Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
282

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 14.marta atteikuma Nr.LNP1.2-12/18/86 apstrīdēšanu

Lēmums
283

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.107 „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Interreg Europe programmas projektā Cult-Ring: Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

Lēmums
284

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.13 ,,Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Iesniegums

Atļauja

285

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”” izdošanu

 

Lēmums

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

286

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanu, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu un aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

287

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr,16 “Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

288

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.17 “Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Laukuma shēma

289

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas Lielvārdes un Rembates parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

290

Par grozījumiem budžeta programmā ,,Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums
291

Par piešķirtā finansējuma novirzīšanu starp EKK kodiem

Lēmums
292

Par finansējuma mērķa maiņu

Lēmums
293

Par papildu finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada Sporta centram

Lēmums
294

Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Grozījumi

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

295

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra nolikumā ”Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Grozījumi

296

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmuma Nr.211 (protokols Nr.10, 1.punkts) atcelšanu

Lēmums
297

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra lēmumā Nr.599

Lēmums
298

Par nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums

299

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Rezgaļi”, Jumpravas pagastā, kadastra apzīmējums 74480020028, daļai

Lēmums

Pielikums

300 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 13.pielikumā

Lēmums

Pielikums

301

Par grozījumiem 2017.gada 5.oktobra lēmumā Nr. 471 “Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem”

Lēmums

302

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

Lēmums

Esošās situācijas apraksts

303 

Par Lielvārdes novada  pašvaldības VPII “Pūt vējiņi” slēgtās filiāles “Kaibalas skola” pamatlīdzekļu nodošanu

Lēmums

Pielikums

304

Par Lielvārdes novada Sporta centra līdz 2018.gada decembrim organizēto Lielvārdes novada sporta sacensību un pasākumu dalības maksas noteikšanu

Lēmums
305

Par papildu finansējumu 2018.gadam ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam

Lēmums
306

Par Lielvārdes novada pašvadības darbinieku apdrošināšanu un 2018.gada budžetā paredzēto līdzekļu veselības apdrošināšanai sadali

Lēmums
307

Par Māras Jakubovskas grāmatas “Pauls Kvelde” iegādi

Lēmums
308

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar M. M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē

Lēmums
309

Par dāvinājuma pieņemšanu un dāvinājuma līguma ar uzlikumu slēgšanu

Lēmums
310

Par finansējuma piešķiršanu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dalībai nodibinājuma Kultūras un Izglītības fonda “UPE” nometnē

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu