Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pašvaldības budžeta ieņēmumi

Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 11 403 019 EUR  apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 11 113 950 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi 288 857 EUR, ziedojumu budžeta ieņēmumi 212 EUR. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada 2 021 759 EUR pieejamie finanšu resursi pašvaldības budžetā 2018. gadā plānoti 13 424 778 EUR apjomā. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir 1273 EUR (iedzīvotāju skaits 01.01.2018. – 10544).

Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 13 424 778 EUR  apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu budžeta izdevumiem, kredītu pamatsummas atmaksas un naudas atlikumu uz perioda beigām (attiecīgi 12 303 063 EUR, 492557EUR , 2 842 EUR, 476 316 EUR un 150 000 EUR).

2018. gadā izglītības iestādēs paredzētie lielākie darbi:

 • remontēt un aprīkot atsevišķas klašu telpas visās vispārizglītojošās skolās,
 • uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties datorus, mēbeles un citu aprīkojumu;
 • projektēt jaunu pirmskolas izglītības iestādi Lielvārdes pilsētā;
 • veikt VPII “Pūt vējiņi” teritorijas labiekārtošanu;
 • pabeigt un labiekārtot ietves un celiņus VPII “Zvaniņš” teritorijā;
 • Lielvārdes pamatskolas sporta laukuma izbūves projektēšana:
 • Lielvārdes pamatskolas jumta konstrukcijas stiprināšana;
 • Jumpravas vidusskolas ēdnīcas ventilācijas sistēmas, ēdnīcas un virtuves telpu atjaunošana;
 • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma atjaunošana;
 • Mūzikas un mākslas dārza izveide pie Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas Lielvārdē.

Sociālā nodrošināšana

Lielvārdes novada pašvaldība 2018. gadā plāno piešķirt dzimšanas pabalstu par ģimenē pirmo jaundzimušo 200.00 EUR un par katru nākamo jaundzimušo 250.00 EUR (pēc saistošo noteikumu „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” stāšanās spēkā, proti, publicēšanas „Lielvārdes Novada Ziņās”), bet apbedīšanas pabalstu 100.00 EUR  apmērā. Šiem pabalstiem budžetā paredzēti 35 000 EUR.

Ekonomiskā darbība

Pašvaldības ielu (ceļu) uzturēšanai paredzēta valsts speciālā mērķdotācija 459 642 EUR apmērā.
2018. gadā turpināsies darbs pie finansējuma apguves projektos par publiskās infrastruktūras uzlabošanu Lielvārdes novadā – asfaltēto ceļu izbūves, kā arī grants ceļu pārbūves.

Būtiskākie paredzētie novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2018. gadā:

 • daļēja ielu esošo apgaismojuma lampu nomaiņa uz LED tipa lampām,
 • energoefektivitātes uzlabošanas projekti pašvaldības ēkām – Jumpravas pagasta pārvaldes ēkai;
 • projektēšanas darbi ēku “Kaibalas skola” un “Kokneši ”pārbūvei;
 • apkures katla nomaiņa Jumpravas katlu mājā;
 • meliorācijas sistēmas noteku daļas atjaunošanas un pārbūves darbi;
 • jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecība 18.1 km garumā, 8 (astoņu) kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, kanalizācijas spiedvada izbūve 1.6 km garumā un rekonstrukcija 1.11 km garumā. (t.sk. Liepu 23 un savienojums starp divām pilsētas daļām);
 • būvprojekta izstrāde ūdensvadu sistēmai dzelzceļa Rīga - Krustpils kreisajā pusē Jumpravas pagastā;
 • vides objektu “Goda krēsls” izveide un atjaunošana;
 • rekreācijas zonu un parku attīstība pilsētā un novadā;
 • gājēju celiņu labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Rembates parkā;
 • dokumentācijas sagatavošana veloceliņu izbūvei;
 • velo novietnes un informatīvā stenda izbūve Lielvārdē;
 • velomaršruta tīkla attīstība Lielvārdes novadā;
 • uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide grants un asfalta ceļu izbūve.

Informācija no Paskaidrojuma raksta saistošajiem noteikumiem „Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada budžets.”
 X