Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
290 Par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Ingrīdas Baikovas atbrīvošanu no bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces pienākumu pildīšanas Lēmums
291 Par Lielvārdes novada domes deputātes Daces Kļavas ievēlēšanu Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā Lēmums
292 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 31. maija lēmumā Nr. 269 Lēmums
293 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 31. maija lēmumā Nr. 270 Lēmums
294 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.8 mājā „Skolas internāts” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā Lēmums
295 Par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Lielvārdes novada pašvaldības izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna (APP) apstiprināšanu

Lēmums

Projekts

296 Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un izglītības fondam „Upe” bērnu un jauniešu vasaras nometnes projekta „Upe 2017” īstenošanai Lēmums
297 Par realizēto starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apmācību nometni Lēmums
298 Par papildu finansējumu transporta nodrošināšanai Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas bērnu kora “Lielvārde” dalībai 3. Eiropas koru olimpiādes lielkoncertā Lēmums
299 Par vecāku līdzmaksājuma noteikšanu bērnu un jauniešu dienas āra nometnē “Latviskā dzīvesziņa” Lēmums
300

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” Kaibalas skola izdevumu tāmē (budžetā plānoto pasākumu mērķa maiņa)

Lēmums
301 Par papildu finansējumu kases aparātu pielāgošanai vai iegādei Lēmums
302

Par ciema statusa atcelšanu ciemiem Everti, Lēdmanes muiža, Mizas, Rītarasas, Rozītes, Tīrumnieki, Tomēni, Tropmači, Tūjas, Vālodzes, Bekas, Aviekste, Bricēni Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā un adrešu precizēšanu

Lēmums

Precizētās adreses

304 Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74640070137 Lēdmanes pagastā platības precizēšanu Lēmums
305 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Vēsmiņas” Lēdmanes pagastā ar kadastra apzīmējumu 74640030035 un zemes vienības daļas lietošanas mērķi Lēmums
306 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemgales”, Lēdmanes pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

307 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltāji”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabala ar mežaudzi atsavināšanu trešajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

308 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0754, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
309 Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7448 002 0151, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
310

Par nekustamā īpašuma „Upmalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu

Lēmums
311 Par nekustamā īpašuma „Kūlas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
312 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu Lēmums
313 Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

314 Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas atkārtotā projektu konkursā Lēmums
315

Par Lielvārdes novada domes deputātes Egijas Širovas atbrīvošanu no Sociālo un veselības lietu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas

Lēmums
316

Par Lielvārdes novada domes deputāta Jāņa Mazitāna ievēlēšanu Sociālo un veselības lietu komitejā

Lēmums
317

Par sociālā dzīvokļa Nr.[..] mājā “Cīruļi”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma pagarināšanu

Lēmums
318 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
319 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
320 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
321 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Lēmums
322 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu [..], Lielvārdes novadā Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu