Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma
nosaukums
:
Reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Lielvārdes novada būvvalde
Pakalpojuma
funkcija/ uzdevums:
Izkārtnes/ mobilās reklāmas/ reklāmas objekta ar piesaisti zemei/
reklāmas objekta bez piesaistes zemei/ tīkla reklāmas projekta saskaņošana un šo reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanas publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu atļaujas izsniegšana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:  
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Reklāmas likums ;
LR Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1.    Iesniegums.
2.    Reklāmas vai reklāmas objekta projekts:
 • krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (2 eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);
 • papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
 • saskaņojums ar zemes vai būves īpašnieku.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 7 (vai 10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums)
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Nav
Piezīmes  
Administratīvais process  
Pārsūdzības iespējas  
Atgādinājums Nav
Brīdinājums Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis: 1. līmenis (Deklarētā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
 • klātienē;
 • pa pastu
Pakalpojuma saņemšanas veids:
 • klātienē;
 • pa pastu
Pakalpojums NAV jāsaņem, ja:
 • reklāmu izvieto ēkas iekštelpās un pastāvīgās tirdzniecības vietās, kā arī citās norobežotās teritorijās, kuras neatkarīgi no to īpašuma formas ir pieejamas patērētājiem, un attiecīgā reklāmas izvietošanas vieta šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par vietu, kas vērsta pret publisku vietu;
 • reklāmu izvieto uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa, kas pārvietojas pa dažādām administratīvajām teritorijām, kā arī uz pasažieru un kravas vilcieniem;
 • reklāmu uzkrāso vai uzlīmē uz privātpersonai piederoša transportlīdzekļa un attiecīgā reklāma nav uzskatāma par mobilo reklāmu atbilstoši LR Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 3.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem
 • reklāmu par ēkas vai telpu iznomāšanu, izīrēšanu vai pārdošanu ēkas logos vai skatlogos izvieto attiecīgās ēkas vai telpu īpašnieks, īrnieks vai nomnieks;
 • reklāmu izvieto uz skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses, neaizņemot vairāk par 25 % no rūts platības, vai skatloga vitrīnā, un tā var saturēt informāciju par attiecīgās iestādes vai privātpersonas veiktās saimnieciskās darbības raksturu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem;
 • izvieto informatīvās zīmes (piemēram, „smēķēt aizliegts”, uzlīmes par attiecīgo maksājumu karšu izmantošanu, ielu nosaukumu un numerācijas zīmes).
Papildus informācija
 • Ja reklāmu vai reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tad reklāmas devējs rakstiski apliecina, ka ir saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai.
 • Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja apliecina personas tiesības izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā. Ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja izsniegta ar nosacījumiem, persona ir tiesīga izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc attiecīgo nosacījumu izpildes.
 • Ja reklāmas devējs pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu tad, lai saņemtu jaunu atļauju, reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņa beigām iesniedz Lielvārdes novada būvvaldē attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda plānoto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiku un spēkā esošās reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izdošanas datumu un numuru, kā arī pievieno aktuālo reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju.
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Lielvārdes novads: Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070;
Tālrunis/fakss: +371 65053336, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00; 12.45-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu