Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
211. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par ceļu aizsardzību Lielvārdes novadā, veicot mežizstrādes darbus un to pārvadājumus” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

212. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskadrojuma raksts

213. Par saistošo noteikumu Nr.11 „ Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

214. Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarināšanu

Lēmums

215.

Par grozījumiem 2017.gada 22.februāra Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.78 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu”

Lēmums

Pielikums

216. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.- 2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu

Lēmums

Plāns

217. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Laumas Melitas Sniedzes atbrīvošanu no amata Lēmums
218. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.699 adreses un objekta maiņu Lēmums
219. Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu Lēmums
220. Par Gunas Baiko iecelšanu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā Lēmums
221.

Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolas direktora amatu

Lēmums

Nolikums

222.

Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Lielvārdes Remte”

Lēmums
223. Par Lielvārdes novada pašvaldības pamatlīdzekļu - autotransporta nodošanu turējumā  SIA “Lielvārdes Remte” Lēmums
224.

Par ceļa daļas – “Ozolu ielas atzars” iekļaušanu grāmatvedības uzskaitē

Lēmums
225. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
226.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Veczeļģi 2”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
227.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.45, Avotu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
228.

Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74330020564 (Laimdotas iela 57) un 74330020560 (Laimdotas iela 57A) apvienošanu

Lēmums
229.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

Zvaigžņu ielā 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā
Lēmums
230.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Lēmums
231.

Par finansējuma piešķiršanu pasākumam “Latvijas Sirdsdziesmu fināls Lielvārdē”

Lēmums

Tāme

232.

Par papildu finansējumu Lielvārdes pamatskolai

Lēmums
233.

Par naudas balvu piešķiršanu Lielvārdes novada individuālajiem sportistiem

Lēmums
234.

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 25.maijā apstiprinātajā Lielvārdes novada svētku “Zīmju ceļš” nolikumā

Lēmums

Nolikums

235.

Par dalības maksas noteikšanu tematiskajā Līgo svētku tirdziņā

Lēmums
236.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..] Lielvārdes novadā

Lēmums
237.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums
238.

Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums
239.

Par pašvaldības dzīvokļa [..] Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
240.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums
241.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu