Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma „Lēdmanes skola”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464  006 0272, ēkā “Skolas internāts” nedzīvojamo telpu Nr.2., 3., 4., 5., kuru kopplatība 10,7 m2 (desmit komats septiņi kvadrātmetri), nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 1,18 (viens eiro un astoņpadsmit centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un nomas termiņu – līdz trīs (3) gadi.

Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2017.gada 14.decembra pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldība (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads,  vai  Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldē, pie sekretāres, “Pagastmāja”, Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads,  vai  pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv

Izsoles noteikumi
 X