Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

108

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

109

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē” izdošanu

Lēmums

110

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

111

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu

Lēmums

112

Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”” precizēšanu

Lēmums

113

Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

114

Par grozījumiem – Lielvārdes novada pašvaldības konkursa „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikumā.

Lēmums

115

Par nolikuma „Lielvārdes novada pašvaldības konkurss „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” apstiprināšanu

Lēmums

116

Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

117

Par pasākuma „Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas izstāde – gadatirgus Lielvārdē” nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

118

Par Aigara Šmata izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāva.

Lēmums

119

Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāva apstiprināšanu.

Lēmums

120

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.

Lēmums

121

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Vitai Volontei

Lēmums

122

Par Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas un Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesas reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

123

Par Lielvārdes novada kultūras iestāžu reorganizācijas plāna apstiprināšanu

Lēmums

124

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.3 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu Kultūras projektu konkursam” apstiprināšanu, prioritāšu noteikšanu un finansējumu 2016. gadā.

Lēmums

125

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.4 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektu konkursam” apstiprināšanu, prioritāšu noteikšanu un finansējumu 2016.gadam.

Lēmums

126

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.5 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana”” apstiprināšanu

Lēmums

127

Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana”” apstiprināšanu un finansējumu 2016.gadam.

Lēmums

128

Par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Savienības struktūrfondu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Lēmums

129

Par Lielvārdes novada domes 30.01.2013. sēdes Nr.1 lēmuma Nr.31 „Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu” un Lielvārdes novada domes 27.01.2016. lēmuma Nr.47 „Par grozījumiem 30.01.2013. Lielvārdes novada domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.31”Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Lielvārdes Remte” kapitāldaļu turētāja atbildīgā darbinieka iecelšanu" atcelšanu.

Lēmums

130

Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA „Lielvārdes Remte”

Lēmums

131

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22 par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (PII „Pūt vējiņi”)

132

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu

Lēmums

133

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustāmā īpašuma „Sila Mala”, Lēdmanes pagastā, lauksaimniecības zemes apmežošanu

Lēmums

134

Par zemes vienību „Individuālais augļu dārzs Nr.195” un „Individuālais augļu dārzs Nr.196”, Lielvārdē, apvienošanu.

135

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Ziedoņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

136

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar U. K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

137

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

138

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē.

139

Par Lielvārdes novada domes 25.11.2015. sēdes lēmuma Nr.454 atcelšanu.

Lēmums

140

Par Lielvārdes novada pašvaldības pilnvarojumu slēgt kapavietas uzturēšanas līgumus pašvaldībai piederošajos kapos Lielvārdes novada teritorijā.

Lēmums

141

Par nekustamā īpašuma ‘Šautuve”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

142

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

143

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

144

Par dzīvojamā mājas Raiņa iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Raiņa nams 9B”

Lēmums

145

Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas – lietota traktora MTZ-82 atsavināšanu

Lēmums

146

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – malkas atsavināšanu.

Lēmums

147

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas ugunsdzēšamās automašīnas GAZ-66 atsavināšanu

Lēmums

148

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu A.D.

149

Par bezcerīgo debitoru īres parādu norakstīšanu Lēdmanes pagastā.

150

Par Lielvārdes novada domes 28.01.2015. sēdes lēmuma Nr.3 atcelšanu.

Lēmums

151

Par dāvinājuma – dzīvokļa īpašuma Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pieņemšanu

152

Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta nolikumā apstiprināšanu.

Lēmums

153

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algas apstiprināšanu” 22. pielikumā.

Lēmums

154

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amata algu apstiprināšanu” 1. pielikumā.

Lēmums

Pielikums

155

Par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Lēmums

156

Par papildus finansējuma piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros nepieciešamo būvprojektu sagatavošanai

Lēmums

157

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša laukums 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums

158

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar D. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

159

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar A. R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenstilpnē

Lēmuma nr.Lēmuma nosaukumsLēmumi


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu