Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

2019. gada 27. februāra Lielvārdes novada domes sēdē tika apstiprināts Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada budžets.

Ilustrācija skatāma šeit!

Pašvaldības budžeta ieņēmumi

Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada kopbudžets ir 14 335 077 EUR. To veido pamatbudžets 13 926 860 EUR, speciālais budžets 403 337 EUR, ziedojumi 4 880 EUR.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā veido 58 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.

2019. gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 864 747 EUR jeb 665 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 9 EUR mazāk kā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 348 537 EUR apmērā, kas ir par 3% mazāk nekā 2018.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 613 888 EUR, kas ir par 27 098 EUR mazāk nekā 2018. gadā.

Otrs lielākais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā ir Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmums un to 2019. gadā plānots iekasēt 486 210 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2019. gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2019. gada 1. janvāri).

Budžeta ieņēmumu palielināšanai, konkrētu saimniecisko darbu veikšanai, novada infrastruktūras sakārtošanas un attīstības nolūkā Lielvārdes novada pašvaldība 2019. gada budžetā plāno Valsts kases kredītus un ES fondu līdzfinansējumu 7 388 503 EUR apmērā, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus.

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada kopbudžeta izdevumi plānoti  14 335 077 EUR un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu budžeta izdevumiem, kredītu pamatsummas atmaksas un naudas atlikuma uz perioda beigām (attiecīgi 13 282 371 EUR, 403 336 EUR , 4 880 EUR, 494 489 EUR un 150 000 EUR).

Pašvaldības 2019. gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izglītība -  Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk kā 46% līdzekļu no pamatbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta mēnešiem. Kopējais budžets 2019. gadā plānots 6 147 712 EUR, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi 4 091 910 EUR.

Sociālā nodrošināšana - Nozarē paredzētais finansējums 2019. gadā plānots 1 064 823 EUR apmērā, pieaugums par 18% salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana - Pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2019. gadā plānoti izdevumi 188 377 EUR apmērā. Plānots iegādāties jaunus formas tērpus policijas darbiniekiem un jaunu transportlīdzekli policijas darba nodrošināšanai, kā arī pārvākšanās izdevumi uz jaunām telpām Raiņa ielā 5, Lielvārdē.

Ekonomiskā darbība - 2019. gadā novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 476 288 EUR apmērā. Šajos izdevumos paredzēti būvvaldes uzturēšanas, izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam, ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana - 2019. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 713 851 EUR apmērā.

Kultūra - Kopējie Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienību izdevumi 2019. gadā ir plānoti 1 087 101 EUR.

Atpūtas un sporta pasākumi - Lielvārdes novada Sporta centra izdevumi 2019. gadā ir plānoti 379 756 EUR .

Pašvaldības pārvalde - Pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai 2019. gada budžetā paredzēti līdzekļi 1 362 631 EUR apmērā. Pašvaldības pārvaldes funkcijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodrošina 15 Lielvārdes novada domes deputāti, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija un Jumpravas un Lēdmanes pagastu pārvaldes. 

Ar pilnu budžeta paskaidrojuma rakstu var iepazīties šeit!

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu