Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Sociālais dienests izvērtē un nosaka atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa uz 3 mēnešiem, ja persona ir darba spējīga vai vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbaspējīgs, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, un uz 6 mēnešiem, ja persona ir darba spējīga vai neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbaspējīgs, vai ģimenē ir nestrādājošas personas ar invaliditāti vai bērns.

Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz 3 mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 6 mēnešiem.
Beidzoties minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt ģimenes (personas) statusu pēc atkārtotas dokumentu iesniegšanas.


Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, būtiski mainās ģimenes (personas) materiālā un sociālā situācija, Sociālais dienests var izvērtēt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no jauna.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Tiesības saņemt izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi dzīvesvietu Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Iztikas līdzekļu deklarācija, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija un pievienoti sekojoši dokumenti:

  1. izziņas par ienākumiem (no algota darba, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, pensijas, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi) pēdējos pilnajos trīs kalendārajos mēnešos;
  2. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
  3. ja viens no likumīgajiem apgādniekiem jau divus mēnešus atrodas ārzemēs, jāuzrāda gūtie ienākumi;
  4. ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim; 
  5. skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  6. dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus;
  7. bezdarbniekiem – NVA izziņa par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, individuālā darba meklēšanas plānu;
  8. citi pakalpojuma kārtošanai nepieciešamie dokumenti.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.1

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam Nr.2 (Datu aizsardzības iesniegums)

Iztikas līdzekļu deklarācija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.  

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

Atgādinājums:

Klienta pienākums ir: sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem; nekavējoties ziņot par pārmaiņām finansiālajos un sociālajos apstākļos; aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus; sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:

Izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam neizsniedz vai anulē ar motivētu lēmumu, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Papildus informācijai tālrunis: +371 65053558  
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65020837
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Jumpravas pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.

 

Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lēdmanes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;
Norēķinu iespējas Medicīnas iestādēs u.c.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu