Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pabalstu izmaksā aizbildnim (klientam) aizbildnībā esošo bērnu uzturam papildus valsts sociālajiem pabalstiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsts klientam tiek piešķirts, sākot ar dienu, kad iecelts par aizbildni. Tiesības saņemt pabalstu ir klientam, kas ar Lielvārdes novada bāriņtiesu lēmumu iecelts par aizbildni bērnam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā, un, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pilda aizbildņa pienākumus.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pabalsta apmērs ir EUR 50,- mēnesī (par vienu bērnu).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 Lielvārdes novada domes 28.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.20 ” Par pabalstiem Lielvārdes novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums.
Uzrādot Lielvārdes novada Bāriņtiesu lēmumu par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa Lielvārdes novada Sociālajam dienestam

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 darba dienās.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.  

Piezīmes:

Nav.

Administratīvais process:

Ir.  

Pārsūdzības iespējas:

Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Lielvārdes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Atgādinājums:

Palīdzības prasītājam jāsniedz patiesas ziņas.

Brīdinājums:

Ja klients nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par sevi, vai sniedzis nepatiesas ziņas, tad Sociālais dienests ir tiesīgs pilnībā vai daļēji atteikt pabalsta piešķiršanu.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  • Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  • Tālrunis - informācijas iegūšanai: +371 65053558  

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lielvārdē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Tālrunis:
+371 65053269
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 8.00 – 12.00;  13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.45 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lielvārdē, vai ieskaita aizbildņa norādītajā kontā bankā.

Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Jumpravā

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Jumpravas pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5022,
Tālrunis:
+371 65057414
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   13.00 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada vai pašvaldības kasē Jumpravā, vai ieskaita audžuvecāka norādītajā kontā bankā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Pakalpojuma sniedzējs

Lielvārdes novada sociālais dienests - Lēdmanē

Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija

Lēdmanes pagasts

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Pagastmāja, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads, LV-5011,
Tālrunis:
+371 65058632
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9.00 – 12.00;   12.30 - 18.00;
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Norēķinu iespējas

Pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas pabalstu katru mēnesi izmaksā klientam Lielvārdes novada pašvaldības kasē Lēdmanē, vai ieskaita audžuvecāka norādītajā kontā bankā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 X