Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

10.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu

Lēmums

Pielikumi

11.

Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 20111.-2017.gadam” aktualizētā investīciju un Rīcības plāna apstiprināšanu

Lēmums

12.

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” izdošanu

Lēmums

13

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” izdošanu

Lēmums

14

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” izdošanu

Lēmums

15

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdošanu

Lēmums

16

Par Lielvārdes novada valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksai sadales komisijas nolikuma apstiprināšanai

Lēmums

17.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai – sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2016.gada janvāra – augusta mēnešiem

Lēmums

18

Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, VPII vadītāju vietniekiem un pedagogiem, kas izglīto bērnus no piecu gadu vecuma

Lēmums

19

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu

Lēmums

20

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanu

Lēmums

21.

Par Lielvārdes Mūzikas skolas un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums


Reorganizācijas plāns

22

Par finansiālu atbalstu grāmatas „Vidzemē man būt!” izdošanai un grāmatas iegādei

Lēmums

23

Par dāvinājumu – inženierbūves – ceļa Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pieņemšanu

Lēmums

24

Par nekustamā īpašuma „Karpīši”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

25

Par nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

26

Par nekustamā īpašuma „Viļņi-1”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums

27

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Individuālais augļu dārzs Nr.140”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

28

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu S. D. par īpašumu Paegļu ielā 2, Lielvārdē

29

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu L. M. par īpašumu Krīvu ielā 4, Lielvārdē

30

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M. K. par īpašumu Gunāra Priedes ielā 6, Lielvārdē

31

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu L. S. par īpašumu Ausekļa ielā 5B, Lielvārdē

32

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu I. D. par īpašumu Upes ielā 13

33

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J. L. par īpašumu „Intas”-6

34

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi dzēšanu A. P. par īpašumiem „Priedīši-bij.” un „Akācijas”-3

35

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. P.

36

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Lobēlijas”, Lēdmanes pagastā

Lēmums

37

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Mazzariņu ielā, Zariņu ielā un Jaunās stacijas ielā, Lielvārdē

Lēmums

38

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lēdmanes ielā 6, Lielvārdē

Lēmums

39

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0070 („Druviņas”),7464 006 0301 („Ligzdiņas”) un 7464 006 0331 („Mētras”) apvienošanu

Lēmums

40

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0145 („Eglāji”) un 7464 006 0144 („Zemgaļi 1”) apvienošanu

Lēmums

41

Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0786 (Stacijas iela) sadalīšanu

Lēmums

42

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Ozolu ielā 1B, Lielvārdē

Lēmums

43

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Skolas Internāts”, Lēdmanes paqgastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

44

Par dzīvokļa Nr.31 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

45

Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

46

Par dzīvojamo telpu „Skolas internāts”-2, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, izīrēšanu R. M. uz darba tiesisko attiecību laiku

47

Par grozījumiem 30.01.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.31 „Par pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu

Lēmums

48

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamas mantas nodošanu materiālajā atbildībā un uzskaitē Lielvārdes novada sociālajam dienestam

Lēmums

49

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 11.novembra ieteikumu izpildi Audita lietā Nr.11-3.6 „Par audita veikšanu Lielvārdes pašvaldības atlīdzības un personāla vadības sistēmai”

Lēmums

50

Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā auditora 2014.gada 30.jūnija ieteikumu izpildi Audita lietā Nr.11-3.5 „Par audita veikšanu Lielvārdes novada sporta centrā”

Lēmums

51

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu