Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

389

Par saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Lielvārdes novada pašvaldības nolikums"" izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

390

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

391

Par noteikumu Nr.10 "Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem "Goda Lielvārdietis", Atzinība un "Gada Novadnieks"" apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

392

Par noteikumu Nr.11 „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – Pateicība” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

393

Par nolikuma "Par Lielvārdes novada apbalvojumu "Goda Lielvārdietis", Atzinība, "Gada Novadnieks" konsultatīvās padomes darbību" apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

394

Par Lielvārdes novada apbalvojumu "Goda Lielvārdietis", Atzinība, "Gada Novadnieks" konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.

Lēmums

395

Par Lielvārdes novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

396

Par Lielvārdes novada domes 30.01.2013.  noteikumu "Par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu dibināšanas gadadienu atzīmēšanu"" atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Lēmums

397

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr. 417 „Par biedrības “Lielnovads” Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājuma pieņemšanu” atcelšanu.

Lēmums

398

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada 30.oktobra ar lēmumu Nr.16 apstiprinātajā Jumpravas internātpamatskolas nolikumā.

Lēmums
399 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra ar lēmumu Nr.450 apstiprinātajos noteikumos Nr.4 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”. Lēmums
400 Par papildu finansējumu sporta atbalstam. Lēmums
401 Par grozījumiem 2015.gada 26.augusta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.228 „Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Lēmums
402

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0677 (Stacijas iela), Lielvārdē, daļas nodošanu patapinājumā VAS "Latvijas dzelzceļš".

Lēmums

Grafiskais pielikums

403

Par nekustamā īpašuma "Silmaļi", Lielvārdes pagastā, sastāvā esošo zemes vienību apvienošanu.

Lēmums
404

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

405

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

406

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
407

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes - Lāčplēša ielā 21A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums
408

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Izsoles noteikumi

409

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumā Nr.229 "Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - lietota autobusa MAN atsavināšanu".

Lēmums
410

Par pašvaldības kustamās mantas – lietota mikroautobusa Ford Transit atsavināšanu trešajā izsolē.

Lēmums
411

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.11 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu.

Lēmums
412

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Māris & CO" par īpašumu Parka ielā 6, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums
413

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Veina Plus"par īpašumu Lāčplēša ielā 23B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums
414

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.B.

Lēmums
415

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.B.

Lēmums
416

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.T.

Lēmums
417

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I.Balodim.

Lēmums
418

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lēdmanes bāriņtiesas un Jumpravas bāriņtiesas apstiprinātā reorganizācijas plāna izpildes termiņu precizēšanu.

Lēmums

Reorganizācijas plāns

419

Par dāvinājuma – atpūtas soliņa Kaibalā pie Dzejas ozoliem pieņemšanu.

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu