Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Pakalpojuma sniedzējs:

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
 1. Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu un par audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas.
 3. Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā. 
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

 1. Bāriņtiesa izvērtē ģimenes iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumu par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc ģimenes vai personas audžuģimenes mācību beigām un apliecības izsniegšanas par audžuģimenes mācību programmas apguvi veic pārrunas ar ģimeni vai personu, lai konstatētu ģimenes vai personas gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu ģimenei vai personai vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas, tad bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa atņemšanu.
 3. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
 4. Bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms termiņa izbeidz: saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos, vai, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē (šādu iemeslu dēļ: bērna atgriešanās ģimenē, bērna adopcija; aizbildņa iecelšana bērnam; konfliktsituācijas izveidošanās starp bērnu un audžuģimeni; audžuģimenes nespēja pildīt pienākumus; audžuģimenes statusa atņemšana). 
Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 1. Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  • Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
  • Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
  • Narkologa atzinums (oriģināls).
  • Psihiatra atzinums (oriģināls).
 2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
  • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  • Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
  • Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
 3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
  • Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
  • Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
  • Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija). 
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi". 1.pielikums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Piezīmes:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Lielvārdes novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. 
Atgādinājums:
 1. Jāapgūst audžuģimenes mācību programma (60 akadēmiskās stundas).
 2. Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību). Audžuģimenei ir pienākums novērot bērna psihofizioloģisko attīstību un sniegt bāriņtiesai par to pārskatu. Jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem un citām tuvām personām, ciemošanos pie vecākiem svētku dienās un brīvdienās un citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses ir jāsaskaņo ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Bāriņtiesa par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņem par Lielvārdes administratīvajā teritorijā deklarētām personām. 
Brīdinājums:
Bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās audžuģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no audžuģimenes. 
Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzēja
darbības teritorija
Lielvārdes pilsēta un Lielvārdes pagasts
Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija
Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070,
Tālrunis: +371 65020840, +371 65053838,
Fakss: +371 65053775,
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Pirmdiena: 9:00-12:00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9:00-12:00 13.00-17.00
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu