Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada Attīstības programma ir pašvaldības izstrādāts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai un pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Apstiprināts “Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētais rīcības plāns un investīciju plāns (2017.-2019.gadam)

2019.gada 27. februāra domes sēdē ar lēmumu Nr.74 apstiprināts “Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētais rīcības plāns un investīciju plāns (2017.-2019.gadam) atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

Rīcības plāns kā plānošanas dokuments norāda virzienus un darbības, ko plāno pašvaldība trīs gadu periodā, lai sasniegtu izvirzītos ilgtermiņa mērķus, savukārt investīciju plānā iekļauti konkrēti projekti mērķu un rīcības virzienu sasniegšanai, norādīts to indikatīvais finansējums, atbildīgās personas un investīciju projekta īstenošanas periods trīs gadu griezumā.

Pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa atgādina, ka šobrīd norit noslēdzošais darbs pie “Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” izstrādes. Plānošanas dokumenta publiskā apspriešana tiek plānota aprīļa mēnesī četras nedēļas, organizējot arī trīs publiskās apspriešanas sanāksmes Lielvārdes pilsētā, Lēdmanes pagastā un Jumpravas pagastā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā.

Investīciju plāns 2017.-2019.g.

Rīcības plāns 2017.-2019.g.

 X