Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
175 Par Guntas Smalkās iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Lēmums
176 Par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora Intara Gegusta atbrīvošanu no amata Lēmums
177 Par Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas direktores Rutas Dišereites atbrīvošanu no amata Lēmums
178 Par Gunas Jansones iecelšanu par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums
179 Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

180 Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

181 Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

Paskaidrojuma raksts

182 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada 26.novembrī ar lēmumu Nr.408 apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā Lēmums
183 Par instrukcijas “Kārtība kādā tiek piešķirtas un uzskaitītas brīvpusdienas Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Lēmums

Instrukcija

184 Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu

Lēmums

Investīciju plāns

185 Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" īstenošanu Lēmums
186 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2017.gadā Lēmums
187 Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta” Lēmums

188

Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē”

Lēmums
189 Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pagasta pārvaldei bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai Lēmums
190 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei autobusa Iveco Thesi valsts Nr. JJ8095 ārkārtas remontam Lēmums
191 Par programmas apstiprināšanu pasākumam “Lielvārdes novada svētki 2017 “Zīmju ceļš Laimas zīmē”” Lēmums
192 Par Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2017 programmas un finansējuma plāna apstiprināšanu Lēmums
193 Par Vispārējai pirmsskolas izglītības iestādei “Pūt Vējiņi” sniegtā ziedojuma pieņemšanu Lēmums
194 Par telpu nomas maksas samazināšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas personas dibinātam bērnu tautas deju kolektīvam Lēmums
195 Par grozījumiem 2016.gada 31.augusta lēmumā Nr.436 “Par Lielvārdes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” Lēmums
196 Par "Citu personu īpašumā esošas zemes zem pašvaldības ielām un ceļiem" saraksta apstiprināšanu

Lēmums

Saraksts

197 Par nekustamā īpašuma „Pamati-6”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
198 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības (ar mežaudzi) atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu Lēmums
199 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

200 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Kļavām”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē

Lēmums

Noteikumi

201 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

202

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mētras”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

203 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Plēsumi”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

204 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

205 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu

Lēmums

Noteikumi

206 Par dzīvokļa Nr.21 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
207 Par dzīvokļa Nr.4 Krapes ielā 1, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
208 Par dzīvokļa Nr.7 dzīvojamā mājā ,,Skolas internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
209 Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pamatskolas stadiona žoga remontam Lēmums
210 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kūlas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

211 Par vaļējās lietusūdeņu novadīšanas sistēmas (grāvju) atjaunošanas darbu plānu 2017.gadam Lēmums
212 Par finansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”  politiski represēto personu salidojuma organizēšanai Lēmums
213 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu – ielu un ceļu garumu precizēšanu un vērtību pārrēķinu Lēmums
214 Par bilances konta 1213 ,,Transporta būves” pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķinu un pamatlīdzekļu nolietojuma  normu precizēšanu Lēmums
215 Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta ,,Lāčplēša laukuma labiekārtojuma pārbūve I.kārta” realizācijai Lēmums
216 Par Ivetas Bules iecelšanu par Lielvārdes novada Kultūras centra direktora pienākumu izpildītāju uz laiku Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu