Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs  

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums 
 1. Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 2. Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 3. Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma. 
Pakalpojuma būtības īss apraksts 
 1. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
  1. bērna vecāki miruši;
  2. vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
  3. vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
  4. ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
 2. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
  1. bērna vecākiem ir atjaunotas aprūpes vai aizgādības tiesības;
  2. bērnam ir nodibināta aizbildnība;
  3. bērns tiek nodots audžuģimenei
Pakalpojuma saņēmējs 

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) 

Nav 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu 

Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 

Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ). 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas 

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi 

Nav 

Piezīmes

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process 

Ir 

Pārsūdzības iespējas 

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. 

Atgādinājums 
 1. Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1. februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.
 2. Lai bāriņtiesa varētu lemt par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu institūcijā, tās vadītājam jāiesniedz galīgais norēķins par bērna mantas pārvaldību.
 3. Bāriņtiesa ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi, mantas sastāvu un stāvokli.
 4. Par mantas apskati bāriņtiesa sastāda mantas apskates aktu, kurā norāda:
  1. informāciju par mantas sastāva atbilstību mantas sarakstam;
  2. informāciju, kādas ir izmaiņas mantas stāvoklī, salīdzinot ar iepriekšējo periodu
 5. Bāriņtiesa ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē esošā bērna dzīves apstākļus, par ko tiek sastādīts pārbaudes akts, kurā tiek iekļauta šāda informācija:
  1. bērna viedoklis par dzīves apstākļiem;
  2. par attiecībām ar vecākiem un citiem radiniekiem;
  3. iestādes viedoklis par aizbildnības pārvaldību un attiecībām ar bērnu.
Brīdinājums 

No vecākiem, kuriem ir atņemtas aprūpes tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja sociālais dienests ir sniedzis atzinumu, ka vecāki neiesaistās savu problēmu risināšanā un bērna atrašanās laikā ārpusģimenes aprūpē nepilda rehabilitācijas plāna nosacījumus.
Bāriņtiesa katru gadu uzrauga institūcijas vadītāja rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Ja konstatētas kļūdas iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga iestādes vadītāja darbība, bāriņtiesa dod iestādes vadītājam attiecīgus norādījumus, neapstiprina norēķinu līdz kļūdu izlabošanai vai pilnīgas informācijas saņemšanai.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija  

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi 

Klātiene 

Pakalpojuma saņemšanas veidi 

Klātiene 

Pakalpojuma sniedzējs 
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00; 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00; 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu