Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
1. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2016. – 2018.) apstiprināšanu. Lēmums
2. Par „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam” aktualizētā Investīciju un Rīcības plāna (2017. – 2019.) apstiprināšanu. Lēmums
3. Saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumiem Lielvārdes novada domes 31.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei””.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

4. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2017.gada janvāra - augusta mēnešiem. Lēmums
5. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.520 "Par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības pirmsskolu vadītāju vietniekiem". Lēmums
6. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.693 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”.

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

7. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta "Konkursa "Lielvārdes novada sakoptākā sēta" nolikumā". Lēmums
8. Par Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
9. Par Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējumu 2017.gadā. Lēmums
10. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa finansējumu 2017. gadā. Lēmums
11. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

12. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita sistēmu.

Lēmums

13. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita darba plāna 2017.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

14. Par telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu PPP biedrības“ Zied zeme” kultūras namā “Lielvārde” organizētajam pasākumam 2017.gada 27.janvārī.

Lēmums

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.B.

Lēmums

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu M.D.

Lēmums

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

Lēmums

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.O. Lēmums
19. Par finansējumu E.K. studiju un studējošā kredīta galvojuma līguma kredītsaistību izpildei. Lēmums
20. Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu Nr.3 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

21. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
25. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zemgales", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Ligzdiņas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mētras", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Plēsumi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Upmalas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu. Lēmums
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Smiltāji", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Mākslinieku darbnīca", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pamati-6" apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Kūlas", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, apbūvēta zemes gabala atsavināšanu izsolē.

Lēmums

Noteikumi

40. Par nekustamā īpašuma "Vecavoti", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pašvaldības telpu iznomāšanu, nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Noteikumi

41. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Cīruļi" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu.

Lēmums

42. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte".

Lēmums

43. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Jumpravas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0693 (Kūtiņas pie Zvaigznītēm) sadalīšanu.

Lēmums

44. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lēdmanes pagastā „Ceļš Lejskaļi – Birzmaļi” ar kadastra numuriem 74640090092 un 74640060005 apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā.

Lēmums

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 10, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0493.

Lēmums

46. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

47. Par dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

48. Par dzīvokļa Nr.21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu.

Lēmums

49. Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa Nr.4 Raiņa ielā 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu.

Lēmums

50. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.4 Meža ielā 20, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Lēmums

51. Par atteikumu pagarināt īres līgumu pašvaldības dzīvoklim Nr.18 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. Lēmums
52. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu Parka ielā 3. Lēmums
53. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu E.Kauliņa alejā 21. Lēmums
54. Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - malkas atsavināšanu. Lēmums
55. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāvā. Lēmums
56. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Zaporožecai. Lēmums
57. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ž.Stajevskai. Lēmums
58. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Zaharenkovai. Lēmums
59. Par I.Samsones atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas Lēmums
60. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras darba plānu 2017.gadam.

Lēmums

Paskaidrojums

Darba plāns

61. Grozījumi 2015.gada 27.maija noteikumos Nr.2 ,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību".

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

62. Par piešķirtā finansējuma ielu un autoceļu infrastruktūras atjaunošanai/remontam izlietojumu. Lēmums
63. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā Nr.605 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu”. Lēmums
64. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai A.Buholcam. Lēmums
65. Par Lielvārdes novada domes deputātu darba stundas tarifa likmes noteikšanu. Lēmums
66. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai K.Zelčai. Lēmums
67. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai I.Bergmanei. Lēmums
68. Par biedrības "Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds" Latvijas valsts karoga un karoga masta dāvinājumu. Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu