Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes pašvaldības administrācija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aktualizāciju, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī iekļaušanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments

 • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
 • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)

Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt klātienes apmeklējuma laikā, tad 7 dienu laikā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva - 4,27 EUR
Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no nakts patversmes)

deklarējot dzīvesvietu tiešsaistē www.latvija.lv

Piezīmes:

Nav

Administratīvais process:

Nav

Pārsūdzības iespējas:
Nav
Atgādinājums:
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
Brīdinājums:
Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10. pants)
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada pašvaldība
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes novads
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: 65053370
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 8:00-12:00 13.00-18.00
Otrdiena-Trešdiena: 8.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.45-15.00
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000024489) kontā:

HABALV22 AS Swedbank
LV19HABA0551026635681

UNLALV2X AS SEB banka
LV79UNLA0050018956818

TRELLV22 Valsts kase
LV57TREL9800932741410

vai pašvaldības kasē.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu