Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola uzņem skolēnus visās klasēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmās.

Skolā mācību stundas 1.- 12.klasei notiek no plkst. 8:10 un  9:00.  

Pašvaldība nodrošina skolēnu atvešanu ar autobusu no Lielvārdes, Lēdmanes, Kaibalas un Jumpravas. Pēcpusdienā plkst. 15:30 kursē skolēnu autobuss uz Lielvārdi, Kaibalu un Jumpravu. Uz Lēdmani skolēni tiek vesti ar skolas mikrobusiņu vai pašvaldības norīkotu transportu, kā arī:

 • 1. - 4.klasei ir pieejamas nodarbības pagarinātajā dienas grupā;
 • 1. - 7.klasei skolēni saņem brīvpusdienas.

Papildus izglītības programmu apguvei:

1-4.klase

 • iespēja papildus padziļināti apgūt matemātiku;
 • iespēja papildus apgūt otro svešvalodu ;
 • iespēja papildus apgūt sporta nodarbības;
 • iespēja nodarboties vides izglītības nodarbībās, konkursos, projektos;
 • iespēja nodarboties interešu izglītības programmās;
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs );
 • teātra izglītības pamatu apguve.

5.-9.klase

 • iespēja papildus padziļināti apgūt matemātiku;
 • iespēja papildus apgūt trešo svešvalodu ;
 • iespēja piedalīties vides izglītības projekta un veselību veicinošā projekta aktivitātēs;
 • iespēja nodarboties dabaszinību nodarbībās;
 • iespēja nodarboties interešu izglītības programmās;
 • iespēja nodarboties satiksmes noteikumu pulciņā, kārtot riteņbraukšanas tiesības;
 • iespēja nodarboties jaunsardzes pulciņā;
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs;
 • darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • darboties Ekoskolas programmā;
 • teātra improvizācijas pamatu apguve.

 10.-12.klase

 • kvalitatīva dabaszinātņu apguve;
 • padziļināta angļu valodas  apguve;
 • padziļināta matemātikas apguve 12.klasē;
 • jaunāko tehnoloģiju apguve;
 • zinātniski pētniecisko darbu izstrāde -11.klasē un aizstāvēšana skolā un reģionā;
 • iespēja apgūt B kategorijas šoferu apmācības kursa programmu (no 18 gadiem 11. vai 12. klasē);
 • iespēja nodarboties interešu izglītības programmās;
 • iespēja piedalīties dažādos klases projektos (vides izglītība, dabaszinātnes, valodniecība, kultūra, ZZ čempionāti, sporta aktivitātēs );
 • darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • darboties Ekoskolas programmā.

Skolas audzēkņiem ir iespēja aktīvi piedalīties ārpusstundu pasākumos skolā un novadā.

Mūsu skolas skolēniem ir pieejams atbalsts:

 • aktīvi līdzdarboties dažādos valsts un ārzemju projektos;
 • parādīt savas zināšanas un prasmes citiem skolā, novadā, reģionā un valstī;
 • iegūt labāko pieredzi sadarbībā ar augstskolu pasākumiem un aktivitātēm;
 • līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs,   veidot uzņēmīgu un atbildīgu personību;
 • par sasniegumiem mācībās un sportā saņemt Lielvārdes pašvaldības naudas balvas;
 • izmantot Sporta centra bāzi  teicamām fiziskajām aktivitātēm;
 • apgūt daudzpusīgas interešu izglītības programmas;
 • piedalīties Vides programmas un jaunsardzes aktivitātēs;
 • piedalīties starptautiskajās skolēnu apmaiņas programmās;
 • piedalīties mācību ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem, mācību iestādēm;
 • saņemt karjeras izglītības programmu;
 • saņemt atbalsta personāla – sociālā pedagoga, skolotāja palīga, speciālā pedagoga, logopēda, psihologa, palīdzību;
 • izmantot skolas bibliotēku;
 • 10. - 12.klases skolēniem par labiem mācību rezultātiem saņemt ikmēneša stipendiju

Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas nodrošina mūsu skolas absolventu iestāšanos visās Latvijas augstskolās, dod iespēju skolēniem būt konkurētspējīgiem, radošiem savā karjeras izvēlē un personības izaugsmē.

Uzņemšana vidējās izglītības programmā 10.klasē:

12. jūnijs - 16.jūnijs plkst. 9:00 -16:00

19.jūnijs - 15. augusts no plkst. 9:00 līdz 13:00

Piesakoties10.klasei jāiesniedz:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts  (oriģināls);
 • medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
 • 9.klases liecība;
 • vecāku iesniegums.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē:

 • vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
 • vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts;
 • vecākiem līdz 16.06.2017.skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā;
 • foto 3x4 skolas apliecībai.

Informācija par skolu: vidusskola@lielvārde.lv

Skolas direktors A.Kruvesis Tel.nr.29293609

Skolas sekretāre  D.Škarste   Tel.nr .65071840

Direktora vietnieki izglītības jomā Tel.nr .65071842 

 

Informāciju sagatavoja skolas direktors Aigars Kruvesis
 X