Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bērna tiesību un likumisko interešu aizsardzība.

Pakalpojuma būtības īss apraksts
 1. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, ja:
  1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
  2. bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
  3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
  4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
  5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.
 2. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vecākam, ja ir atkrituši aprūpes tiesību atņemšanas iemesli.
 3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:
  1. vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem. konstatēta vardarbība pret bērnu);
  2. vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
  3. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.
Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Bērna vecāki

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bāriņtiesas darbības noteikumi

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Administratīvo lietu par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  2. iestādes iniciatīvas pamata;
  3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
 2. Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2. iestādes iniciatīvas pamata;
  3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Atgādinājums
 1. Lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākiem un lēmumu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta, ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo.
 2. Atņemtās aprūpes tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv aprūpes tiesību atņemšanas apstākļi.
 3. Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību sniegt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanu vecākam, izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nav iespējams atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Sagatavojot lietu par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vai par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:
  1. noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika atņemtas aprūpes tiesības;
  2. pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aprūpē;
  3. pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā.
  4. Bāriņtiesas lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu, atjaunošanu un prasības sniegšanu tiesā stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties.
Brīdinājums
 1. Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam un nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos.
 2. No vecākiem, kuriem ir atņemtas aprūpes tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē, ja sociālais dienests ir sniedzis atzinumu, ka vecāki neiesaistās savu problēmu risināšanā un bērna atrašanās laikā ārpusģimenes aprūpē nepilda rehabilitācijas plāna nosacījumus.
Pakalpojuma saņēmēja identifikācija

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00; 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu