Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
602 Par dalību projekta „Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” aktivitātēs. Lēmums
603 Par dalību projekta „Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” aktivitātēs. Lēmums
604

Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

605 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu. Lēmums
606 Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu „Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa”, ,,Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesa” un ,,Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa” darbības izbeigšanu un jaunas Lielvārdes novada pašvaldības iestādes ,,Lielvārdes novada bāriņtiesa” izveidošanu. Lēmums
607 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Lēmums
608 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma Nr.349 „Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļas Lielvārdes novada pašvaldības policija reorganizāciju” atcelšanu. Lēmums
609 Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

610 Par saistošo noteikumu Nr.31 „Kārtība, kādā izmantojami Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

611 Par saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

612 Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.23 „Par neapbūvēta Lielvārdes novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu. Lēmums
613 Par grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”. Lēmums
614 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju projektiem”. Lēmums
615 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikumā. Lēmums
616 Par izdevumu norakstīšanu no Lielvārdes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kontu grupas Nr.1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana. Lēmums
617 Par finansējuma piešķiršanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Katlu mājas pārbūve un skursteņa demontāža „Āres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā”” izdevumu daļējai segšanai (ieguldījums pamatkapitālā). Lēmums
618 Par finansējuma piešķiršanu SIA „Lielvārdes Remte” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” ietvaros (ieguldījums pamatkapitālā). Lēmums
619 Par Lielvārdes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonām apstiprināšanu. Lēmums
620 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Lēmums
621 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvās padomes sastāvā. Lēmums
622 Par mērķdotāciju sadalījumu izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31decembrim. Lēmums
623 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas un Jumpravas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta izdevumu tāmēs. Lēmums
624 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr.10 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā. Lēmums
625 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijai ēkas E.Kauliņa alejā 15, Lielvārdē remontam. Lēmums
626 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai dalībai Ziemassvētku gadatirgus Esplanādes parkā, Rīgā no 29.novembra līdz 7.janvārim. Lēmums
627 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram jauniešu florbola U-12 grupas dalībai florbola sacensībās „Helsinki florball cup-2017”. Lēmums
628 Par atlīdzības apmēra noteikšanu Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas, iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, sekretāriem un komisiju locekļiem. Lēmums
629 Par finansējumu Lēdmanes pagasta pārvaldei Ģimenes un izglītības centra „Aivas” atjaunošanai. Lēmums
630 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.D. Lēmums
631 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.K. Lēmums
632 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I.T. Lēmums
633 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu P.A. Lēmums
634 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu K.B-R. Lēmums
635 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A.O. Lēmums
636 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu J.Z. Lēmums
637 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu L.P. Lēmums
638 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu O.B. Lēmums
639 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu A.K. Lēmums
640 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu V.O. Lēmums
641 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu D.A. Lēmums
642 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lēdmanes ambulance”, Lēdmanes pagastā, sadalīšanu. Lēmums
643 ar platības precizēšanu nekustamā īpašuma „Sulas” sastāvā reģistrētajai zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640070035. Lēmums
644 Par dzīvojamās mājas „Avoti”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
645 Par dzīvojamās mājas „Āres”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
646 Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „Lielvārdes Remte”. Lēmums
647 Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”.

Lēmums

Līguma paraugs

648 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 21A, Lielvārde, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
649 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzi”, Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
650 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Daugavkrasti 3”, Dzelmes, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
651 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilgu iela 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu trešajā. Lēmums
652 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 2C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu trešajā izsolē. Lēmums
653 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
654 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
655 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.63, Avotu ielā 9, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
656 Par 22.07.2011. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/30-11 termiņa pagarināšanu. Lēmums
657 Par 18.07.2011. Zemes nomas līguma Nr.10-7.1/29-11 termiņa pagarināšanu. Lēmums
658 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 3A, Lielvārde, Lielvārdes novadā, zemes iznomāšanu. Lēmums
659 Par grozījumiem 01.02.2011. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-5.1/2. Lēmums
660 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar P.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
661 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Dz.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
662 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar M.M. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
663 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar S.C. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
664 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar J.B. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
665 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.N. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
666 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar U.K. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
667 Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomas līguma slēgšanu ar V.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
668 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.R. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
669 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.P. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
670 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar D.Š. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
671 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar A.Ž. pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē. Lēmums
672 Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu nekustamajā īpašumā Ceriņu ielā 2, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā. Lēmums
673 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam I.Balodim. Lēmums
674 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada kultūras centram kultūras namam „Lielvārde” ēkas Parka ielā 3, Lielvārdē tehniskās apsekošanas izdevumu segšanai. Lēmums
675 Par kustamās mantas - lietota mikroautobusa FORD Transit pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
676 Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
677 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iegūšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā. Lēmums

 


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu