Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
447. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

448.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.27 “’Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ”Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

449.

Par Lielvārdes novada domes iekšējo noteikumu Nr.21 “Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

450. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.22 “Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

451.

Par iekšējo noteikumu Nr.23 „ Lielvārdes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

452.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.24 “Grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.novembra noteikumos Nr.6 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

453.
Par noteikumu Nr.25 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā” apstiprināšanu
Lēmums Noteikumi
454.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.28 „Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu iela 2A, Lielvārdē, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums 1.lpp.

1.pielikums 2.lpp.

2.pielikums

455.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem

Lēmums
456. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE”

Lēmums

Līgums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

457.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.154 (prot.Nr.7, 1.punkts) Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums
458.

Par piedalīšanos projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”

Lēmums
459.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums

Noteikumi

460. Par SIA „NH TEHNIKA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam Dravnieku ielā 8 Lēmums
461. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V.Z. Lēmums
462.

Par finansējumu īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) un parkam pieguļošo ielu koku un krūmu inventarizācijai un aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) rekonstrukcijas projekta izstrādei

Lēmums
463.

Par līdzekļu piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai RVS G-VEDIS ieviešanai

Lēmums
464.

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā

Lēmums
465. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra rīkotajā tematiskajā tirdziņā ”Ziemassvētku tirdziņš Lielvārdē” Lēmums
466. Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes un G. T. ģimenes ārsta prakses 2009.gada 1.decembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/12 Lēmums
467. Par līguma “Lielvārdes pilsētas ielu, laukumu un Lielvārdes pagasta autoceļu uzturēšana ziemas sezonā” slēgšanu Lēmums
468.

Par līguma slēgšanu par “Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūvei” un finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžetā

Lēmums
469.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

470.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.497 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi”

Lēmums
471.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 11.pielikumā ,,Lielvārdes novada sociālā dienesta amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

11.pielikums

472.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 17.pielikumā “Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

17.pielikums

473.

Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumā Nr.436 “Par nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

Lēmums
474.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
475.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā

Lēmums
476.

Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas MAZDA 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
477.

Par nekustamā īpašuma “Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
478.

Par nekustamā īpašuma „Lēdmanes skola”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, ēkā “Skolas internāts” pašvaldības telpu iznomāšanu

Lēmums
479.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecozoliņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
480.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.32, Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
481.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.3”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
482.

Par ēku nojaukšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Dravnieku iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
483.

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu

Lēmums
484.

Par grozījumiem Lielvārdes novada Sporta centra budžetā

Lēmums
485.

Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.26 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra noteikumos Nr.5 "Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

486.

Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums

487.

Par izīrēto pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā un dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īrnieku maiņu

Lēmums

488.

Par Lielvārdes novada domes rīcību tiesas lietā A420176218

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu