības izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2016.gada septembra – decembrim Lēmums
520 Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmskolu vadītāju vietniekiem Lēmums
521 Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotā Andreja Pumpura eposa „Lāčplēsis” pārdošanas cenas noteikšanu Lēmums
522 Par grozījumiem Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas nolikumā Lēmums
523 Par K.Z. ievēlēšanu par Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas locekli Lēmums
524 Par Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
525 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora R.J. atbrīvošanu no amata Lēmums
526 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu Lēmums

Slēgtā daļaSēde Nr.23. (9. septembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

 

Par saistošo noteikumu „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu” izdošanu.

Lēmuma projekts nodots atkārtotai izskatīšanai komiteju sēdēs

Par nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” apstiprināšanu.

 Lēmuma projekts nodots atkārtotai izskatīšanai komiteju sēdēs

Par Ģ. R. iesnieguma par zaudējumu atlīdzinājumu izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Lēmums

464

Par līguma slēgšanu ar SIA „Deloitte Latvia” un finansējuma piešķiršanu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā par bijušā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja parakstītā dokumenta „Promissory Note” atzīšanu par spēkā neesošu.

Lēmums

Par Lielvārdes novada pašvaldības veiktajām darbībām pēc 2015.gada finanšu gada pārskata apstiprināšanas. (informācija)Sēde Nr.22. (31. augusts) Darba kārtība Audio ieraksts

425

Saistošie noteikumi Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2017.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā"

Lēmums

426

Saistošie noteikumi Nr.21 „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu"

 Lēmums netika pieņemts

427

Par nolikuma „Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” apstiprināšanu.

Lēmums netika pieņemts

428

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma (2013-2015) apstiprināšanu

Lēmums 

429

Par finansējuma piešķiršanu autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei uzņēmējdarbībai nozīmīgas publiskās infrastruktūras izveidošanā Jumpravas un Lēdmanes pagastos Lielvārdes novadā

Lēmums 

430

Par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras nama „Lielvārde” ugunsdrošības sistēmas vadības bloka nomaiņai un pirmā stāva ugunsdrošības sistēmas remontam

Lēmums

431

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotajam 20 gadu jubilejas svētku pasākumam

Lēmums 

432

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” karstā ūdens padeves uzlabošanai

Lēmums 

433

Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums 

434

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizācijas pabeigšanu

Lēmums 

435

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gad 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšana

Lēmums 

Amatu un amatalgu saraksts

436

Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Lēmums 

437

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums 

Izsoles noteikumi

438

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums 

439

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

 Lēmums 

440

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli

 Lēmums 

441

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1-44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtotu izsoli

Lēmums 

Izsoles noteikumi

442

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1-44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums 

443

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes daļas – Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

 Lēmums 

444

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Parka ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

 Lēmums 

445

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.62, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nepārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā

Lēmums 

446

Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.

 Lēmums 

447

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums 

448

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas FORD atsavināšanu

Lēmums 

449

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota autobusa MAN atsavināšanu izsolē

Lēmums 

Izsoles noteikumi

450

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz jaunbūvēm Saules ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

 Lēmums 

451

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz garāžu Nr.2, Raiņa ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

 Lēmums 

452

Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu nekustamajā īpašumā Ausekļa iela 5A, Lielvārde, Lielvārdes novadas

 Lēmums 

453

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N. S.

 Lēmums 

454

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no E.K.

 Lēmums 

455

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. P.

 Lēmums 

456

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.J.

 Lēmums netika pieņemts

457

Par atteikumu Dz. B. izdot labvēlīgu administratīvo aktu

 Lēmums 

458

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei

 Lēmums 

459

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 20.pielikumā

Lēmums 

Pielikums

460

Par pašvaldības finansējumu skolēnu interešu izglītībai 2017.gadā.

Lēmums 

461

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļas „Lielvārdes novada pašvaldības policija” reorganizācijas plāna apstiprināšanu.

Lēmums 

Reorganizācijas plāns

462

Par grozījumiem Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa).

Lēmums Sēde Nr.21. (18. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

423

Par veicamajām darbībām saistībā ar dienesta pārbaudi Lielvārdes novada Sporta centrā.

Lēmums

424

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala Raiņa ielā 7C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, daļu iznomāšanu SIA „Māris&Co”.

 LēmumsSēde Nr.20. (12. augusts) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

421

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Raita Jirgensona 2016. gada 10. augusta rīkojumu Nr.LNP/4-1/16/328 „Par Lielvārdes novada Sporta centra direktora A. Puķīša atstādināšanu no darba pienākumu pildīšanas”

Lēmums

422

Par Lielvārdes novada Sporta centra direktora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu

LēmumsSēde Nr.19. (8. augusts) / ārkārtas

Slēgtā sēdeSēde Nr.18. (2. augusts) / ārkārtas

Slēgtā sēdeSēde Nr.17. (27. jūlijs) Darba kārtība Audio ieraksts

389

Par saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums"" izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

390

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

391

Par noteikumu Nr.10 "Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem "Goda Lielvārdietis", Atzinība un "Gada Novadnieks"" apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

392

Par noteikumu Nr.11 „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – Pateicība” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

393

Par nolikuma "Par Lielvārdes novada apbalvojumu "Goda Lielvārdietis", Atzinība, "Gada Novadnieks" konsultatīvās padomes darbību" apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

394

Par Lielvārdes novada apbalvojumu "Goda Lielvārdietis", Atzinība, "Gada Novadnieks" konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.

Lēmums

395

Par Lielvārdes novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

396

Par Lielvārdes novada domes 30.01.2013.  noteikumu "Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas gadadienu atzīmēšanu"" atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Lēmums

397

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr. 417 „Par biedrības “Lielnovads” Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājuma pieņemšanu” atcelšanu.

Lēmums

398

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 30.oktobra ar lēmumu Nr.16 apstiprinātajā Jumpravas internātpamatskolas nolikumā.

Lēmums
399 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra ar lēmumu Nr.450 apstiprinātajos noteikumos Nr.4 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”. Lēmums
400 Par papildu finansējumu sporta atbalstam. Lēmums
401 Par grozījumiem 2015.gada 26.augusta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.228 „Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Lēmums
402

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0677 (Stacijas iela), Lielvārdē, daļas nodošanu patapinājumā VAS "Latvijas dzelzceļš".

Lēmums

Grafiskais pielikums

403

Par nekustamā īpašuma "Silmaļi", Lielvārdes pagastā, sastāvā esošo zemes vienību apvienošanu.

Lēmums
404

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

405

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

406

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
407

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes - Lāčplēša ielā 21A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums
408

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Izsoles noteikumi

409

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā Nr.229 "Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu".

Lēmums
410

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums
411

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.11 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums
412

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Māris & CO" par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums
413

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Veina Plus"par īpašumu Lāčplēša ielā 23B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums
414

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.B.

Lēmums
415

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B.

Lēmums
416

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.T.

Lēmums
417

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I.Balodim.

Lēmums
418

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lēdmanes bāriņtiesas un Jumpravas bāriņtiesas apstiprinātā reorganizācijas plāna izpildes termiņu precizēšanu.

Lēmums

Reorganizācijas plāns

419

Par dāvinājuma – atpūtas soliņa Kaibalā pie Dzejas ozoliem pieņemšanu.

Lēmums


Sēde Nr.16. (13. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

381

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem kultūras projektu konkursā 2016.gadā

Lēmums

382

Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un izglītības fondam „Upe” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Upe-2016” īstenošanai

Lēmums

383

Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanas programmai

Lēmums

384

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jumpravas kultūras nama sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

385

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumā Nr.62 „Par Jumpravas vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

386

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.163 „Par zemes nomu pašvaldības autoceļa „Neatkarības iela” izveidei Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā"

Lēmums

387

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Dzintaram Laganovskim

Lēmums

388

Par Lielvārdes novada pašvaldības izgatavotā suvenīra ar novada svētku simboliem „Nozīmīte ar magnētu” pārdošanas cenas noteikšanu

LēmumsSēde Nr.15. (6. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

380

Par finansējuma piešķiršanu neparedzamu ārkārtas apstākļu situācijā darījuma ar kapitālsabiedrību Riverside HK Ltd izvērtējumam

LēmumsSēde Nr.14. (29. jūnijs) Darba kārtība Audio ieraksts

339

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

340

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvārasaistošajos noteikumos Nr.1 ‘Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

341

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” izdošanu

Lēmums

342

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.13 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

343

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu

Lēmums

344

Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Uzraudzības ziņojums (2015)

Lēmums

345

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana

Lēmums

346

Par grozījumiem Lielvārdes pamatskolas nolikumā

Lēmums

347

Par uzdevumu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļai sagatavot izmaiņas 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”

Lēmums

348

Par Lielvārdes novada logo apstiprināšanu

Lēmums

349

Par Lielvārdes novada administrācijas nodaļas Lielvārdes novada pašvaldības policija reorganizāciju (statusa maiņa)

Lēmums

350

Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.165 „Par kultūras nama „Lielvārde” sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

351

Par finansējuma piešķiršanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai telpu remontam

Lēmums

352

Par finansējuma piešķiršanu Kaibalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošanai

Lēmums

353

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

354

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Tēvu tēvu laipas mestas” īstenošanai

Lēmums

355

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” ugunsdrošības prasību nodrošināšanai

Lēmums

356

Par atkārtotu projektu konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums

357

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lielvārdes mūzikas skolas bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektam „Latviskās dzīvesziņas pamatu apguve – radošās darbnīcas Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem” īstenošanai

Lēmums

358

Par finansējuma piešķiršanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai dambretes pulciņa dalībnieču Anetes Baltauses un Lindas Barkovskas un viņu trenera Dzintara Kaņepa dalības nodrošināšanai Eiropas jaunatnes 100 lauciņu dambretes čempionātā Baltkrievijā

Lēmums

359

Par finansējuma piešķiršanu kultūras namam „Lielvārde” notekūdeņu cauruļu nomaiņai

Lēmums

360

Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā

Lēmums

361

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. par īpašumu Lielvārdē

Lēmums

362

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmumā Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšana

Lēmums

363

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā.

Lēmums

1.pielikums

364

Par nekustamā īpašuma Laimdotas iela 57A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā

Lēmums

365

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

366

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

367

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 14.04.2016. lēmumā Nr.239 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.20 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu”

Lēmums

368

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

369

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu telpas nomas tiesību izsoli

Lēmums

Noteikumi

370

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību „Ausekļa nams 15” par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 7C, Lielvārdē, zemes daļas nomu

Lēmums

371

Par papildus finansējumu un finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana” projektu konkursā 2016.gadā

Lēmums

372

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.2 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

373

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „Gatves”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

374

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.57 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

375

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

Lēmums

376

Par Lielvārdes novada domes 31.03.2016. lēmuma Nr.128 „Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Savienības struktūrfondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros” atcelšanu

Lēmums

377

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Līgai Zariņai

Lēmums

378

Par atkārtotu Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras projektu konkursa izsludināšanu

Lēmums

379

Par papildus finansējuma piešķiršanu projektam ”Afišu stabu izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā”

LēmumsSēde Nr.13. (3. jūnijs) / ārkārtas

Slēgtā sēdeSēde Nr.12. (25. maijs) Darba kārtība Audio ieraksts

303

Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

304

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

305

Par noteikumu Nr.9 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība pārvalda pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumus

Lēmums

Noteikumi

306

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lēmums

307

Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma – izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai

Lēmums

308

Par Lielvārdes novada svētku „Zīmju ceļš” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

309

Par grozījumiem Lēdmanes pamatskolas nolikumā

Lēmums

310

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nosaukumā un skolas nolikumā

Lēmums

311

Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām

Lēmums

312

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sociālā dienesta un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas tāmēs

Lēmums

313

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada svētkiem 2016.gadā „Zīmju ceļš Māras zīmē”

Lēmums

314

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizācijai

Lēmums

315

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Velonovietnes uzstādīšanai Lielvārdē pie Lielvārdes dzelzceļa atacijas

Lēmums

316

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolai elektriskās plīts iegādei

Lēmums

317

Par darba samaksu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei V.Volontei par laika periodu no 2013.gada 20.jūnija līdz 2015.gada 8.jūlijam

Lēmums

318

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

319

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšamās mašīnas GAZ 66 atsavināšanu izsolē

Lēmums

320

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietota apkures katla UK 800 (iegādāts 2005.gada 25.jūlijā)  atsavināšanu.

Lēmums

321

Par pašvaldības kustamās mantas 58,10 m3 malkas atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

322

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0309, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

Lēmums

323

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

324

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā „mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

325

Par sociālā dzīvokļa „Cīruļi”-7, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums

326

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. V. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

Lēmums

327

Par Lielvārdes novada kultūras centra direktora iecelšanu

Lēmums

328

Par dzīvojamās mājas Avotu iela 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Lēmums

329

Par papildus finansējumu naudas balvas piešķiršanai biedrības „Sporta klubs „Lielvārde”” vīriešu virslīgas florbola komandai

Lēmums

330

Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2016.gadā.

Lēmums

331

Par finansējuma piešķiršanu lietus ūdens kolektora un skataku avārijas tehniskā stāvokļa novēršanai Avotu ielas masīvā Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

332

Par Lielvārdes novada pašvaldības rīcību saistībā ar bijušā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa darbībām, parakstot vekseli („Promissory Note”) par 200milj. EUR ar kapitālsabiedrību Riverside HK Ltd.

Lēmums

333

Par vienošanās nostiprināšanu par sadarbību starp Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, Ķeguma novada pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldību izglītības, sporta, kultūras un sociālajā jomā.

Lēmums

334

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 15.septembra lēmuma Nr.304 „Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā” atcelšanu

Lēmums

335

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā

Lēmums

336

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V.Volontei

LēmumsSēde Nr.11. (17. maijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

300

Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

Lēmums

301

Par piedalīšanos un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē”

Lēmums

302

Par piedalīšanos projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Aprīkojuma uzlabošana Lielvārdes novada kultūras iestādēs”

LēmumsSēde Nr.10. (29. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

298

Par Lielvārdes novada konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

299

Par pilnvarotā pārstāvja izvirzīšanu Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresam un biedru sapulcei 2016.gada 20.maijā

LēmumsSēde Nr.9. (27. aprīlis) Darba kārtība Audio ieraksts

246

Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Stratēģija

247

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums 

248

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

249

Par nolikuma „Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Struktūrshēma

250

Par noteikumu Nr.7 „Par pakalpojumu cenas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

251

Par noteikumu Nr.8 „Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi 

252

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.martā ar lēmumu Nr.49 apstiprinātajos „Noteikumos par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā”

Lēmums

253

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras 2015.gada darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

254

Par galvojuma sniegšanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” būvprojekta finansēšanai un projekta „Katlu mājas pārbūve un skursteņa demontāža „Āres”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads” finansēšanai

Lēmums  

255

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšana” 1.pielikumā

Lēmums 

Pielikums

256

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšana” 19.pielikumā

Lēmums  

Pielikums

257

Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu infrastruktūras atjaunošanai/remontam sadalījums pa ielām/ceļiem

Lēmums

258

Par piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanai izmantošanu

Lēmums 

259

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķu maiņu)

Lēmums  

260

Par SIA „ELHANOR” parādu norakstīšanu

Lēmums

261

Par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

262

Par Jumpravas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

263

Par Lēdmanes bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

264

Par Lāčplēša bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums 

265

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Lielvārdes pamatskolas vienības jauniešiem

Lēmums 

266

Par Jumpravas vidusskolas 10.klasi 2016./2017.mācību gadā

Lēmums 

267

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ineses Mednes atbrīvošanu

Lēmums 

268

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes Mūzikas skolas direktores Mārītes Puriņas atbrīvošanu

Lēmums 

269

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanu

Lēmums  

270

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktora amata algas noteikšanu

Lēmums  

271

Par Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

272

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

273

Par dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā „Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

274

Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

275

Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 29.augusta sēdes Nr.9 lēmuma Nr.40 „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar ēku „Gundegas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, tiesisko valdītāju Vitoldu Zosēnu”

276

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, sadalīšanu

277

Par nekustamā īpašuma „Cielavas”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Cielavas”

Lēmums  

278

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Lejnieki”

Lēmums

279

Par nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

280

Par nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

281

Par nekustamā īpašuma „Tauriņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

282

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Muižas iela”, Lielvārdē, daļas iznomāšanu

283

Par nedzīvojamo telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nomniekiem

Lēmums  

284

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes – Lāčplēša ielā 21A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu SIA „Māri&Co”

285

Par grozījumiem 01.09.2000. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./12 par telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (Īves aptieka)

286

Par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai

287

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Muižas iela”, Lielvārdē, daļas atsavināšanu

288

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums  

289

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums  

290

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu izsolē

Lēmums  

291

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

292

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

293

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

294

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar P. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

295

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

296

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A. S.

297

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējā auditora 2016.gada 15.februāra ziņojuma audita lietā Nr.2015/11/3.9 „Par audita veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijā” ieteikumu izpildiSēde Nr.8. (14. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

160

Par SIA „Eco Recycling” Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” Kaibalas filiālei sniegtā dāvinājuma – bērnu rotaļu laukuma pie Kaibalas skolas – pieņemšanu.

161

Par grozījumiem Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” izdevuma tāmē (budžeta plānoto pasākumu mērķa maiņa)

 

162

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai ledusskapja iegādei.

Lēmums

163

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram gāzes noplūdes novēršanai

Lēmums

164

Par atļauju iegādāties un pārdot Lielvārdes novada tūrisma informācijas centrā informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)

Lēmums

165

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā

Lēmums

166

Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada kultūras centra direktora amata vietu

Lēmums

Konkursa nolikums

167

Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu Rukmanes ārsta praksei

 

168

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša laukums 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

169

Par nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

170

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.125 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

171

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.124 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

172

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.123 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

173

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.121 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

174

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.120 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

175

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.118 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

176

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.117 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

177

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.115 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

178

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.114 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

179

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.111 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

180

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.109 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

181

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.106 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

182

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.105 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

183

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.103 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

184

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.101 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

185

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.100 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

186

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.99 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

187

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.97 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

188

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.96 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

189

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.95 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

190

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.94 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

191

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.91 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

192

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.90 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

193

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.89 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

194

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.87 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

195

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.88 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

196

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

197

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

198

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

199

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

200

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

201

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.73 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

202

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.72 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

203

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.71 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

204

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.70 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

205

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.69 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

206

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.67 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

207

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.65 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

208

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.64 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

209

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.62 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

210

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.61 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

211

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.60 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

212

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.59 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

213

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.58 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

214

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.55 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

215

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.54 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

216

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.53 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

217

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.50 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

218

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.49 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

219

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.48 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

220

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.47 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

221

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.46 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

222

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.44 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

223

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.43 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

224

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.41 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

225

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.40 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

226

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.39 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

227

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.37 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

228

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.35 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

229

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.34 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

230

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.33 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

231

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

232

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.29 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

233

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.28 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

234

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.26 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

235

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.25 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

236

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.24 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

237

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.23 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

238

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.21 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

239

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.20 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

240

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.16 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

241

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.15 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

242

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.14 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

243

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

244

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.7 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

245

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.4 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 Sēde Nr.7. (31. marts) Darba kārtība Audio ieraksts

108

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

109

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē” izdošanu

Lēmums

110

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

111

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu

Lēmums

112

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”” precizēšanu

Lēmums

113

Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

114

Par grozījumiem – Lielvārdes novada pašvaldības konkursa „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikumā.

Lēmums

115

Par nolikuma „Lielvārdes novada pašvaldības konkurss „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” apstiprināšanu

Lēmums

116

Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

117

Par pasākuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde – gadatirgus Lielvārdē” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

118

Par Aigara Šmata izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāva.

Lēmums

119

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāva apstiprināšanu.

Lēmums

120

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.

Lēmums

121

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Vitai Volontei

Lēmums

122

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas un Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

123

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

124

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.3 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu Kultūras projektu konkursam” apstiprināšanu, prioritāšu noteikšanu un finansējumu 2016. gadā.

Lēmums

125

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.4 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektu konkursam” apstiprināšanu, prioritāšu noteikšanu un finansējumu 2016.gadam.

Lēmums

126

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.5 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana”” apstiprināšanu

Lēmums

127

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana”” apstiprināšanu un finansējumu 2016.gadam.

Lēmums

128

Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Savienības struktūrfondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Lēmums

129

Par Lielvārdes novada domes 30.01.2013. sēdes Nr.1 lēmuma Nr.31 „Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu” un Lielvārdes novada domes 27.01.2016. lēmuma Nr.47 „Par grozījumiem 30.01.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.31”Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu" atcelšanu.

Lēmums

130

Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „Lielvārdes Remte”

Lēmums

131

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22 par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (PII „Pūt vējiņi”)

132

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu

Lēmums

133

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma „Sila Mala”, Lēdmanes pagastā, lauksaimniecības zemes apmežošanu

Lēmums

134

Par zemes vienību „Individuālais augļu dārzs Nr.195” un „Individuālais augļu dārzs Nr.196”, Lielvārdē, apvienošanu.

135

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Ziedoņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

136

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

137

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

138

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

139

Par Lielvārdes novada domes 25.11.2015. sēdes lēmuma Nr.454 atcelšanu.

Lēmums

140

Par Lielvārdes novada pašvaldības pilnvarojumu slēgt kapavietas uzturēšanas līgumus pašvaldībai piederošajos kapos Lielvārdes novada teritorijā.

Lēmums

141

Par nekustamā īpašuma ‘Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

142

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

143

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

144

Par dzīvojamā mājas Raiņa iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Raiņa nams 9B”

Lēmums

145

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas – lietota traktora MTZ-82 atsavināšanu

Lēmums

146

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – malkas atsavināšanu.

Lēmums

147

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšamās automašīnas GAZ-66 atsavināšanu

Lēmums

148

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

149

Par bezcerīgo debitoru īres parādu norakstīšanu Lēdmanes pagastā.

150

Par Lielvārdes novada domes 28.01.2015. sēdes lēmuma Nr.3 atcelšanu.

Lēmums

151

Par dāvinājuma – dzīvokļa īpašuma Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pieņemšanu

152

Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikumā apstiprināšanu.

Lēmums

153

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algas apstiprināšanu” 22. pielikumā.

Lēmums

154

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 1. pielikumā.

Lēmums

Pielikums

155

Par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

156

Par papildus finansējuma piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros nepieciešamo būvprojektu sagatavošanai

Lēmums

157

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša laukums 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

158

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

159

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnēSēde Nr.6. (24. februāris) Darba kārtība Audio ieraksts

52.

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”’ izdošanu.

Lēmums

53.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu.

Lēmums

54

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi” izdošanu

Lēmums

55

Par komisijas apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām.

Lēmums

56

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam” redakcijas pilnveidošanu.

Lēmums

57

Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam.

Lēmums

58

Par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

59

Par noteikumu Nr.1 „Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 „Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”” izdošanu

Lēmums

60.

Par noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība” apstiprināšanu.

Lēmums

61

Par” Lielvārdes novada ielu, autoceļu un tiltu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” apstiprināšanu.

Lēmums

62

Par Jumpravas vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

63

Par Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

64

Par finansējuma piešķiršanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” cirkulācijas sūkņa nomaiņai

Lēmums

65

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei kopētāja iegādei.

Lēmums

66

Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu īpašumam ”Dzeguzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.

67

Par bezcerīgo debitoru SIA „B.M.S.W.-13” parādu norakstīšanu.

68

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

69

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

70

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

71

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tauriņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

72

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pārupes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

73

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli.

Lēmums

74

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoli.

75

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes „Jumpravas speciālā internātpamatskola” kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu.

Lēmums

76

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu (inženierbūvju), kas atrodas uz citām personām piederošas zemes, uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu

Lēmums

77

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Mēness ielā 12, Lielvārdē un „Kaibalas skola”, Lielvārdes pagastā, sadalīšanu.

Lēmums

78

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Stacijas ielā 30, Smilšu ielā 1A, Miera ielā 10, Lielvārdē.

79

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.13 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novada izīrēšanu

80

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

81

Par dzīvokļa Nr.5 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

82

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.15 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņu pagarināšana.

83

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

84

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

85

Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.

86

Par izstāšanos no biedrības „Daugavas Savienība”

Lēmums

87

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2016.gadam apstiprināšanu

Lēmums

88

Par Lielvārdes novada domes deputātes Vitas Volontes atbrīvošanu no Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas un Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekļa pienākumiem

Lēmums

89

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Āboliņa ievēlēšanu par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekli

Lēmums

90

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu„ 24.pielikumā

Lēmums

91

Par atļauju valsts amatpersonu amata savienošanai Raitim Jirgensonam

Lēmums

92

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ainaram Puķītim

Lēmums

93

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Līgai Zariņai

Lēmums

94

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas un Lielvārdes Mūzikas skolas izdevumu tāmēs

Lēmums

95

Par domes priekšsēdētāja Imanta Baloža nodrošināšanu ar dienesta automašīnu

Lēmums

96

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 22.novembra starpziņojumu audita lietā Nr.2014/11/3.6 „Par audita veikšanu Lielvārdes pašvaldības atlīdzības un personāla vadības sistēmai” ieteikumu izpildi

97

Par Lielvārdes novada bāriņtiesas reorganizāciju

Lēmums

98

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizāciju

Lēmums

99

Par finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu tērpu iegādei

Lēmums

100

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Imantam Balodim

Lēmums

101

Par Gvido Vītoliņa izslēgšanu no Lielvārdes novada domes komisiju sastāva

Lēmums

102

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 29.oktobra sēdē Nr.19 ar lēmumu Nr.366 apstiprinātajā nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”.

Lēmums

103

Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldības ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu

Lēmums

104

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai „Kokaiņi”, Jumpravas pagastā.

105

Par projekta „Piebraucamie ceļi pie Lielvārdes pamatskolas, Lielvārdē, Lielvārdes novadā” realizāciju

Lēmums

106

Par svara ierobežojuma zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības autoceļiem Lielvārdes pagastā.

Lēmums

107

Par Lielvārdes novada domes deputātes Anitas Streiles ievēlēšanu par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekli

LēmumsSēde Nr.5. (27. janvāris) Darba kārtība Audio ieraksts

10.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

Pielikumi

11.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 20111.-2017.gadam” aktualizētā investīciju un Rīcības plāna apstiprināšanu

Lēmums

12.

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

13

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

Lēmums

14

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” izdošanu

Lēmums

15

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

Lēmums

16

Par Lielvārdes novada valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksai sadales komisijas nolikuma apstiprināšanai

Lēmums

17.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2016.gada janvāra – augusta mēnešiem

Lēmums

18

Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, VPII vadītāju vietniekiem un pedagogiem, kas izglīto bērnus no piecu gadu vecuma

Lēmums

19

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu

Lēmums

20

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanu

Lēmums

21.

Par Lielvārdes Mūzikas skolas un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums


Reorganizācijas plāns

22

Par finansiālu atbalstu grāmatas „Vidzemē man būt!” izdošanai un grāmatas iegādei

Lēmums

23

Par dāvinājumu – inženierbūves – ceļa Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pieņemšanu

Lēmums

24

Par nekustamā īpašuma „Karpīši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

25

Par nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

26

Par nekustamā īpašuma „Viļņi-1”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

27

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Individuālais augļu dārzs Nr.140”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

28

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu S. D. par īpašumu Paegļu ielā 2, Lielvārdē

29

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu L. M. par īpašumu Krīvu ielā 4, Lielvārdē

30

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M. K. par īpašumu Gunāra Priedes ielā 6, Lielvārdē

31

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu L. S. par īpašumu Ausekļa ielā 5B, Lielvārdē

32

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu I. D. par īpašumu Upes ielā 13

33

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J. L. par īpašumu „Intas”-6

34

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi dzēšanu A. P. par īpašumiem „Priedīši-bij.” un „Akācijas”-3

35

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. P.

36

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Lobēlijas”, Lēdmanes pagastā

Lēmums

37

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Mazzariņu ielā, Zariņu ielā un Jaunās stacijas ielā, Lielvārdē

Lēmums

38

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lēdmanes ielā 6, Lielvārdē

Lēmums

39

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0070 („Druviņas”),7464 006 0301 („Ligzdiņas”) un 7464 006 0331 („Mētras”) apvienošanu

Lēmums

40

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0145 („Eglāji”) un 7464 006 0144 („Zemgaļi 1”) apvienošanu

Lēmums

41

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0786 (Stacijas iela) sadalīšanu

Lēmums

42

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Ozolu ielā 1B, Lielvārdē

Lēmums

43

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Skolas Internāts”, Lēdmanes paqgastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

44

Par dzīvokļa Nr.31 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

45

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

46

Par dzīvojamo telpu „Skolas internāts”-2, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu R. M. uz darba tiesisko attiecību laiku

47

Par grozījumiem 30.01.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.31 „Par pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu

Lēmums

48

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamas mantas nodošanu materiālajā atbildībā un uzskaitē Lielvārdes novada sociālajam dienestam

Lēmums

49

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 11.novembra ieteikumu izpildi Audita lietā Nr.11-3.6 „Par audita veikšanu Lielvārdes pašvaldības atlīdzības un personāla vadības sistēmai”

Lēmums

50

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 30.jūnija ieteikumu izpildi Audita lietā Nr.11-3.5 „Par audita veikšanu Lielvārdes novada sporta centrā”

Lēmums

51

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

LēmumsSēde Nr.4. (22. janvāris) / ārkārtas

9

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas priekšsēdētāja vēlēšanām

LēmumsSēde Nr.3. (20. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

5

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas direktora iecelšanu

Lēmums

6

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Mazitānu, savstarpēji vienojoties

Lēmums

7

Par Lielvārdes novada domes deputāta Imanta Baloža atbrīvošanu no Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas locekļa pienākumiem

Lēmums

8

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Āboliņa ievēlēšanu par Tautsaimniecības komitejas locekli

LēmumsSēde Nr.2. (11. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

3

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām

Lēmums

4

Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotās grāmatas „Daugavas malā, Ķeguma galā. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs” pārdošanas cenas noteikšanu

LēmumsSēde Nr.1. (7. janvāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

1

Par grozījumiem 2015. gada 28. oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā

Lēmums

2

Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu

Lēmums X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu