Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
77. Par Lielvārdes novada domes deputāta Māra Mālmeistera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Lēmums
78. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādi. Lēmums
79. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2016.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

80. Par nolikuma „Koku novērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

81. Par nolikuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde-gadatirgus 2016” grozījumiem.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

82. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” nolikumā. Lēmums
83. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 29.10.2014. nolikumā „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”. Lēmums
84. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

1.pielikums

85. Par Lielvārdes novada domes noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

86. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu.

Lēmums

Noteikumi

87. Par grozījumiem 26.10.2016. noteikumos Nr.14 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību”.

Lēmums

88. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 „Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu”.

Lēmums

1.pielikums

89. Par vides objekta „Goda krēsla” izveidi un uzstādīšanu Lielvārdes pilsētā.

Lēmums

90. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu Lāčplēša ielā 23B.

Lēmums

91. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē.

Lēmums

92. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja uz laiku iecelšanu.

Lēmums

93. Par T. Vilciņas atbrīvošanu no Lielvārdes novada bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas.

Lēmums

94. Par M.R. atbrīvošanu no LNP Ētikas komisijas.

Lēmums

95. Par S.K. izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības komisijām.

Lēmums

96. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei V. Volontei.

Lēmums

97. Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I. Balodim.

Lēmums

98. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar G.Ā. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē.

Lēmums

99. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums

100. Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu.

Lēmums

101. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.34 Avotu ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

102. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.16 Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

103. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.8 Spīdolas ielā 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

104. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.17 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

105. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0032 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

106. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Viņķelmanes” grants karjera” un nekustamā īpašuma „Meža gabali” daļas Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Lēmums

107. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krātuves”, Jumpravas pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0347 sadalīšanu.

Lēmums

1.pielikums

108. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Papardes – Pazuļi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 004 0232.

Lēmums

1.pielikums

109. Par tehniskas kļūdas labojumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. lēmumā Nr.48 „Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu”.

Lēmums

110. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

111. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

112. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.74 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

113. Par nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

114. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

115. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

116. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

117. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

118. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

119. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

120.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

121. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

122. Par nekustamā īpašuma „Vecavoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

123. Par pašvaldības kustamās mantas - malkas 86 m3 Lielvārdē, atsavināšanu izsolē.

Lēmums

124. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

Lēmums

Struktūra

125. Par piedalīšanos konkursā „Radām novadam”.

Lēmums

126. Par nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ārstu praksēm.

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu