Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pabalsti
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par pabalstiem Lielvārdes novadā 28.06.2018. Konsolidētā versija
Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 31.01.2018. Konsolidētā versija
Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem 28.10.2015. Konsolidētā versija
Par vienreizējo pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai 09.10.2013. Konsolidētā versija


Nodevas
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā 15.12.2017. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi 26.10.2016. Konsolidētā versija
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 16.02.2016. Konsolidētā versija
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2016. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā 19.10.2015. Konsolidētā versija
Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 13.08.2015. Konsolidētā versija
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2015. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā ar precizējumiem 27.08.2014. Konsolidētā versija
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Lielvārdes novadā 19.12.2013. Konsolidētā versija


Izglītība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm 23.10.2018. Konsolidētā versija
Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 25.07.2017. Konsolidētā versija
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Konsolidētā versija
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 29.05.2015. Konsolidētā versija
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 24.04.2013. Konsolidētā versija


Atvieglojumi, Pašvaldības palīdzība
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 22.02.2019. Konsolidētā versija
Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 31.01.2018. Konsolidētā versija
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā 25.07.2017. Konsolidētā versija
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā precizēti 25.07.2017. Konsolidētā versija
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 26.10.2016. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi 21.04.2016. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 27.03.2015. Konsolidētā versija
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai 19.12.2013. Konsolidētā versija
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Lielvārdes novadā 26.09.2012. Konsolidētā versija


Par pašvaldību, tās teritoriju
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā 29.08.2018. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada pašvaldības nolikums 29.08.2018. Konsolidētā versija
Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 25.01.2017. Konsolidētā versija
Par Lielvārdes novada simboliku 14.01.2017. Konsolidētā versija
Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru 28.09.2016. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi 29.12.2015. Konsolidētā versija
Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes novadā 12.11.2015. Konsolidētā versija
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums 10.11.2015. Konsolidētā versija
Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā 19.12.2013. Konsolidētā versija
Par pašvaldības auto ceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Lielvārdes novada Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagastā 28.03.2012. Konsolidētā versija
Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus 29.06.2011. Konsolidētā versija
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lielvārdes novadā 25.05.2011. Konsolidētā versija
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Lielvārdes novadā 30.06.2010. Konsolidētā versija


Sabiedriskā kārtība, īpašumu apsaimniekošana
Nosaukums Atjaunots Dokuments
Par koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes novadā 29.06.2016. Konsolidētā versija
Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību 27.05.2015. Konsolidētā versija
Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā 16.04.2014. Konsolidētā versija
Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 16.04.2014. Konsolidētā versija
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada teritorijā 19.12.2013. Konsolidētā versija
Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā 26.09.2012. Konsolidētā versija
 X