Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
405. Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas budžeta grozījumiem Lēmums
406. Par Lielvārdes novada sporta centra budžeta grozījumiem Lēmums
407. Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
408. Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
409. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vineta AV” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Daugavmalas” Lēmums
410. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „B.M.S.W.-13” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Bērzi”-29, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
411. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jump energo” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu Lēmums
412. Par atļauju Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktores vietnieci Ilzi Cābi Lēmums
413. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 2, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130020494 Lēmums
414. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Intas”, Lēdmanes pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060134 sadalīšanu Lēmums
415. Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020667 (Parka iela) sadalīšanu Lēmums
416. Par noteikumu Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu Lēmums
417. Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas internātpamatskolas vecāku padomes projektam "RIPO DROŠI!" Lēmums
418. Par Lielvārdes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra darbību 2019. - 2020. gadā. Lēmums
419. Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” deleģēšanu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība" Lēmums
420. Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu Lēmums
421. Par līgumu pašvaldības līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Lēmums
422. Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas HYUNDAI H1, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
423. Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
424. Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.[..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
425. Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 2L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
426. Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
427. Par nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
428. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Raiņa ielā 11A un Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
429. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā” Lēmums
430. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baseini”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
431.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
432. Par grozījumiem 2017.gada 29.marta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.141 "Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu" Lēmums
433. Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.166 “Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
434. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.25 “Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 ”Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” atcelšanu” izdošanu Lēmums
435. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
436. Par nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
437. Par kustamās mantas – lietotas automašīnas OPEL VIVARO pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
438. Par kustamās mantas – lietotu divu konteinera tipa katlu māju Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
439. Par Lielvārdes novada pašvaldības papildu līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
440. Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
441. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Inesei Delviņai Lēmums
442. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Regīnai Aleksandrovičai Lēmums
443. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Jurijam Pļaviņam Lēmums
444. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Gundegai Širovai Lēmums
445. Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Skaidrītei Tilakai Lēmums
446. Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Guntas Smalkās atbrīvošanu no amata Lēmums
Lēmuma nr.Lēmuma nosaukumsLēmumi
405.Par Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas budžeta grozījumiem Lēmums
406.Par Lielvārdes novada sporta centra budžeta grozījumiem Lēmums
407.Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
408.Par grozījumiem Lielvārdes novada sociālā dienesta budžetā Lēmums
409.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vineta AV” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Daugavmalas” Lēmums
410.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „B.M.S.W.-13” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu īpašumam „Bērzi”-29, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
411.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jump energo” nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda un kavējuma naudas dzēšanu Lēmums
412.Par atļauju Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei noslēgt mācību maksas kompensēšanas līgumu ar Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktores vietnieci Ilzi Cābi Lēmums
413.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvas ielā 2, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130020494 Lēmums
414.Par Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Intas”, Lēdmanes pagastā, sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640060134 sadalīšanu Lēmums
415.Par Lielvārdes novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības Lielvārdē ar kadastra apzīmējumu 74130020667 (Parka iela) sadalīšanu Lēmums
416.Par noteikumu Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu Lēmums
417.Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas internātpamatskolas vecāku padomes projektam "RIPO DROŠI!" Lēmums
418.Par Lielvārdes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra darbību 2019. - 2020. gadā. Lēmums
419.Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” deleģēšanu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība" Lēmums
420.Par Lielvārdes novada pašvaldības ielu, autoceļu vai to posmu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā apstiprināšanu Lēmums
421.Par līgumu pašvaldības līdzfinansējumam profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Lēmums
422.Par kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas HYUNDAI H1, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
423.Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
424.Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.[..] un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
425.Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 2L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
426.Par nekustamā īpašuma Vītolu iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
427.Par nekustamā īpašuma Miera iela 1A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu
428.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Raiņa ielā 11A un Gaismas ielā 8B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
429.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā” Lēmums
430.Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baseini”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
432.Par grozījumiem 2017.gada 29.marta Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.141 "Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu" Lēmums
433.Par grozījumiem 2015.gada 30.jūnija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.166 “Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” sniegtajiem maksas pakalpojumiem” Lēmums
434.Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.25 “Par Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 ”Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību” atcelšanu” izdošanu Lēmums
435.Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 4L, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
436.Par nekustamā īpašuma Meža iela 16C, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
437.Par kustamās mantas – lietotas automašīnas OPEL VIVARO pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
438.Par kustamās mantas – lietotu divu konteinera tipa katlu māju Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
439.Par Lielvārdes novada pašvaldības papildu līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdes novadā Lēmums
440.Par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu
441.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Inesei Delviņai Lēmums
442.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Regīnai Aleksandrovičai Lēmums
443.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Atzinība" piešķiršanu Jurijam Pļaviņam Lēmums
444.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Gundegai Širovai Lēmums
445.Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" piešķiršanu Skaidrītei Tilakai Lēmums
446.Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Guntas Smalkās atbrīvošanu no amata Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu