Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
678. Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Lēmums
679. Saistošie noteikumi Nr.33 "Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā"".

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

680. Saistošie noteikumu Nr.34 "Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība".

Lēmums

Saistošie noteikumi

681. Saistošie noteikumu Nr.35 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets”.

Lēmums

Saistošie noteikumi

682. Par Lielvārdes novada domes 2016.gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par Lielvārdes novada simboliku" precizēšanu.

Lēmums

683. Par grozījumiem Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Lēmums
684. Par noteikumu Nr.15 "Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam "Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana" apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

685. Par grozījumiem 2013. gada 28. augusta Lielvārdes novada domes sēdes Nr.14 lēmumā Nr.31 „Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. Lēmums
686. Par piedalīšanos “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” projektu konkursā. Lēmums
687. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
688. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
689. Par prioritāšu apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības kultūras projektu konkursam 2017.gadā. Lēmums
690. Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Lēmums
691. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanu. Lēmums
692. Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanu. Lēmums
693. Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu.

Lēmums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

14. pielikums

15. pielikums

16. pielikums

694. Par atļauju Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītājai noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumus. Lēmums
695. Par finansējuma piešķiršanu projekta "Lielvārdes pilsētas centra laukuma pārbūve" realizācijai. Lēmums
696. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta pasākumiem 2017. gada budžeta ietvaros. Lēmums
697. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Lēmums
698. Par būvprojektu (beidzies derīguma termiņš) izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites konta 1129 "Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības". Lēmums
699. Par dzīvojamo telpu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Skolas internāts”-9 (servisa dzīvokļi), Lēdmanes pagastā komunālo pakalpojumu maksas noteikšanu. Lēmums
700. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Raiņa iela 5, Lielvārdē. Lēmums
701. Par Lielvārdes novada domes 27.06.2014. lēmuma Nr.259 „Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumos par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu ģimenes ārstu praksēm” atcelšanu. Lēmums
702. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./8 darbības termiņa pagarināšanu (A.Kauliņas ģimenes ārsta prakse). Lēmums
703. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./11 darbības termiņa pagarināšanu (Dz.Troskas ģimenes ārsta prakse). Lēmums
704. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2./9 darbības termiņa pagarināšanu (R.Šmita ģimenes ārsta prakse). Lēmums
705. Par 01.07.2000. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./7 darbības termiņa pagarināšanu (L.Rancānes ārsta prakse). Lēmums
706. Par 01.11.2001. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./8 darbības termiņa pagarināšanu (I.Melkertes ārsta prakse). Lēmums
707. Par 15.10.2001. noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.LNP/8-2./19 darbības termiņa pagarināšanu (L.Šmites zobārstniecības prakse). Lēmums
708. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu.

Lēmums

Pielikums

709. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Viesturi 2", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
710. Par kustamās mantas - lietota autobusa MAN pārdošanu par brīvu cenu. Lēmums
711. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē. Lēmums
712. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Garāžas", Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību izsoli. Lēmums
713. Par 26.08.2010. noslēgtā līguma Nr.10-9/46-10 par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
714. Par zemes nomas līguma slēgšanu starp Lielvārdes novada pašvaldību un dzīvokļu īpašnieku biedrību "Lāčplēša nams 9" par pašvaldības nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārdē, zemes daļas nomu. Lēmums
715. Par grozījumiem 01.03.2005. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./46 starp Lielvārdes novada pašvaldību un SIA "Lielvārdes Remte". Lēmums
716. Par 02.01.2012. noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/10-7.1/12/4 darbības termiņa pagarināšanu. Lēmums
717. Par pilnvarojumu parakstīt zemes nomas līgumus par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu Lielvārdē un Lielvārdes pagastā. Lēmums
718. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Autoceļš A6 - Senči” sadalīšanu. Lēmums
719. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūvju „Ceļš Jumprava - Līmanti” un „Ceļš Līmanti – a/c Rīga – Daugavpils” apvienošanu vienā inženierbūvē un kadastra datu aktualizāciju par nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr.74480020766 un 74480050126. Lēmums
720. Par Lielvārdes novada pašvaldības inženierbūves „Ceļš Jumprava – Rezgaļi – Kaktiņi” sadalīšanu un kadastra datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7448 002 0770. Lēmums
721. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7433 002 0743 („Ceļš Strautmaņi – Sudrabiņi”), Lielvārdes pagastā, sastāvā reģistrēto zemes vienību. Lēmums
722. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 7464 007 0056. Lēmums
723. Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.1, lēmuma Nr.6. „Par zemes gabala Lāčplēša ielā 52, Lielvārdē detālplānojuma apstiprināšanu”, atcelšanu. Lēmums
724. Par saistošo noteikumu Nr.36 „Par Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Zemesgabala Lāčplēša ielā 52, Lielvārdē, detālplānojums” atcelšanu” izdošanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

725.

Par sociālā dzīvokļa “Cīruļi”-7, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu I.B.

Lēmums
726.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.126 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
727. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.119 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
728. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.116 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
729. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.108 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
730. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.107 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
731. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.104 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
732. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.102 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
733. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.93 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
734. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.92 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
735. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.83 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
736.

 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.77 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums
737. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.76 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
738. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.75 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
739. Par pašvaldības nekustamā īpašuma parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.66 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
740. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.56 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
741. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.45 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
742. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.38 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
743. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.36 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
744. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.31 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
745. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.22 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
746. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.19 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
747. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.17 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
748. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.13 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
749. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.12 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
750. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.11 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
751. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.8 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
752. Par noteikumu Nr.16 „Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto Lielvārdes novada pašvaldība budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus” apstiprināšanu. Lēmums
753. Par patvaļīgi aizņemtā pašvaldības dzīvokļa Nr.24, Spīdolas ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atbrīvošanu un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu no īrnieka. Lēmums
754. Par Ilgas Garosas izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas sastāva. Lēmums
755. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Meža ielā 18A, Lielvārdē, daļas pie Lielvārdes Romas katoļu draudzes baznīcas nodošanu atsavināšanai. Lēmums
Domes sēdes slēgtā daļa.
756. Par Ģ.R. iesniegumu par zaudējumu atlīdzību. Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu