Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
582.

Par noteikumu Nr.6 “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda

piedziņas kārtība Lielvārdes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

583. Par noteikumu Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembra noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

584. Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm Lēmums
585.

Par saistošo noteikumu Nr.22 „ Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

586. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīlī apstiprinātajā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā Lēmums
587.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskolas un

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

Plāns

588. Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības iestādēm 2018.gada janvāra- augusta mēnešiem Lēmums
589.

Par Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas

nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

590. Par pašvaldības pārstāvja ievēlēšanu Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lēmums
591.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

592.

Par noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.decembra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

593. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu Lēmums nav parakstīts
594.

Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

595.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

596. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Tabula

Noteikumi

597.

Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.5 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
598. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.42 un tai piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
599.

Par grozījumiem 28.12.2001. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./22

Lēmums
600. Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.septembra lēmuma Nr. 442 “Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas - metāla seifa - atsavināšanu” atcelšanu Lēmums
601.

Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr.31 Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
602. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr. 21 Lāčplēša ielā 21, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
603.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.4 dzīvojamā mājā ,,Skolas Internāts” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums
604. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām Lēmums
605. Par piebraucamā ceļa ierīkošanu Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130010590 (Meža iela 18A) teritorijā

Lēmums

Shēma

606.

Par Jumpravas pagasta ceļa izslēgšanu no bilances

Lēmums
607. Par Lēdmanes pagasta ceļu izslēgšanu no pašvaldības bilances Lēmums
608. Par īres parāda norakstīšanu K.Z. Lēmums
609. Par konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” finanšu izlietojuma apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

610.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Mārim Rožānam

Lēmums
611.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi” “izdošanu

Lēmums

Noteikumi

612.

Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu dzīvoklim Nr.4 Avotu ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
613.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu projektam „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2.kārta”

Lēmums
614.

Par sociālā dzīvokļa Nr.7 mājā “Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums
615. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N.J. Lēmums
616. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.B. Lēmums
617. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.D. Lēmums
618. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O.C. Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu