Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Bāriņtiesa lemj par:

 1. Personas atzīšanu par adoptētāju.
 2. Bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai.
 3. Adopcijas atbilstību bērna interesēm.
 4. Par bērna adopciju uz ārvalstīm.
 5. Brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos.
 6. Pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
 2. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem.
 3. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
 4. Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt:
  • uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes iestāde atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
  • atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Labklājības ministrija piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir 49.80 EUR mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita.
 5. Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs un pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Ja bāriņtiesa noskaidro, ka adopcija nav bērna interesēs, tad aprūpe adoptētāju ģimenē tiek pārtraukta.
 6. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.
 7. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem.
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums
Latvijas Republikas Civillikums 1.daļa Ģimenes tiesības
LR MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība"
Bērnu tiesību aizsardzības likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 1. Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
  • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  • dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 2. Persona - otrs laulātais, kura vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, savas dzīvesvietas  bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi;
  • adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  • izziņu par adoptējamā veselības stāvokli;
  • bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
   • otrs vecāks ir miris;
   • otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;
   • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 3. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 4. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcībnespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcībnespējīgu vai pazudušu.
 5. Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Piezīmes:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte)
Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
Atgādinājums:
1. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta. 2. Citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu. 3. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 4. Ja adoptē otra laulāta bērnu, lēmums par adopcijas atbilstību bērna interesēm pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā attiecīgais vecāks dzīvo kopā ar bērnu. 5. Adoptētājam jānodrošina iespēja bāriņtiesai pārbaudīt sadzīves apstākļus adoptētāja dzīvesvietā.
Brīdinājums:
Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, dzīvesvietas apmeklējumos, bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas jāpaziņo bāriņtiesai par savu dzīvesvietas maiņu.
Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu