Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
122.

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017. gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

123.

Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

124.

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

125. Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

126. Par Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 2017.gada Darba plāna izpildes apstiprināšanu

Lēmums

Pielikums

127.

Par noteikumu Nr.8 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

Struktūra

128.

Par noteikumu Nr.9 “Lielvārdes novada jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

1.pielikums

129.

Par noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 26.augusta Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

130.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumā

Lēmums
131.
Par noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu projektiem” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

132.

Par Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu konkursa izsludināšanu un finansējuma apjomu

Lēmums

133.

Par finansiālu atbalstu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu dalības maksai projektā "Esi līderis!"

Lēmums

134. Par Lielvārdes novada sporta centra 2018.gada aprīlī organizēto Lielvārdes novada florbola čempionāta un Lielvārdes novada Pavasara čempionāta tenisā dalības maksu noteikšanu Lēmums
135.

Par Lielvārdes novada domes 2018. gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 6.pielikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Lēmums

6.pielikums

136.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Lēmums
137. Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu pārvaldības Pilnvarojuma līgumā Nr.LNP/10.1-9/16/16

Lēmums

7.pielikums

138.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
139.

Par Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
140.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa

Nr.3, nekustamajā īpašumā “Viņķelmane”, Jumpravas pagastā,

Lielvārdes novadā, atsavināšanu
Lēmums
141.

Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, iznomāšanu

Lēmums
142.

Par atteikumu iegādāties īpašumā zemes gabalu Lāčplēša ielā 23C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums
143.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640090110

Lēmums
144.

Par zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130010608 (Andreja Pumpura iela 4B) un 74130010673 (Lauku iela) robežu precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Lēmums

Pielikums

145.

Par zemes vienību Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020796 (Daugavas iela 20L) un 74130020763 (Opernieku iela 13A) apvienošanu un robežu precizēšanu

Lēmums

Pielikums

146.

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Lielvārdes novada domes

2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.35

Lēmums

147.

Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktorei Mārītei Puriņai

Lēmums

148.

Par interešu konflikta novēršanu Lielvārdes pamatskolas direktora A.Pētersona darbā

Lēmums

149.

Par interešu konflikta novēršanu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores M.Puriņas darbā

Lēmums

150.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

151.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

152.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums

153.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu