Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
355. Par Lielvārdes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

356. Par Lielvārdes novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

357. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014.gada 29. oktobra “Jauniešu biznesa ideju konkursa Lielvārdes novadā” nolikumā

Lēmums

Pielikums

358.

Par auto – foto orientēšanās sacensību „Lielvārdes josta” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

359. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.martā ar lēmumu Nr.115 apstiprinātajā konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumā

Lēmums

Nolikums

360. Par 22.02.2017. Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu” 1.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Pielikums

361. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
362. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
363. Par biedrības “Sporta klubs “ Lielvārde” neattiecināmo izmaksu attiecināšanu Lēmums
364. Par papildu finansējumu Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pilnveidošanai Lēmums
365. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei “Pūt vējiņi” avārijas situācijas novēršanai Lēmums
366. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt Vējiņi” dūmvada nomaiņai Lēmums
367. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas ēkas fasādes sienas remontam Lēmums
368.

Par papildus finansējumu piešķiršanu asfalta seguma nomaiņa uz bruģa segumu gar ēkas Skolas ielā 10, Lielvārdē, priekšpusi, Lāčplēša laukumā 4

Lēmums
369. Par finansējuma piešķiršanu Lēdmanes pagasta pārvaldei Lielvārdes novada domes lēmuma Nr. 253 “Par nekustamās mantas – nekustamā īpašuma “Sila-Mala” kadastra nr. 74640030111), Lēdmanes pagastā, 1. kvartāla nogabala atrodošās mežaudzes sagatavošanu izsolei” izpildei Lēmums
370. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lielvārde”” Lēmums
371. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Paegļu iela 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
372.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Paegļu iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
373. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā Gunāra Priedes iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
374. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Madaru iela 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
375. Par Lielvārdes novada pašvaldības projekta “Apstādījumu atjaunošana Rembates parkā” īstenošanu Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Lēmums
376. Par Lielvārdes novada pašvaldības konceptuālo piedalīšanos  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektu konkursā Lēmums
377. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" īstenošanai Lēmums
378. Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā" īstenošanai Lēmums
379.

Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā un nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā” īstenošanai

Lēmums
380. Par finansējumu biedrības "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" projekta" 1.kategorijas šautuves ierīkošana biedrības "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" teritorijā" īstenošanai Lēmums
381. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa) Lēmums
382.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
383.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas  Lielvārdes kapu teritorijas apsaimniekošanas - investīcijas izdevumu tāmē

Lēmums
384.

Par telpu nomas maksas samazināšanu “FK Ķegums” bērnu un jauniešu futbola nodarbībām

Lēmums
385.

Par grozījumiem 2017.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par telpu nomas maksas samazināšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas personas dibinātam bērnu tautas deju kolektīvam”

Lēmums
386.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Vēsmiņas” Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030035 daļai ar kadastra apzīmējumu 746400300358002

Lēmums
387.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030409

Lēmums
388.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

389.

Par nekustamā īpašuma „Mētras”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
390.

Par nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
391.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Lēmums
392.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābeļziedi”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala nodošanu atsavināšanai

Lēmums
393.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā ,,Mednieki”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
394.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
395.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.5 Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
396.

Par grozījumiem 30.06.2000. noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./3

Lēmums
397.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā Nr.342 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē”

Lēmums
398.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestādes „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas atsavināšanu

Lēmums
399.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45, Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Lēmums
400.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē

Lēmums

Pielikums

Noteikumi

401.

Par administratīvās ēkas Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā ekspluatācijā nenodotās daļas nojaukšanu

Lēmums
402.

Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Lēmums
403.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.497 "Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi"

Lēmums
404.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Lielvārdes teritoriju apsaimniekošanas - investīciju tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
405.

Par atsaukumu projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā" iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā

Lēmums
406.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

407.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

408.

Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.524 “Par Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu”

Lēmums
409.

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei ,,Pūt vējiņi” asfaltbetona celiņu nomaiņai uz bruģa segumu

Lēmums
410.

Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projekta "LIFE Connects" iesniegšanai Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmā LIFE

Lēmums

Pielikums

411.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.F.

Lēmums
412.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.S.

Lēmums
413.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.M.

Lēmums
414.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā

Lēmums
415. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no K.V. Lēmums
416. Par sociālā dzīvokļa Nr.12 mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu