Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
242. Par Daces Kļavas iecelšanu Jumpravas pamatskolas direktora amatā Lēmums
243.

Par Jumpravas vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas un vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas Daces Kļavas atbrīvošanu no amata

Lēmums
244. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr.132 “Par Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu” Lēmums
245.

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.12 ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

246. Par Lielvārdes novada pašvaldības noteikumu Nr.14 ,,Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

247. Par Baibas Markunas ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
248. Par Arņa Jansona apstiprināšanu Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā Lēmums
249.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada pašvaldības Edgara

 Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktoram Aivaram Peiseniekam
Lēmums
250. Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma Nr.734 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu Lēmums
251. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības nodošanu atsavināšanai Lēmums
252.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dāboliņi”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai

Lēmums
253. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sūrenes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
254. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Asteres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
255. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nārbuļi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
256. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums
257.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas HYUNDAI H1 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
258. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaibalas skola”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Lielvārdes Remte” Lēmums
259.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

SIA „Lielvārdes Remte”
Lēmums
260. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Mēness iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
261. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
262. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Smilgu iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
263. Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Skolas iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
264. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Druvas”, Lēdmanes pagastā, daļai ar kadastra apzīmējumu 746400700258001 Lēmums
265.

Par dzīvokļa Nr.[..] dzīvojamajā mājā “Viņķelmane”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā,

īres parāda norakstīšanu
Lēmums
266. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu”

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

267. Par nepieciešamo finansējumu Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas darbinieku atalgojumam Lēmums
268. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā Lēmums
269.

Par finansējuma piešķiršanu LdNKC kultūras nama “Lielvārde” ēkas daļas bīstamības novēršanai

Lēmums
270. Par finansējuma piešķiršanu  Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolai Lēmums
271. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas internātpamatskolas budžetā Lēmums
272. Par dalības maksas noteikšanu nometnei “Latviskā dzīvesziņa” Lēmums
273. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.50 “Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar R.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē” atcelšanu Lēmums
274.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoli, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu

Lēmums

Izsoles noteikumi

275. Par Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Lēmums

Ziņojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

276. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

277. Par Jumpravas pašvaldības aģentūras 2017.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Publiskais pārskats

278. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..] Lielvārdes novadā Lēmums
279. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
280. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums
281. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu