Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Sēde Nr.29. (30. decembris) Darba kārtība Audio ieraksts

479

Saistošie noteikumi Nr. 24 "Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām” atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Lēmums

480

Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā””

Lēmums

481

Par saistošo noteikumu Nr.26 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” izdošanu

Lēmums

482

Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā””

Lēmums

483

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.21 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”” precizēšanu

Lēmums

484

Par nolikuma “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem - Atzinību un Pateicību” apstiprināšanu

Lēmums

485

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 25.septembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.25 „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes apstiprināšanu”

Lēmums

486

Par noteikumu „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību” apstiprināšanu

Lēmums

487

Par finanšu līdzekļu efektīvu un lietderīgu izmantošanu Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs

Lēmums

488

Par papildus finansējuma piešķiršanu apbedīšanas pabalstu un bērna dzimšanas vienreizējo pabalstu izmaksai

Lēmums

489

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai gāzes degļa nomaiņai sporta zālē

Lēmums

490

Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

491

Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

492

Par Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darba samaksu

Lēmums

493

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvās komisijas darba samaksu

Lēmums

494

Par Lielvārdes novada pašvaldības izsniegto interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču maksu

Lēmums

495

Saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets””

Lēmums

496

Par Lielvārdes novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Lēmums

497

Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi

Lēmums

498

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr.387 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 2.pielikumā

Lēmums

499

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr.387 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 19.pielikumā

Lēmums

500

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A. R. par īpašumu „Sausēji”

501

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I. M. par īpašumu „Piegāzes”

502

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu B. R. par īpašumu Avotu ielā 1-15

503

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu G. L. par īpašumu Stacijas ielā 22A

504

Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.9 lēmuma Nr.22 “Par Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu

Lēmums

505

Par Lielvārdes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra vajadzībām telpu nomas atlases rezultātiem un telpu nomas līguma noslēgšanu

Lēmums

506

Par Lielvārdes novada ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanu un plānoto investīciju apmēra apstiprināšanu

Lēmums

507

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

508

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnauši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

509

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viļņi-1”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes nomas ar apbūves tiesībām pirmās rakstiskās izsoles rīkošanu

Lēmums

510

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

511

Par telpu nomas maksas samazināšanu Kaibalas jauniešu teātra grupai

Lēmums

512

Par nekustamā īpašuma „Karpīši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

513

Par dzīvokļa Nr. 4 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

514

Par dzīvokļa Nr.64 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

515

Par dzīvokļa Nr.19 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

516

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai slēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar I. K.

517

Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumus

518

Par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu

Lēmums

519

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

520

Par piemaksu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniekam par papildus darbu, veicot domes priekšsēdētāja amata pienākumus

Lēmums

521

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Elitai Ozoliņai

LēmumsSēde Nr.28. (22. decembris) / ārkārtas Darba kārtība

Slēgtā sēdeSēde Nr.27. (1. decembris) / ārkārtas Audio ieraksts

473

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa atbrīvošanu no amata.

Lēmums

474

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka pirmā paraksta tiesībām.

Lēmums

475

Par deputāta Jāņa Āboliņa veiktajām darbībām saistībā ar kapitālsabiedrību Riverside HK Ltd. Un to izvērtēšanu

LēmumsSēde Nr.26. (1. decembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

470

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Imanta Baloža atbrīvošanu no amata

Lēmums

471

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām

Lēmums

472

Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļa ievēlēšanu

LēmumsSēde Nr.25. (25. novembris) Darba kārtība Audio ieraksts

431.

Par Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

432

Par noteikumu Nr.6 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos” apstiprināšanu.

Lēmums

433

Par instrukcijas „Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

434

Par projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III.kārta” saskaņošanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu

Lēmums

435

Par līdzfinansējumu projektam „Afišu stabu izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā”.

Lēmums

436

Par SIA „Jumava” grāmatas „Gunāra Priedes dzīve un darbi” ceturtā sējuma iegādi

Lēmums

437

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 10.novembra lēmumā Nr.424 „Par atbalstu dalībai Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2015”

Lēmums

438

Par nekustamā īpašuma „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

439

Par nekustamā īpašuma „Vecstrumalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, būvju ½ domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu

440

Par 2013.gada 14.janvārī noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.JUPP/2-5/13/1 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu

441

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes un biedrības „Mājas sajūta” 2015.gada 16.janvārī noslēgtā nedzīvojamo telpu „Vecavoti”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, nomas līguma Nr.1601/2015. termiņa pagarināšanu

Lēmums

442

Par S. M. izīrētā pašvaldības dzīvokļa Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā maiņu pret neizīrēto pašvaldības dzīvokli Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

443

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Lielvārdes novada teritorijā.

Lēmums

444

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Mednieku ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

445

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Lakstīgalu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

446

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

447

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Lakstīgalu ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

448

Par nekustamā īpašuma lietošanas mŗķu precizēšanu zemes vienībām Andreja Pumpura ielā 20B un Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

449

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Laivu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

450

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Birzes ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

451

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Lielčuibas”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā.

Lēmums

452

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.novembra sēdes Nr.21 lēmumā Nr.11”Par starptautisku tautas deju festivāla „Maģiskā Lielvārdes josta” organizēšanu Lielvārdes novadā”

Lēmums

453

Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”

Lēmums

454

Par pilnvarojumu slēgt kapavietas uzturēšanas līgumus Lielvārdes novada pašvaldībai piederošos kapos Lielvārdes novada teritorijā

Lēmums

455

Par sociālā dzīvokļa Nr.7, mājā „Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, īres līguma atjaunošanu I. B..

456

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. R.

457

Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu I. K. par īpašumu „Ruduļi”

458

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu

Lēmums

459

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

460

Par Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu

Lēmums

461

Par Lielvārdes novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves atlases kritēriju priekšlikumu projekta virzīšanu publiskajai apspriešanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Lēmums

462

Par Rūtas Kolužas sastādītās kultūrvēsturiskās grāmatas maketa „Daugavas malā, Ķeguma galā” dāvinājuma pieņemšanu

Lēmums

463

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums

464

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Viļņi 1”, Jumpravas pagastā, daļas nodošanu lietošanā Lielvārdes novada pašvaldības aģentūrai

Lēmums

465

Par nekustamā īpašuma „Ceļš Kadiķi – M Sola” maiņu pret Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „M Sola 3” Jumpravas pagastā

466

Par Gunas Jansones iecelšanu par jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku.

Lēmums

467

Par konkursa organizēšanu uz Jumpravas vidusskolas direktora amata vietu

Lēmums

468

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes Mūzikas skolas un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju

Lēmums

469

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmumā Nr.387 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatau algu apstiprināšanu” 20.pielikumā.

LēmumsSēde Nr.24. (20. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

430

Par Jumpravas vidusskolas direktora Jāņa Leiduma atbrīvošanu no amata

LēmumsSēde Nr.23. (10. novembris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

420

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta lēmuma Nr.51 „Par dāvinājuma „Trimdas literatūras „Grāmatu klēts”” krājuma pieņemšanu”

Lēmums

421

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra sēdes (protokols Nr.22) lēmumā Nr.388 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 20116.-2027.gadam” redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

422

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 2015.gada 15.septembra sēdes lēmumā Nr.281 „Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.38 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu”

423

Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”

Lēmums

424

Par atbalstu dalībai Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2015”.

Lēmums

425

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 12.oktobra lēmumā Nr.360 „Par Lielvārdes novada domes deputāta Aivara Troska deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.

Lēmums

426

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 12.oktobra lēmumā Nr.361 „Par Lielvārdes novada domes deputāta Jura Reihlera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.

Lēmums

427

Par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Lēmums

428

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.155 „Par sadarbības turpināšanu ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Ogres novada un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanā”

Lēmums

429

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā”.

Lēmums


Sēde Nr.22. (28. oktobris) Darba kārtība Audio ieraksts

367

 

Saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 205. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums””

Lēmums

368

 

Saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Lēmums

369

 

Saistošie noteikumi Nr. 20 “Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Lēmums

370

 

Saistošie noteikumi Nr. 21 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par   maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā””

Lēmums

371

 

Saistošie noteikumi Nr. 22 “Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Lēmums

372

 

Saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada budžets”

Lēmums

373

 

Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

374

 

Par Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

375

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

376

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

377

 

Par grozījumiem nolikumā “Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”

Lēmums

378

 

Noteikumi Nr.3 “Par Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”

Lēmums

379

 

Nolikumi Nr.4 “Par mācību maksas kompensēšanu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem”

Lēmums

380

 

Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas vidusskolai radio mezgla atjaunošanai papildus finansējumu Jumpravas vidusskolai

Lēmums

381

 

Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai Jumpravas vidusskolā 2015.gada septembra – decembra mēnešiem

Lēmums

382

 

Par Lielvārdes novada domes 21.07.2015. lēmuma Nr.190 “Par Lielvārdes novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi” precizēšanu

Lēmums

383

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”

Lēmums

384

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”

Lēmums

385

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdes nr.5 lēmuma Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā

Lēmums

386

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2. pielikums

Lēmums

387

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

388

 

Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016-2027.gadam” redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apsaimniekošanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums

389

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām “Viļņi 1”, Jumpravas pagastā

Lēmums

390

 

Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

391

 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

392

 

Par nekustamā īpašuma Muiža iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

393

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

394

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sila – mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes nomas ar apbūves tiesībām pirmās rakstiskās izsoles rīkošanu

Lēmums

395

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

396

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16, Edgara Kauliņa alejā 13, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

397

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

398

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

399

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums

400

 

Par nomas līguma slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par zemes gabala Ausekļa iela 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā nomu

Lēmums

401

 

Par 18.12.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas līguma Nr.2-5.1/11 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (Z/S “Kumelītes”)

Lēmums

402

 

Par 18.12.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas līguma Nr.2-5./13 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (G. R.)

403

 

Par dzīvokļa Nr.4 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

404

 

Par dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā māja “Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

405

 

Par dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā māja “Intas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

406

 

Par bijušā domes priekšsēdētāja A. Troskas 2015. gada 25.februārī izdotā rīkojuma Nr. LNP/4-1/15/49, “Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei V. Volontei” atcelšanu

Lēmums

407

 

Par bijušās domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces V. Volontes 2015. gada 25.februārī izdotā rīkojuma Nr. LNP/4-1/15/48,”Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētājam A. Troskam” atcelšanu

Lēmums

408

 

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Inesei Geltei

Lēmums

409

 

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanu Dacei Nikolaisonei

Lēmums

410

 

Par atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam Jānim Āboliņam

Lēmums

411

 

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 15.jūlija lēmuma Nr.LNP/1.2-8/15/1547,”Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu M. K.”, apstrīdēšanu

 

412

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E.M..

413

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.B..

 

414

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Ē.V..

 

415

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J.M..

 

416

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmēs

Lēmums

417

 

Par biedrības “Lielnovads” valsts karoga un karoga masta dāvinājuma pieņemšanu

Lēmums

418

 

Par Lielvārdes novada domes 30.09.2015.saistošo noteikumu Nr.16 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 ”Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi”, precizēšanu

Lēmums

419

 

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.02.2015. lēmumā Nr.17 ”Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu”

LēmumsSēde Nr.21. (16. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība

Slēgtā sēde

366

 

Par nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa alejā 15-10, Lielvārdē (bijušais īpašums „Kokneši”) iegādi izsolēSēde Nr.20. (12. oktobris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

360

Par Lielvārdes novada domes deputāta Aivara Troska deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Lēmums

361

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jura Reihlera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Lēmums

362

Par vienošanās „Par zaudējumu labprātīgu atlīdzināšanu”, noslēgtu 02.10.2015. starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „SERVISS MŪŽĪBA”, apstiprināšanu

Lēmums
363

Par grozījumiem 29.07.2015. Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.203 „Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotās grāmatas "Mana un Tava Lielvārde" pārdošanas cenas noteikšanu”

Lēmums
364

Par pašvaldības konkursu “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” 2016. gadā

Lēmums
365

Par Lielvārdes novada domes kārtējās sēdes 28.10.2015. sākuma laika noteikšanu

Lēmums


Sēde Nr.19. (30. septembris) Darba kārtība Audio ieraksts

316

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

317

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets” izdošanu

Lēmums

318

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas būves Lielvārdē”

Lēmums

319

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra Nr.6 Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi” izdošanu

Lēmums

320

Par Lielvārdes novada domes 26.08.2015. saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu.

Lēmums

321

Par saistošo noteikumu Nr.17 ”Par Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu

Lēmums

322

Par grozījumiem vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā

Lēmums

323

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 26.02.2014.gada 26.februāra lēmumā Nr.50 apstiprinātajās vadlīnijās „Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Lielvārdes novadā”

Lēmums

324

Par Lielvārdes novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

325

Par Lielvārdes novada pašvaldības Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

326

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma „GODA LIELVĀRDIETIS” nolikumā

Lēmums

327

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumā

Lēmums

328

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 10.12.2014.lēmumā Nr.441 „Par komisijas ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai izveidošanu”

Lēmums

329

Par Lēdmanes novada Lēdmanes bāriņtiesas locekles Zojas Kašas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas

330

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības   un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2015.gada septembra – decembra mēnešiem.

Lēmums

331

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta noteikšanu un atvaļinājuma pabalsta apmēru.

Lēmums

332

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta noteikšanu un atvaļinājuma pabalsta apmēru.

Lēmums

333

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai gāzes skaitītāja remontam un montāžai

Lēmums

334

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas maksas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

335

Par Lielvārdes novada domes 15.09.2015. lēmuma Nr.299 „Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu

Lēmums

336

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

337

Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras nama fiziskas personas dibinātiem amatiermākslas kolektīviem „Orions” un „Gemstone”

Lēmums

338

Par telpu nomas maksas samazināšanu kultūras nama „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”

Lēmums

339

Par vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

340

Par Lielvārdes novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā.

Lēmums

341

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. L.

342

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. G.

343

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. J.

344

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. R.

345

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „RDI”

346

Par dzīvokļa Nr.45 Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

347

Par dzīvokļa Nr.29 Raiņa ielā 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

348

Par zemes vienības meža ielā 18A daļas apmaiņu pret zemes vienības Lakstīgalu ielā 12 daļu.

349

Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai Valsts policijas darbības nodrošināšanai.

Lēmums

350

Par 13.03.2006. noslēgtā Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.41 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarināšanu (VAS „Latvijas pasts”)

Lēmums

351

Par 13.03.2006. noslēgtā Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.42 pārjaunošanu un darbības termiņa pagarinā’’sanu (VAS „Latvijas pasts”)

Lēmums

 

352

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības dzīvokļa Nr.5, „Mednieki”, Jumpravā, Lielvārdes novadā, remontam.

Lēmums

353

Par ēkas Raiņa ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā konservācijas darbu veikšanu.

Lēmums

354

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ziemassvētku rūķu gadatirgus organizēšanai 2015.gadā.

Lēmums

355

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”.

Lēmums

356

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā

Lēmums

357

Par Lielvārdes novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu labprātīgu atmaksu.

Lēmums

358

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. Š.

359

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. B.Sēde Nr.18. (23. septembris) / ārkārtas Darba kārtība

313

Par papildus finansējuma piešķiršanu papildus darbiem Pils ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu projektā

Lēmums

314

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu.”

Lēmums

315

Par Kristīnes Zelčas ievēlēšanu par Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas locekli.Sēde Nr.17. (15. septembris) / ārkārtas Darba kārtība

257

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.73 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

258

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.72 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

259

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.70 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

260

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.66 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

261

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.65 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

262

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.64 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

263

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.63 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

264

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.61 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

265

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.59 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

266

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.58 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

267

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.57 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

268

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.56 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

269

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.54 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

270

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.53 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

271

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.52 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

272

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.50 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

273

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.49 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

274

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.48 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

275

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.47 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

276

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.46 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

277

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr45 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

278

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.43 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

279

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.41 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

280

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.39 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

281

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.38 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

282

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.37 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

283

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.36 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

284

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.35 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

285

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.34 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

286

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.31 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

287

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.30 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

288

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.28 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

289

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.27 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

290

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.25 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

291

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.23 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

292

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.21 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

293

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.18 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

294

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.17 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

295

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.15 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

296

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.13 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

297

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.12 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

298

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.11 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

299

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

300

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.4 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

301

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.3 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

302

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.2 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

303

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.1 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

304

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa nozīmēšanu Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatā.

305

Par atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai Jānim Āboliņam

306

Par sagatavošanas klases finansēšanu Lielvārdes Mūzikas skolā un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā.

Lēmums

307

Par grozījumiem 2014.gada 27.augusta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.295 „Par Lielvārdes mūzikas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

308

Par grozījumiem 2010.gada 24.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.21 „Par Jumpravas mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Lēmums

309

Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai katlu mājas „Lomaņi” jumta nomaiņai.

Lēmums

310

Par grozījumiem kultūras nama „Lielvārde” izdevuma tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa).

Lēmums

311

Par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras nama „Lielvārde” pagrabstāva telpas grīdas remontam.

Lēmums

312

Par telpu nepieciešamību Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai.

LēmumsSēde Nr.16. (26. augusts) Darba kārtība Audio ieraksts
213 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu  
214 Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” izdošanu. Lēmums
215 Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2016.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu Lēmums 
216 Par saistošo noteikumu Nr.12 „nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu. Lēmums
217 Par stipendiju nolikuma apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītojamo atbalstam Lēmums
Nolikums
218 Par grozījumiem noteikumos „Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales noteikumi Lielvārdes novadā” Lēmums
219 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvā Lēmums
220 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā Lēmums
221 Par amata vienības „direktora vietnieks mācību darbā” izveidi Lielvārdes novada sporta centrā. Lēmums
222 Par pedagoģisko amata vienību izveidi Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē „Pūt vējiņi” Lēmums
223 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” Lēmums
224 Par papildus finansējuma piešķiršanu Pils ielas, Lielvārdē remontam Lēmums
225 Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai kanalizācijas sistēmas renovācijai Jumpravas pagasta Dzelmēs. Lēmums
226 Par finansējuma piešķiršanu sporta trenažiera – skrejceļa iegādei Lielvārdes novada sporta centra trenažiera zālei. Lēmums
227 Par finansējuma piešķiršanu vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” elektriskās plīts remontam Lēmums
228 Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Lēmums
229 Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietota autobusa MAN atsavināšanu Lēmums
230 Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas – lietota traktora T-40 atsavināšanu. Lēmums
231 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.175 Lēmums
232 Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē. Lēmums
233 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu Lēmums
234 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Lēmums
235 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7B, Lielvārde, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
236 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu.  
237 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. J.  
238 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no L. R.  
239 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. O.  
240

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. J.

 
241

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. L.

 
242 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „Fashion Line”  
243 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „LPK”  
244 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. K.  
245 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „DAVO”  
246 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. T.  
247 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. M.  
248 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. Z.  
249 Par sociālā dzīvokļa mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.  
250 Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Jānim Āboliņam  
251 Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Žannai Stajevskai  
252 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amata algas noteikšanu. Lēmums
253 Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
254 Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” valdījumā esošo dzīvokļu īpašumu Nr.3 Rembates ielā 7, Lielvārdē, Nr.1 un Nr.2 „Dzelzceļa ēka 59.km”, Lielvārdes pagastā, Nr.8 „Senči-6”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā un Nr.3 Ausekļa ielā 5A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā nepārņemšanu Lielvārdes pašvaldības īpašumā. Lēmums
255 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.158 „Par stipendiju iedibināšanu Lielvārdes novada pašvaldības vidusskolu 10.-12. Klašu izglītojamo atbalstam”. Lēmums
256 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Lēmums


Sēde Nr.15. (14. augusts) / ārkārtas Darba kārtība

211

Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas locekļa ievēlēšanu

Lēmums

212

Par Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu

LēmumsSēde Nr.14. (31. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

207

Par Lielvārdes novada domes deputātu atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Lielvārdes novada domes pastāvīgajās komitejās

Lēmums

208

Par Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu

Lēmums

209

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

Lēmums

210

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Mazitāna deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

LēmumsSēde Nr.13. (29. jūlijs) Darba kārtība Audio ieraksts

191

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

192

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

193

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums

194

Par nekustamā īpašuma Parka ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo ēku pārdošanu par brīvu cenu

195

Par dzīvokļa Nr.11 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

196

Par dzīvokļa Nr.5 Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

197

Par dzīvokļa Nr.13 Spīdolas ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

198

Par Lielvārdes novada domes 2015. gada 30. jūnija sēdes Nr.9 lēmumu Nr.185 „Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas atbrīvošanu no amata”

Lēmums

199

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības konkursa „Nevalstisko organizāciju projektu konkursa” projekta realizācijai

Lēmums

200

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu ūdensnotekai ar ŪSIK kodu 415192:02

Lēmums

201

Par piedalīšanos atklātā projektu iesniegumu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Lielvārdes pagastā”

Lēmums

202

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai sporta zāles ieejas mezgla remontam

Lēmums

203

Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotās grāmatas „Mana un Tava Lielvārde” pārdošanas cenas noteikšanu

Lēmums

204

Par ceļa servitūta dzēšanu nekustamajam īpašumam Upes ielā 2B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

205

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Gvido Vītoliņa atbrīvošanu no amata

Lēmums

206

Par Lielvārdes novada domes 2015. gada 30. jūnija sēdes lēmuma Nr.163 atcelšanu

LēmumsSēde Nr.12. (21. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
190. Par Lielvārdes novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Lēmums


Sēde Nr.11. (7. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
187. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces Vitas Volontes atbrīvošanu no amata Lēmums
188. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanām Lēmums
189. Par Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Lēmums


Sēde Nr.10. (7. jūlijs) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts
186.  Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām Lēmums


Sēde Nr.9. (30. jūnijs) Darba kārtība Audio ieraksts

149.

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

2014. gada publiskais pārskats

150.

Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Rīcības un Investīciju plāna apstiprināšanu.

Lēmums

151.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

152.

Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

Darba plāns

153.

Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”” izdošanu.

Lēmums

154.

Par noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

155.

Par sadarbības turpināšanu ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, ogres novada un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanā.

Lēmums

156.

Par Valsts kases iesniegto aizdevumu piemērošanas procentu likmes maiņu

Lēmums

157.

Par papildus finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā. 

Lēmums

158.

Par stipendiju iedibināšanu Lielvārdes novada pašvaldības vidusskolu 10.-12.klašu izglītojamo atbalstam.

Lēmums

159.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un izglītības fonda „Upe” bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekta „Upe” īstenošanai.

Lēmums

160.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mēs Jumpravai” bērnu vasaras nometņu projekta ”Raibā nedēļa” īstenošanai.

Lēmums

161.

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas veterānu komandas dalībniekam V.H.P. alībai Pasaules Maksibasketbola 13.čempionātā.

Lēmums

162.

Par finansējumu biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība” politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.

Lēmums

163.

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros

Lēmums

164.

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

165.

Par kultūras nama „Lielvārde” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

166.

Par vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Lēmums

167.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu mirušām personām par viņu lietojumā bijušajiem īpašumiem.

168.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu.

169.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. Ē.

170.

Par nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

171.
Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.67 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
172. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 5, Lielvārdē, ēkām un būvēm.
173. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu iela 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai. Lēmums
174. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un zemes gabala nodošanu atsavināšanai. Lēmums
175. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli iesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
176. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./30 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu. Lēmums
177.
Par dzīvokļa Nr.24 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu.
178. Par zemes vienību „Individuālais augļu dārzs Nr.42” un „Individuālais augļu dārzs Nr.43”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, apvienošanu.
179. Par iekšējā audita darba plāna 2015.gadam apstiprināšanu. Lēmums
180. Par Lielvārdes novada sporta centrā konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu. Lēmums
181.
Par atļaujas došanu amatu savienošanai Ž. S.
182.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 24.02.2015. lēmumu Nr.11.
183.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 24.02.2015. lēmumu Nr.12.
184. Par Lielvārdes novada domes 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā”” precizēšanu. Lēmums
185. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas atbrīvošanu no amata.Sēde Nr.8. (27. maijs) Darba kārtība Audio ieraksts

127

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Inform. par grozījumiem

Pielikumi 1-7

128

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

129

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

130

Par grozījumiem VPII „Zvaniņš” nolikumā

Lēmums

131

Par noteikumu „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

132

Par Lielvārdes novada logo, moto un leģendas ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu balvu fondam.

Lēmums

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums
3. pielikums

133

Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes apstiprinātajā „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”

Lēmums

134

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošana” nolikumā

Lēmums

135

Par papildu finansējuma sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm

Lēmums

136

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jumpravas mūzikas un mākslas skolai projekta „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai

Lēmums

137

Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei eksperimentālā pārvadājuma maršruta Ogre-Lielvārde-Lēdmane-Lielvārde-Ogre finansēšanai

Lēmums

138

Lēmums par telpu nomas maksas atlaidi Lielvārdes Amatnieku brālībai

Lēmums

139

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 3, Lielvārdē.

Lēmums

140

Par ceļa servitūta noteikšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Meža iela 18A, Lielvārdē un vienošanos par ceļa servitūta izmantošanu

Lēmums

141

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai.

142

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

143

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

144

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

145

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

146

Par atļauju pieņemt/iegādāties un pārdot Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā informatīvos materiālus un preces (suvenīrus).

Lēmums

147

Par grozījumiem 28.12.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.22 lēmumā Nr.15 „Par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Lēmums

148

Par Lielvārdes novada pašvaldības iedzīvotāju deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanas komisijas izveidošanu.

LēmumsSēde Nr.7. (29. aprīlis) Darba kārtība Audio ieraksts

75

Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā

Lēmums

76

Par Lielvārdes novada konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums

77.

Par Lielvārdes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

Lēmums

Kodekss

78

Par Lielvārdes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

79

Par pretkorupcijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

Pretkorupcijas plāns

80

Par Lielvārdes novada Jaunatnes politikas programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Lēmums

Programma

81

Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA „Lielvārdes Remte”

Lēmums

82

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Struktūrshēma

83

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā

Lēmums

84

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikumā

Lēmums

85

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

86

Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

87

Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikumu un finansējumu 2015.gadā

Lēmums

88

Par Lielvārdes novada pašvaldības projektu konkursa „Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju labiekārtošana” nolikumu un finansējumu 2015.gadā.

Lēmums

89

Lēdmanes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

90

Par Lielvārdes novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas konkursa nolikumu

Lēmums

Nolikums

91

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” sarakstos

Lēmums

92

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma”5.pielikumā.

Lēmums

93

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2.pielikumā

Lēmums

94

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.03.2015. lēmumā Nr.72 „Par kārtību, kādā tiek aprēķinātas amatalgas no 2015.gada 1.janvāra”.

Lēmums

95

Par papildus finansējumu atlīdzībai Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm.

Lēmums

96

Par finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm mācību ekskursiju organizēšanai

Lēmums

97

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram elektroniskā tablo remontam

Lēmums

98

Par finansējumu LIZDA Ogres starpnovadu arodbiedrības organizācijas pensionēto izglītības darbinieku pasākumam

Lēmums

99

Par Lēdmanes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

100

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 24.02.2010. sēdes Nr.2 Lēmumā Nr.23 „Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

101

Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmēs

Lēmums

102

Par grozījumiem Lēdmanes pagasta pārvaldes un Lēdmanes pamatskolas izdevumu tāmēs

Lēmums

103

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu

Lēmums

104

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu Nr.5.,6.,8.,40.,67.,71. un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

105

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Laši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

106

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

107

Par dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā „Gatves”, Lēdmanes pagastā. Lielvārdes novadā izīrēšanu

 

108

Par dzīvokļa Nr.4 Lāčlēša ielā 24, Lielvārdes novadā īres īguma pagarināšanu

 

109

Par dzīvokļa Nr.21 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

110

Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

 

111

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu mājā „Cīruļi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads

 

112

Par sociālā dzīvokļa mājās „Cīruļi”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, izīrēšanu I. B.

 

113

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” valdījumā esošo dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.8 un Nr.11 nekustamajā īpašumā „Senči-7”, Kaibala, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā nepārņemšanu Lielvārdes pašvaldības īpašumā

Lēmums

114

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.09.2011 sēdes nr.11 lēmumā Nr.28 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam”Izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Lēmums

115

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Andreja Pumpura ielā 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

 

116

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zvaigžņu ielā 1A, Lielvārdē

 

117

Par zemes vienību ”Individuālais augļu dārzs Nr.182”, „Individuālais augļu dārzs Nr.183” un „Individuālais augļu dārzs Nr.193”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā apvienošanu

 

118

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Žannai Stajevskai

 

119

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

120

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

121

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

122

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar S. C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

123

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar P. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

124

Par izmaiņām Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju vārdiskajā sastāvā

Lēmums

125

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 

126

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa, tiesību nomas līguma slēgšanu ar J. B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

 Sēde Nr.6. (28. aprīlis) / ārkārtas Darba kārtība


Sēde Nr.5. (25. marts) Darba kārtība Audio ieraksts
47   Saistošie noteikumi Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” Lēmums

Saistošie noteikumi
48 Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības attīstības programmas 2015.-2020.gadiem apstiprināšanu. Lēmums

Programma
49. Par noteikumu Nr.1 „Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā” apstiprināšanu. Lēmums

Noteikumi
50 Par Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras projektu konkursa organizēšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu. Lēmums

Nolikums
51 Par dāvinājuma – trimdas latviešu literatūras „Grāmatu klēts” krājuma pieņemšanu. Lēmums
52 Par maksas noteikšanu par vēlētāju parakstu apliecināšanu Lielvārdes novada pašvaldības institūcijās. Lēmums
53 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no G. A.
54 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no R. A.
55 Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas reorganizāciju Lēmums
56 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”1.pielikumā. Lēmums
57 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”2.pielikumā. Lēmums
58 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā. Lēmums
59 Par dzīvokļa Nr.47 Avotu ielā 8, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu
60 Par dzīvokļaNr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.
61 Par dzīvokļa Nr.39 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.
62 Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Voldemāra skola”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla četru nogabalu cirsmas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
63 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžās”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
64 Par dzīvojamās mājas Mēness ielā13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Mēness nams 13”. Lēmums
65 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jumpravas pagastā apvienošanu un nekustamo īpašumu sastāva maiņu. Lēmums
66 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ozolu ielā 7A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
67 Par atļauju SIA „Joker LTD” sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Lāčplēša ielā 25, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
68 Par telpu nomas maksas samazināšanu kultūras namā „Lielvārde” fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Harmonija”. Lēmums
69 Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Orions”. Lēmums
70 Par telpu nomas maksas samazināšanu Jumpravas kultūras namā fiziskas personas dibinātam amatiermākslas kolektīvam „Gemstone”. Lēmums
71 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.01.2015. lēmumā Nr.13 „Par grozījumiem ar Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5 lēmumu Nr.3 apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”. Lēmums
72 Par kārtību, kādā tiek aprēķinātas amatalgas no 2015.gada 1.janvāra. Lēmums
73 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts budžeta Zemkopības ministrijas apakšprogrammas „Zivju fonds” projektu iesniegumu konkursā. Lēmums
74 Par Ogres centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Lēmums


Sēde Nr.4. (18. marts) / ārkārtas Darba kārtība

46

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā Lielvārdes pilsētā” īstenošanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (IV kārta) ietvaros

LēmumsSēde Nr.3. (25. februāris) Darba kārtība Audio ieraksts

15.

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”” izdošanu

Lēmums

Saist.not.

Pask.raksts

16.

Par atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma – izsniegt pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem licences un licencēšanas kartītes pasažieru pārvadāšanai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā, deleģēšanu Ogres novada pašvaldībai.

Lēmums

17.

Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu

Lēmums

18.

Par darba algas likmes noteikšanu Lielvārdes novada sporta centra direktoram

Lēmums

19.

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vadītājai Lielvārdes pamatskolā Ingai Blumfeldei.

Lēmums

20.

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Lielvārdes pamatskolas vienības pieciem jauniešiem.

Lēmums

21.

Par Lielvārdes novada pašvaldības slēgtajos līgumos paredzamo nokavējuma procentu apmēru.

Lēmums

22.

Par nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

23.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 dzīvojamā mājā „Kalnieši”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

24.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”.

Lēmums

25.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 2. pielikumā.

Lēmums

26.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmuma Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” 5.pielikumā.

Lēmums

27.

Par 01.01.1999. noslēgtā nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Nomas līguma Nr.8-2./1 darbības termiņa pagarināšanu (Valsts policija).

Lēmums

28.

Par 27.04.2009. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes daļas nomu Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

29.

Par 02.05.2000. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes nomu Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

30.

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā  par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (VPII „Pūt vējiņi”).

Lēmums

31.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

32.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu.

33.

Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

34.

Par dzīvokļa dzīvojamā mājā „Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu.

35.

Par sociālā dzīvokļa mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž.Č.

36.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 55, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Atzinums

37

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lēdmanes bāriņtiesas un Jumpravas bāriņtiesas 2014.gada darba pārskatiem.

Lēmums

38

Par Kristīnes Rožānes atbrīvošanu no Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.

39.

Par Andra Buholca ievēlēšanu Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekļa amatā.

40.

Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko un stratēģisko (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” akceptēšanu.

Lēmums

41.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības konkursā „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikumā.

Lēmums

42.

Par iedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.

Lēmums

43

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.47, Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

44

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.12.2014. lēmumā Nr.465 „Par pašvaldības īpašumā esošās nekustamās mantas – automašīnas VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr.GP 9949 atsavināšanu”.

Lēmums

45

Par grozījumiem lēmumam „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”

LēmumsSēde Nr.2. (11. februāris) / ārkārtas Darba kārtība Audio ieraksts

14.

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada
budžets” izdošanu

LēmumsSēde Nr.1. (28. janvāris) Darba kārtība Audio ieraksts

1.

Par nolikumu „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”.

Lēmums

Nolikums

2.

Par grozījumiem 28.12.2013. Lielvārdes novada domes sēdē Nr.22 lēmumā Nr.16 „Par Lielvārdes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

3

Par nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

 

4

Par kustamās mantas – nekustamā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, četru cirsmu pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

5

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Valdemāra skola”, Jumpravas pagastā, 1.kvartālā četros nogabalos atrodošās cirsmas pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

8

Par 24.11.2003. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes nomu īpašumā „Gaismas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

 

9

Par dzīvokļa Nr.9 Lāčplēša ielā 23A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu.

 

10

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no M. J.

 

11

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. J.

 

12.

Par rezerves zemes fondā iesaistīto zemes vienību piekritību pašvaldībai

Lēmums

13

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 3.pielikums.

Lēmums X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu