Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
66.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas direktora iecelšanu amatā

Lēmums
67. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā

Lēmums

Līgums

68. Par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums

Nolikums

69. Par noteikumu Nr.2 “Grozījumi 2013.gada 27.novembrī apstiprinātajā vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

70.

Par noteikumu Nr.3 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes pamatskolas nolikumā”

izdošanu

Lēmums

Noteikumi

71. Par noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2014.gada 26.novembrī apstiprinātajā Lielvārdes novada Sporta centra nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

72. Par noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.jūlijā apstiprinātajā Lielvārdes novada Kultūras centra nolikumā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

73. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018. gada 31. janvāra lēmumā Nr. 54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 6.pielikumā

Lēmums

Pielikums

74. Par noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

75.

Par noteikumu Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības konkursa “Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums” izdošanu

Lēmums

Nolikums

76.

Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

77.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta ceļu remontdarbu programmu 2018. gadam

Lēmums

Pielikums

78.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta satiksmes drošības organizācijas un gājēju drošības programmu 2018. gadam

Lēmums

Pielikums

79.

Par Lielvārdes pilsētas un pagasta ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana programmu 2018.gadam

Lēmums

Pielikums

80.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums

Līgums

81.

Par Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūras direktora apstiprināšanu

Lēmums

82.

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 4.pielikumā un 16.pielikumā

Lēmums

1.pielikums

2.pielikums

83.

Par Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras

2017.gada darbības plāna izpildi un 2018.gada darba plāna apstiprināšanu

Lēmums

Atskaite

Izpilde

Plāns

84.

Par grozījumiem 2018.gada 31.janvāra Lielvārdes novada domes lēmuma Nr.54 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu “ 1.pielikumā

Lēmums

Pielikums

85.

Par Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu darba organizāciju Lielvārdē 2018./2019.m.g.

Lēmums

86.

Par Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”  un Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” ēdināšanas pakalpojumiem

Lēmums

87.

Par ēkas “Aivas” Lēdmanes pagasta, Lielvārdes novadā un tajā esošā aprīkojuma nodošanu Lielvārdes novada Kultūras centram

Lēmums

88.

Par Lielvārdes novada pašvaldības papildus līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajā īpašumā Upes iela [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

89.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Māris & Co” par īpašumu [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

90.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Veina Plus” par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

91.

Par zemes gabala - nekustamā īpašuma "Selgas", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Lēmums

92.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Birzes”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1. kvartāla 1., 2., 3. nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

93.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Krātuves”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla 2., 3., 4. nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

94.

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Stāvlaukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, 1.kvartāla 1., 2.nogabalu atrodošos mežaudžu cirsmu atsavināšanu

Lēmums

95.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums

Pielikums

96.

Par pašvaldības kustamās mantas – lietotas vieglās automašīnas

HYUNDAI H1 atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums Noteikumi

97.

Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – malkas atsavināšanu

Lēmums

98.

Par pilnvarojumu Lielvārdes novada domes 30.08.2017. sēdes lēmumu Nr.391 un Nr.392 izpildei

Lēmums

99.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. sēdes lēmumā Nr.31

Lēmums

100.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 25.01.2017. sēdes lēmumā Nr.32

Lēmums

101.

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra sēdes lēmumā Nr.33

Lēmums

102.

Par grozījumiem 01.03.2003. noslēgtajā Nomas līgumā Nr.8-7.2./22 par zemes nomu Upes ielā 25A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā  (PII „Pūt vējiņi)

Lēmums

103.

Par zemes ierīcība projekta izstrādi Nekustamo īpašumu Meža iela 16 B, Meža iela 18 A, Meža iela 20 un Avotu iela 6 A, Lielvārde, Lielvārdes novads, teritoriju detālplānojuma teritorijai

Lēmums

Pielikums

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai

[..], Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130010366

Lēmums

105.

Par K.Bruģa izslēgšanu no Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāva

Lēmums

106.

Par piedalīšanos projektu konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

Lēmums

107.

Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Interreg Europe programmas projektā Cult-Ring: Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai

Lēmums

108.

Par dalības maksas noteikšanu Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) rīkotajā tematiskajā Lieldienu tirdziņā

Lēmums

109.

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied Zeme” padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu

Lēmums

110.

Par Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu

Lēmums

111.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim [..], Lielvārdes novadā

Lēmums

112.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu

Lēmums

113.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

114.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

115.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

116.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

117.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

118.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

Lēmums

119.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu

Lēmums

120.

Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu