Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
148. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  Lēmums
Publiskais pārskats
149. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34 „ Par kārtību bērnu rotaļu un
atpūtas laukumu teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

150. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „ Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
151. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
152.

Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Lielvārdes novada simboliku” izdošanu

Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
153. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
154. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
155. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” izdošanu Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
156. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu
Lēmums
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
157. Par nolikuma Nr.5 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.septembrī apstiprinātajā nolikumā "Lielvārdes novada domes Tautsaimniecības komitejas nolikums"" apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
Pielikums
158. Par nolikuma Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembrī apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā” apstiprināšanu Lēmums
Nolikums
159. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.decembra lēmuma Nr.441 “Par īres maksas apmēru Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” 6. un 7.punktā  Lēmums
160. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.115
“Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu”
Lēmums
161. Par “Ilgtspējīga rīcības plāna Lielvārdes novada darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbībai un kapacitātes stiprināšanai” apstiprināšanu

Lēmums

Rīcības plāns

162. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmuma Nr.2 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 8.pielikumā Lēmums
163. Par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā" grozījumiem Lēmums
164. Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā" īstenošanai Lēmums
165. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu konkursā 2020.gadā Lēmums
166. Par papildu finansējuma piešķiršanu atkritumu konteineru nojumju iegādei pie Avotu ielas nr.6 ēkas, pie Avotu ielas nr.8 ēkas un starp Avotu ielas nr.7 un nr.9 ēkām Lēmums
167. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā Nr.102 “Par grozījumiem domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.618 “Par finansējuma piešķiršanu SIA “Lielvārdes Remte” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā)”   Lēmums
168. Par Lielvārdes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem Lēmums
169. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu smilts atradnei „Tentēni”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
170. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13, nekustamajā īpašuma “Krasti”, Dzelmēs, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
171. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
172. Par nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
173. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.8 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
174. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.107 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības
pārdošanas rezultātu apstiprināšanu
Lēmums
175. Par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Lēmums
176. Par grozījumiem aizdevuma līguma nosacījumos, kas ir saistoši pašvaldībai kā galvotājam par Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” sniegto galvojumu Lēmums
177. Par Lielvārdes novada būvvaldes 2020.gada 14.janvāra lēmuma apstrīdēšanu par atteikumu akceptēt izmaiņas būvprojektā Lēmums
178. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
179. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisijas 2020.gada 3.marta lēmuma Nr. 4 [..] apstrīdēšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu