Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
363. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.13 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts

364.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta

saistošo noteikumu Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

365.

Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta

saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

366. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.289 atcelšanu Lēmums
367. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

368. Par Lielvārdes novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.19 ,,Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika” apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

369. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums

370. Par Lielvārdes novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politikas apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

371.

Par Lielvārdes novada domes nolikuma Nr.16 “Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums” apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

Nolikums

372. Par Baibas Markunas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva Lēmums
373. Par nolikuma Nr.17 “Auto – foto orientēšanās sacensību “Lielvārdes josta 2018” nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

374. Par nolikuma Nr. 18 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes pamatskolas nolikumā” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

375. Par nolikuma Nr.19 “Jumpravas internātpamatskolas nolikums” apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

Pielikums

376. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu Lēmums
377. Par papildu finansējumu 2018.gadam vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai Lēmums
378. Par naudas balvām Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem Lēmums
379. Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Lēmums

Pielikums

380.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu” 2.pielikumā “Lielvārdes novada Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas amatu un amatalgu saraksts”

Lēmums

Pielikums

381. Par programmas “Latvijas Skolas soma” finansējuma sadali Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm Lēmums
382. Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra rīkotajā tematiskajā tirdziņā ”Rudens ražas tirdziņš Lielvārdē” Lēmums
383.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lēmums
384.

Par pašvaldības sadarbības pārtraukšanu ar Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas piegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai

Lēmums
385. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16 Lēmums
386.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 11B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu apsaimniekošanā

SIA „Lielvārdes Remte”
Lēmums
387.

Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 30.augusta lēmuma Nr.373 „Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā” atcelšanu

Lēmums
388.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0527 sadalīšanu

Lēmums

Pielikums

389.

Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 12A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
390.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas automašīnas

OPEL VIVARO atsavināšanu izsolē

Lēmums
391.

Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2018.gada septembra- decembra mēnešiem

Lēmums
392.

Par darba algas likmes noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem

Lēmums
393.

Par pašvaldības neizīrētā dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
394.

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
395.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
396.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
397. Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 30.jūlija lēmuma Nr.60 apstrīdēšanu Lēmums
398.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas 2018.gada 1.augusta lēmuma Nr.63 apstrīdēšanu

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu