Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
74. Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu Lēmums
75. „Lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Lēmums
76. Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
77. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 Avotu ielā 6, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
78. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.50, Avotu ielā 10, Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
79. Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.139”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
80. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 31, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
81. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
82. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras iela 9B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
83. Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
84. Par nekustamā īpašuma “Jāņu laukums”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
85. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Avotu ielā 7, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Lēmums
86. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumos Nr.8-2./8 un Nr.10-2/13-09 par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē Lēmums
87. Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu izslēgšanu no bilances Lēmums
88. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūve” Lēmums
89. Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daudzdzīvokļu mājas “Mednieki” Jumpravā, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas avārijas situācijas novēršanai Lēmums
90. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.87 “Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” īstenošanai un SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitāla palielināšanai Lēmums
91. Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
92. Par 2020.gada 1.ceturkšņa Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu Lēmums
93. Par mācību maksas atcelšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Lēmums
94. Par Jutas Dzenes izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva Lēmums
95. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegumu par Ikšķiles novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas darījumu Lēmums
96. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
97. Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
98. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
99. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
100. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
101. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
102. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
103. Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums

Lēmuma nr.Lēmuma nosaukumsLēmumi
74.Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu Lēmums
75.„Lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027.gadam, nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Lēmums
76.Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai Lēmums
77.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa [...], Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
78.Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa [...], Lielvārdes novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu Lēmums
79.Par nekustamā īpašuma “Individuālais augļu dārzs Nr.139”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
80.Par pašvaldības nekustamā īpašuma [...], Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
81.Par nekustamā īpašuma [...], Lielvārdes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
82.Par pašvaldības nekustamā īpašuma [...], Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
83.Par nekustamā īpašuma [...], Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
84.Par nekustamā īpašuma [...], Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu Lēmums
85.Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu nekustamajā īpašumā [...], Lielvārdes novadā Lēmums
86.Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumos Nr.8-2./8 un Nr.10-2/13-09 par nedzīvojamo telpu nomu [...], Lielvārdē Lēmums
87.Par nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu izslēgšanu no bilances Lēmums
88.Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūve” Lēmums
89.Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daudzdzīvokļu mājas [...] Jumpravā, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas avārijas situācijas novēršanai Lēmums
90.Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2019.gada 22.marta lēmumā Nr.87 “Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” īstenošanai un SIA “LIELVĀRDES REMTE” pamatkapitāla palielināšanai Lēmums
91.Par komunālo pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” klientiem Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
92.Par 2020.gada 1.ceturkšņa Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu Lēmums
93.Par mācību maksas atcelšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Lēmums
94.Par Jutas Dzenes izslēgšanu no Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva Lēmums
95.Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegumu par Ikšķiles novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas darījumu Lēmums
96.Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu Lēmums
97.Par sociālā dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma atjaunošanu
98.Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
99.Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
100.Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
101.Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums
102.Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā izīrēšanu Lēmums
103.Par dzīvokļa [..], Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu